கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz in Tamil

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]

Quantitative Aptitude Quiz (கணித திறன் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE Quantitative Aptitude Quiz (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

Q1. நீரோட்டத்திற்கு எதிர்த்திசையில் 48 கிமீ தூரத்தை கடக்க படகு எடுக்கும் நேரமானதுநீரோட்டத்திசையில் 48 கிமீ தூரத்தை கடக்க படகு எடுக்கும் நேரத்தின் 200% ஆகும். நீரோட்டத்திற்கு எதிர்த்திசையில் 48 கிமீ தூரத்தையும்நீரோட்டத்திசையில் அதே தூரத்தையும் கடக்க படகு எடுக்கும் நேரத்தின் கூட்டுத்தொகை மணிநேரம் என்றால்படகின் வேகத்தைக் கண்டறியவும்.

(a) 8 km/hr

(b) 10 km/hr

(c) 12 km/hr

(d) 4 km/hr

(e) 6 km/hr

Q2. விகாஷும் மோஹித்தும் புள்ளியிலிருந்து Q புள்ளியை நோக்கித் தொடங்கினர். A மற்றும் இடையேயான தூரம் 9 கி.மீ. மோஹித் 4 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு தொடங்கினால்Q புள்ளியை அடைந்து விகாஷ் A புள்ளியை நோக்கித் திரும்பும் நேரத்தில் Q புள்ளியிலிருந்து 1 கிமீ தொலைவில் விகாஷைச் சந்திப்பார்மேலும் விகாஷ் 6 நிமிடங்களில் கிமீ தூரத்தைக் கடக்க முடியும். மோஹித்தின் வேகத்தை கிமீ/நிமிடத்தில் கண்டறியவும்.

(a)  1/7

(b)  1/8

(c)  1/9

(d)  1/6

(e)  1/12

Q3. ஒரு படகு நீரோட்டத்திசையில் நகர்கிறது மற்றும் நிலையான நீரில் படகின் வேகம் மின்னோட்டத்தை விட மடங்கு வேகம். 16 கி.மீக்குப் பிறகு தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக படகின் வேகம் (நிலையான நீரில்) 20% குறைக்கப்பட்டுஇந்த வேகத்தில் 40 கி.மீ தூரத்தை கடக்கிறது. முழு பயணத்தின் சராசரி வேகம் கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_50.1என்றால் மின்னோட்டத்தின் வேகத்தைக் கண்டறியவும்.

 (a) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_60.1

(b) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_70.1

(c) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_80.1

(d) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_90.1

(e) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_100.1        

Q4. ஒரு மனிதன் மணிக்கு 14 கிமீ வேகத்தில் படகோட்ட முடியும். அமைதியான நீரில்ஓடையின் வேகம் மணிக்கு கி.மீ. ஒரு இடத்திற்கு சென்று திரும்பி வர அவருக்கு மணி நேரம் பிடித்தால்அந்த இடம் எவ்வளவு தூரம் என்பதைக் கண்டறியவும்?

(a) 36 km

(b) 48 km

(c) 28 km

(d) 54 km

(e) 42 km

Q5. ரயில் – ரயில் – B எதிர் திசையில் ஓடும்போது வினாடிகளில் ரயிலைக் கடக்கிறது மற்றும் ரயில் – ஒரு கம்பத்தை வினாடிகளில் கடக்கிறது. ரயிலின் நீளம் 60 மீட்டர். A ரயிலின் வேகம் மற்றும் B ரயிலின் வேகம் விகிதம் 5: 8 எனில்ஒரே திசையில் ஓடும்போது A ரயிலைக் கடக்க எடுக்கும் நேரத்தைக் கண்டறியவும். 

(a) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_110.1

(b) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_120.1

(c) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_130.1

(d) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_140.1

(e) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_150.1

Q6. மூன்று வெவ்வேறு நிறுவனங்களின் ஒரே மாதிரியான கார்கள் (Quick ride, Rapido and Ola) கடக்கும் தூரத்தின் விகிதம் 7:8:5 நாள் 1 மற்றும் அந்த Rapido கார் கடக்கும் தூரத்துக்கும் நாள் 2ல் Quick ride கடக்கும் தூரத்துக்கும் விகிதம் 2:3நாளில் Rapido கார் மற்றும் Quick ride கடக்கும் மொத்த தூரம் 250 கிமீ ஆகவும், 1 நாளில் அதே Rapidoவின் கார் ‘m’ கிமீ தூரத்தை கடந்தால், 2 நாட்களில் Quick ride மொத்த தூரம் 290 கிமீ ஆகும். நாள் இல் Rapido கார் சென்ற மொத்த தூரத்தைக் கண்டறியவும்.

 (a)        400 km

(b)        160 km

(c)        140 km

(d)        240 km

(e)        250 km  

Q7. வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸை விட 14% வேகமானது. வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் நிமிடங்களுக்கு இடையூறாக இருப்பதால்அவர்கள் ஒரே நேரத்தில் டெல்லியில் இருந்து புறப்பட்டு வாரணாசியை ஒரே நேரத்தில் அடைகின்றனர். இரண்டு இலக்குகளுக்கு இடையிலான தூரம் 285 கிமீ என்றால் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸின் வேகத்தைக் கண்டறியவும்.

(a)        300 km/h

(b)        318 km/h

(c)        442 km/h

(d)        352 km/h

(e)        342 km/h  

Q8.  ஒரு படகு நீரோட்டத்திசையில் 144 கிமீ தூரத்தையும்நீரோட்டத்திற்கு எதிர்த்திசையில் 96 கிமீ தூரத்தையும் மொத்தம் 12 மணி நேரத்தில் கடக்கும். நிலையான நீரில் படகின் வேகத்திற்கும் நீரோடையின் வேகத்திற்கும் இடையிலான விகிதம் 5 : 1 எனில்நீரோட்டத்திற்கு எதிர்த்திசையில் மணி நேரத்தில் படகு கடக்கும் தூரத்தைக் கண்டறிவதுநீரோட்டத்திசையில் மணி நேரத்தில் படகு கடக்கும் தூரத்தை விட எத்தனை சதவீதம் அதிகம்?

 (a) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_160.1

(b) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_170.1

(c) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_180.1

(d) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_190.1

(e) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_200.1

Q9.  ஒரு ரயில் ‘P’ ஒரு கம்பத்தை 6.75 வினாடிகளிலும், 240 மீட்டர் நீள நடைமேடையை 15.75 வினாடிகளிலும் கடக்கிறது. ஒரே திசையில் 120 மீட்டர் தூரம் ஓடும் ‘Q’ ரயில் 45 வினாடிகளில் ‘P’ ரயிலைக் கடந்தால்எதிர்த் திசையில் ஓடும் ரயிலை ‘P’ கடக்க ‘Q’ ரயிலுக்கு நேரம்?

(a)  6sec

(b) 7sec

(c) 5 sec

(d) 9 sec

(e) 10 sec

Q10. ஒரு மனிதன் 60 கிமீ நீரோட்டத்திசையிலும், 35 கிமீ நீரோட்டத்திற்கு எதிர்த்திசையிலும் மணி நேரத்தில் படகில் செல்ல முடியும். மேலும்அவர் 12 மணி நேரத்தில் நீரோட்டத்திற்கு எதிர்த்திசையில் 49 கி.மீ மற்றும் நீரோட்டத்திசையில் 75 கி.மீ. மின்னோட்டத்தின் விகிதத்தைக் கண்டறியவும்.

(a) 6 kmph

(b) 3 kmph

(c) 7.5 kmph

(d) 4 kmph

(e) 2 kmph

Q11. A மற்றும் ஆகிய இரண்டு புள்ளிகள் 150 கிமீ இடைவெளியில் உள்ளன. குணால் 50 kmph என்ற சீரான வேகத்தில் பைக் மூலம் புள்ளி ஐ நோக்கி புள்ளியை நோக்கி செல்கிறார். ஒரு மணி நேரத்திற்குப் பிறகுஹேமந்த் புள்ளியை நோக்கி கார் மூலம் 60 kmph என்ற சீரான வேகத்தில் செல்கிறார். அவை ஒவ்வொன்றும் அவற்றின் தொடக்கப் புள்ளியிலிருந்து 15 கிமீ தொலைவில் 12 நிமிடங்களுக்கு ஒரு புள்ளியில் நிற்கின்றன. புள்ளி மற்றும் அவை சந்திக்கும் புள்ளிக்கு இடையே உள்ள தூரத்தைக் கண்டறி?

 (a)        கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_210.1

(b)        கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_220.1

(c)        கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_230.1

(d)        கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_240.1

(e)        கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_250.1

Q12. ரயில் – A 400மீ நீளமுள்ள நடைமேடையை 36 வினாடிகளில் கடக்க முடியும். ரயில் – ரயில் – ஒரே திசையில் ஓடும் போது 66 வினாடிகளில் கடக்கிறது மற்றும் ரயில் – கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_260.1ஒரு கம்பத்தைக் கடக்கிறது. ரயிலின் நீளம் – மற்றும் ரயிலின் நீளம் 5: 6 என்றால்ரயில் A ஒரு கம்பத்தை கடக்க எடுக்கும் நேரத்தைக் கண்டறியவும்.

(a) 12 seconds

(b) 17 seconds

(c) 11 seconds

(d) 14 seconds

(e) 19 seconds

Q13. 350 மீட்டர் நீளமுள்ள ரயில் ‘A’ 17.5 வினாடிகளில் ஒரு கம்பத்தை கடந்தது. ‘A’ ரயில், ‘A’ க்கு எதிர் திசையில் பயணித்த மற்றொரு ரயில் ‘B’ ஐ கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_270.1கடந்தது. ‘B’ ரயிலின் நீளம் 450 மீட்டர் எனில்இரண்டும் ஒரே திசையில் ஓடும் போது ‘B’ ரயில் எந்த நேரத்தில் ரயில் ‘A’ ஐ கடந்து செல்லும்?

(a) 16 sec

(b) 12 sec

(c) 20 sec

(d) 15 sec

(e) 10 sec

Q14.  நீரோட்டத்திசையில் (A +5) கிமீ கடக்க எடுக்கும் நேரத்தின் விகிதம் மற்றும் நீரோட்டத்திற்கு எதிர்த்திசையில் (A – 7) கிமீ கடக்க எடுக்கும் நேரத்தின் விகிதம் 5:12 ஆகும்.மேலும் நீரோட்டத்திற்கு எதிர்த்திசையில் படகின் வேகத்திற்கும் நீரோடையின் வேகத்திற்கும் விகிதம் 2 : 3 மற்றும் படகு நீரோட்டத்திற்கு எதிர்த்திசையில் (A-1) கிமீ பயணிக்க எடுக்கும் நேர வித்தியாசம் மற்றும் நீரோட்டத்திசையில் 6 மணிநேரம் இருந்தால்படகின் வேகத்தை நிழலில் கண்டறியவும். தண்ணீர்

(a) 4.5 km/hr

(b) 5.5 km/hr

(c) 7.5 km/hr

(d) 4 km/hr

(e) 6 km/hr

Q15. A மற்றும் ரயில்கள் முறையே x km/hr மற்றும் (x + 36) km/hr வேகத்தில் பயணிக்கின்றன. ரயில் B 31 ½ வினாடிகளில் ஒரே திசையில் இயங்கும் போது ரயில் ஐ கடக்கிறது. இரண்டு ரயில்களும் எதிரெதிர் திசையில் இயங்கும் போது வினாடிகளில் ஒன்றையொன்று கடந்து சென்றால் அவற்றின் வேகத்தின் கூட்டுத்தொகையைக் கண்டறியவும்

(a) 126 km/hr

(b) 120 km/hr

(c) 116 km/hr

(d) 136 km/hr

(e) 115 km/hr

 

Practice These Quantitative Aptitude Quiz (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY Quantitative Aptitude Quiz TAMIL SOLUTIONS

S1. Ans.(c)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_280.1

S2. Ans.(a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_290.1

S3. Ans.(c)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_300.1

S4. Ans.(b)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_310.1

S5. Ans.(a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_320.1

S6. Ans(b)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_330.1

S7. Ans(e)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_340.1

S8. Ans(c)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_350.1

S9. Ans(c)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_360.1

S10. Ans (d)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_370.1

S11. Ans (b)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_380.1

S12. Ans.(a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_390.1

S13. Ans.(d)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_400.1

S14. Ans.(c)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_410.1

S15. Ans (a)

Sol.
கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_420.1

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி பொது அறிவுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

*****************************************************

Coupon code- DREAM75-75% OFFER

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [03 December 2021]_430.1
TNEB ASSESSOR ADDA247 TAMILNADU LIVE CLASS STARTS ON NOV 29 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் டிசம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?