கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Mathematics Quiz for TNPSC

கணித வினா விடை | Mathematics for TNPSC and TNFUSRC [05 October 2021]

MATHEMATICS QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். வடிவியல் வினா விடை குறிப்புகளை  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

DAILY  FREE  MATHEMATICS  QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY QUANTITATIVE APTITUDE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் September 1st Week 2021

 

Q1. ஒரு தொழிலதிபர் சந்தை விலையில் 10% தள்ளுபடியை அனுமதிக்கிறார். 17% லாபம் ஈட்டுவதற்கு அவர் தனது அடக்க விலையை விட எத்தனை  சதவீதத்திற்கு மேல் குறிக்க வேண்டும்?

(a) 20%

(b)27%

(c)18%

(d)30%

 

Q2. A ஒரு வேலையை 4 நாட்களில் செய்ய முடியும் மற்றும் B அதை வேலையை 12 நாட்களில் செய்ய முடியும். இருவரும் ஒன்றாக எத்தனை நாட்களுக்குள் வேலையை முடிப்பார்கள்?

(a) 3 நாட்கள்

(b) 4 நாட்கள்

(c) 6 நாட்கள்

(d) 2 நாட்கள்

 

Q3. ‘A’ 10 நாட்களில் 1/4 வேலையைச் செய்ய முடியும். ‘B’ 20 நாட்களில் 1/3 வேலையைச் செய்ய முடியும். எத்தனை நாட்களில் A மற்றும் B இரண்டும் சேர்ந்து வேலையைச் செய்ய முடியும்?

(a) 25 நாட்கள்

(b) 30 நாட்கள்

(c) 32 நாட்கள்

(d) 24 நாட்கள்

Q4. 112 செமீ விட்டம் கொண்ட ஒரு வட்ட கம்பி வெட்டப்பட்டு செவ்வக வடிவில் வளைந்து அதன் பக்கம் 9: 7 என்ற விகிதத்தில் உள்ளது. செவ்வகத்தின் சிறிய பக்கம் என்னவாக இருக்கும்?

(a) 87 செ.மீ

(b) 77 செ.மீ

(c) 97 செ.மீ

(d) 67 செ.மீ

 

Q5. ஒரு மேசையின் விலை ரூ. 3,200. ஒரு வியாபாரி அதை விற்று 25% லாபம் ஈட்ட விரும்புகிறார். விற்பனை நேரத்தில் அவர் குறிக்கப்பட்ட விலையில் 20% தள்ளுபடி அறிவிக்கிறார். குறிக்கப்பட்ட விலை (ரூ. இல்)

(a) ரூ. 4,500

(b) ரூ. 5,000

(c) ரூ. 6,000

(d) ரூ. 4,000

 

Q6. 55 கிமீ/மணி வேகத்தில் பயணிக்கும் ஒரு ரயில், X இடத்திலிருந்து Y க்கு 4 மணி நேரத்தில் பயணிக்கிறது. அதன் வேகம் 5 கிமீ/மணிநேரம் அதிகரித்தால். பின்னர் பயண நேரம் எவ்வளவு குறைகிறது ?

(a) 30 நிமிடம்

(b) 25 நிமிடம்

(c) 35 நிமிடம்

(d) 20 நிமிடம்

 

Q7. ரூ. 6000 ஐந்து ஆண்டுகளில் 4% தனி வட்டிக்கு தரும் வட்டியை ரூ. 8000 ஆண்டுக்கு 3% வட்டிக்கு கணக்கு செய்தால் எத்தனை ஆண்டுகளில் தரும்?

(a) 4 ஆண்டுகள்

(b) 5 ஆண்டுகள்

(c) 6 ஆண்டுகள்

(d) 3 ஆண்டுகள்

 

Q8. சுருக்குக : ((243)^(n/5)×3^(2n + 1))/(9^n×3^(n-1) )

(a) 12

(b) 3

(c) 9

(d) 6

 

Q9. 50 எண்களின் சராசரி 38. இரண்டு எண்கள், அதாவது 45 மற்றும் 55 நிராகரிக்கப்பட்டால், மீதமுள்ள எண்களின் சராசரி

(a) 37.0

(b) 37.5

(c) 37.9

(d) 36.5

 

Q10. X sin² 60 ° – 3/2 sec 60 ° tan² 30 ° + 4/5 sin² 45 ° tan² 60 ° = 0 என்றால் x ஐ கண்டுபிடி?

(a) –2

(b) -1/15

(c) –4

(d) –4/15

 

Practice These DAILY  MATHEMATICS  QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

MATHEMATICS  QUIZ  SOLUTIONS

S1. Ans.(d)

Sol. P% = M% – D% – MD/100

17% = M% – 10 – M/10

27=9M/10

M = 30%

 

S2. Ans.(a)

Sol. Working together they will finish the work in

=(4×12)/(4+12)

=(4×12)/16

= 3 days

 

S3. Ans.(d)

Sol. A →1/4 th→ 10

1 work → 40 days

B → 1/3 rd→ 20 days

1 work → 60 days

Time will both finish work in

=(60×40)/100

= 24 days

 

S4. Ans.(b)

Sol. Circumference of wire

=2×22/7×56

= 352 cm

Perimeter of Rectangle = 2(l + b)

l : b = 9 : 7

l → 9x, b → 7x

Perimeter = 2(9x + 7x)

= 32x

32x = 352

x = 11

Smaller side = 7 × 11

= 77 cm

 

S5. Ans.(b)

Sol. C.P = 320

S.P = 3200 × 125/100

= 4000 Rs.

M.P × 80/100 = 4000

M.P = 5000 Rs.

 

S6. Ans.(d)

Sol. Distance = 55 × 4

= 220 km

Time = 220/60

=11/3

=3 2/3

=3h 2/3×60

= 3 h 40 min

Time is reduced by 20 min

 

S7. Ans.(b)

Sol.

(8000×3×t)/100=(6000×5×4)/100

t=(6×5×4)/(8×3)

t = 5 years

 

S8. Ans.(c)

Sol.

⇒((243)^(n/s)×3^(2n+1))/(9^n×3^(n-1) )

⇒(3^(5×n/5)×3^(2n+1))/(3^2n×3^(n-1) )

⇒(3^n×3^(2n+1))/3^(3n-1)

⇒(3^3n×3)/(3^3n×3^(-1) )

=3/(1/3)=9

 

S9. Ans.(b)

Sol.

(Sum_50)/50=38

Sum₄₈ +45+55=1900

S₄₈ =1900 – 100=1800

Average₄₈ = 1800/48

= 37.5

 

S10. Ans.(d)

Sol.

x sin^2⁡〖60°〗-3/2 sec⁡〖60°〗 tan^2⁡〖30°〗+4/5 sin^2⁡〖45°〗 tan^2⁡〖60°〗=0

x×3/4-3/2×2×1/3+4/5×1/2×3=0

x×3/4-1+6/5=0

3x/4+1/5=0

x=-4/15

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: FEST75(75% Offer)

கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_50.1
VETRI MATHS BATCH LIVE CLASSES IN TAMIL

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் நவம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?