கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Mathematics Quiz for TNPSC

கணித வினா விடை | Mathematics for TNPSC and TNFUSRC [06 October 2021]

MATHEMATICS QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். வடிவியல் வினா விடை குறிப்புகளை  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

DAILY  FREE  MATHEMATICS  QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY QUANTITATIVE APTITUDE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் September 1st Week 2021

 

Q1.  கொடுக்கப்பட்ட பார் வரைபடம், ஐந்து நிறுவனங்களின் மோட்டார் சைக்கிள்களுக்கான தேவை மற்றும் உற்பத்தியைக் குறிக்கிறது (லட்சங்களில்).

கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_50.1

A மற்றும் D நிறுவனங்களின் மோட்டார் சைக்கிள்களுக்கான மொத்த தேவை மற்றும் C நிறுவனத்தின் மோட்டார் சைக்கிள்களின் உற்பத்திக்கு இடையிலான விகிதம் என்ன?

(a) 13: 9

(b) 8: 5

(c) 5: 3

(d) 9: 7

 

Q2. A மற்றும் B, ஒன்றாக வேலை செய்தால், 16 நாட்களில் ஒரு வேலையை முடிக்க முடியும், C மற்றும் A சேர்ந்து 32 நாட்களில் முடிக்க முடியும், B மற்றும் C சேர்ந்து 24 நாட்களில் முடிக்க முடியும். அவர்கள் 12 நாட்கள் ஒன்றாக வேலை செய்தனர். மீதமுள்ள வேலையை C மட்டும் எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார்?

(a) 40

(b) 36

(c) 45

(d) 32

 

Q3. a^3+b^3 = 110 மற்றும் a+b = 5 என்றால், (a+b)^2-3ab எதற்கு சமமாகும்?

(a) 52

(b) 32

(c) 42

(d) 22

 

Q4. கொடுக்கப்பட்ட பார் வரைபடம், ஐந்து நிறுவனங்களின் மோட்டார் சைக்கிள்களுக்கான தேவை மற்றும் உற்பத்தியைக் குறிக்கிறது (லட்சங்களில்).

கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_50.1

B மற்றும் D நிறுவனங்களின் மொத்த மோட்டார் சைக்கிள்களின் உற்பத்தியின் கூட்டுத்தொகை, அனைத்து நிறுவனங்களின் மோட்டார் சைக்கிள்களுக்கான தேவையின் எத்தனை சதவீதம் ஆகும்?

(a) 46%

(b) 38%

(c) 48%

(d) 40%

 

Q5. A மற்றும் B வகுப்பில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 96. A இல் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை B ஐ விட 40% அதிகம், B இல் உள்ள மாணவர்களின் சராசரி எடை (கிலோ) A இல் உள்ள மாணவர்களை விட 50% அதிகம். A மற்றும் B இல் உள்ள அனைத்து மாணவர்களின் சராசரி எடை 58 கிலோவாக இருந்தால், B இல் உள்ள மாணவர்களின் சராசரி எடை என்ன?

(a) 72 கிலோ

(b) 60 கிலோ

(c) 48 கிலோ

(d) 66 கிலோ

 

Q6. a+b+c = 5, மற்றும் a^2+b^2+c^2 = 33 எனில், a^3+b^3+c^3-3abc இன் மதிப்பு என்ன?

(a) 195

(b) 180

(c) 192

(d) 185

 

Q7. 40√5 x^3-3√(3 ) y^3=(2√(5 ) x-√3 y)×(Ax^2+Bxy+Cy^2 ) எனில், √(B^2+C^2-A) இன் மதிப்பு என்ன?

(a) 11

(b) 7

(c) 8

(d) 9

 

Q8. வருடத்திற்கு 15% வட்டி விகிதத்தில், வட்டி 10 மாதத்திற்கு கூட்டப்பட்டால், 2 1/2 வருடங்களுக்கு, 4096 தொகைக்கான கூட்டு வட்டி என்ன?

(a) 1,726

(b) 1,736

(c) 1,636

(d) 1,763

 

Q9.  மணி நேரத்திற்கு 84 கிமீ வேகத்தில் இயங்கும் ஒரு ரயில் x, 12 வினாடிகளில் எதிர் திசையில்வரும் 52 கிமீ வேகத்தில் ஓடும் மற்றொரு ரயிலைக் கடக்கிறது. Y இன் நீளம், x இன் மூன்றில் இரண்டு பங்கு என்றால், x இன் நீளம் என்ன?

(a) 250 மீ

(b) 242 மீ

(c) 272 மீ

(d) 408 மீ

 

Q10. கொடுக்கப்பட்ட பார் வரைபடம், ஐந்து நிறுவனங்களின் மோட்டார் சைக்கிள்களுக்கான தேவை மற்றும் உற்பத்தியைக் குறிக்கிறது (லட்சங்களில்).

கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_50.1

மோட்டார் சைக்கிள்களின் உற்பத்தி, தேவையை விட சுமார் 23% அதிகமாக இருக்கும் நிறுவனம் எது?

(a) B

(b) C

(c) D

(d) E

 

Practice These DAILY  MATHEMATICS  QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

MATHEMATICS  QUIZ  SOLUTIONS

S1. Ans.(c)

Sol. Ratio = (100+125)/135=225/135=5/3

 

S2. Ans.(b)

Sol.

கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_80.1

∴ Efficiency by solving the above equations.

A = 5/2, B = 7/2, C = ½

When they work combinedly  for 12 days, then work done

∴ Remaining work = 96 – 78 = 18

∴ Remaining work done by C  days.

 

S3. Ans.(d)

Sol. a² + b² + 2ab = 25

a³ + b³ = (a + b) (a² + b² – ab)

110 = 5 (25 – 2ab – ab)

22 = 25 – 3ab

ab=1

∴ (a + b)² – 3ab = 25 – 3 = 22

 

S4. Ans.(a)

Sol. ((90+140)/(100+70+110+125+95))×100

=230/500×100

= 46%

 

S5. Ans.(a)

Sol. A + B = 96

கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_90.1

A.T.Q ⇒ 96 × 58 = 56 × 2x + 40 × 3x

96 × 58 = 232x

x = 24

∴ Average of B = 24 × 3 = 72 kg

 

S6. Ans.(d)

Sol. a + b + c = 5

a² + b² + c² = 33

(a + b + c)² = a² + b² + c² + 2 (ab + bc + ca)

ab + bc + ca = – 4

a³ + b³ + c³ – 3abc = (a + b + c) (a² + b² + c² – ab – bc – ca)

= 5 × (33 + 4)

= 5 × 37

= 185

 

S7. Ans.(b)

Sol. 40√5 x^3-3√3 y^3=(2√5 x-√3 y)×(Ax^2+Bxy+Cy²)

(2√5 x)^3-(√3 y)^3=(2√5 x-√3 y)(20x^2+2√15 xy+3y²)

A = 20, B = , C = 3

∴ √(B^2+C^2-A)=√(60+9-20)

=√49=7

 

S8. Ans.(b)

Sol. P = 4096, T =5/2 years, R = 15%

For 10 monthly-

T= 5/2×12=30=10+10+10=3 years

R= 15/12×10=12.5%= 1/8%

கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_100.1

CI = 512 × 3 + 64 + 128 + 8 = 1736

 

S9. Ans.(c)

Sol. (x+y)/((84+52)×5/18)=12

(x+2/3 x)/((84+52)×5/18)=12

x = 272 m

 

S10. Ans.(b)

Sol. c= (135-110)/110×100

=25/110×100≈23%

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: FEST75(75% Offer)

கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_110.1
VETRI MATHS BATCH LIVE CLASSES IN TAMIL

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?