Tamil govt jobs   »   History Daily Quiz In Tamil 28...

History Daily Quiz In Tamil 28 May 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc

History Daily Quiz In Tamil 28 May 2021_2.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. ‘அக்ரஹாரா’ என்பது –

(a) ஒரு பிராமணருக்கு வழங்கப்பட்ட நிலம்

(b) மத நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும் பரிசுகள்

(c) குப்தா காலத்தில் கிரேக்க வர்த்தகர்

(d) வேத யுகத்தைச் சேர்ந்த குயவர்கள்  சக்கரம்

Q2. பின்வரும் அறிக்கைகளை ஆராயுங்கள்

  1. கடைசி மௌரிய ஆட்சியாளரான பிருஹத்ரதாவை அவரது தளபதி அக்னிமித்ரா சுங்கா படுகொலை செய்தார்.
  2. கடைசி சுங்க மன்னர் புஷ்யபூதி, கன்வா வம்சத்தை நிறுவிய அவரது பிராமண மந்திரி நாராயண் கன்வாவால் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

         மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது  ?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 இரண்டும் அல்ல

Q3. பிந்தைய  மௌரிய கலைப் பள்ளிகளைப் பற்றி பின்வருவனவற்றில் எது சரியானது

(a) கன்வாக்கள் காந்தாரா மற்றும் மதுரா சிற்பக் கலைகளின் பள்ளிகளுக்கு முக்கியமாக ஆதரவளித்தனர்

(b) அமராவதி கலை வடிவத்தின் முக்கிய புரவலர்கள் பல்லவர்கள்

(c) அமராவதி பள்ளியின் ஒரு முக்கிய பண்பு ‘கதை புனையும் கலை’

(d) அனைத்தும் சரியானவை

Q4. லோதலில் பின்வருவனவற்றில் எது காணப்படவில்லை?

(a) அரிசி உமி

(b) செயற்கை கப்பல் பட்டறை

(c) ஈரானிய முத்திரை

(d) பசுபதி மகாதேவ் முத்திரை

Q5. மதுபன் தட்டு கல்வெட்டு மற்றும் சோன்பட் கல்வெட்டு ஆகியவை யாருடன் தொடர்புடையவை

(a) மகதா

(b) காந்தாரா

(c) அசோகா

(d) ஹர்ஷா

Q6. பின்வரும் அறிக்கைகளை கவனியுங்கள்

  1. சீனப் பயணி ஃபா-ஹீன் ஏகாதிபத்திய சாதவாஹனர்களின் ஆட்சியில் மதிப்புமிக்க கணக்குகளை விட்டுவிட்டார்.
  2. கிரேக்க தூதர் மெகஸ்தீனஸ் சமுத்திரகுப்தனின் அவையில் தங்கியிருந்தார்

         மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் அவையில் 

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 இரண்டும் அல்ல

Q7. இந்திய துணைக் கண்டத்தில் தேவநம்பிரிய ’,‘ பிரியதர்ஷி ’என்ற பெயரில் முன்னர் காணப்பட்ட பல அரசாணைகள் அனைத்தும் யாருக்கு  சொந்தமானது என்று மாஸ்கி கல்வெட்டு முடிவு செய்தது.

(a) அசோக பேரரசர்

(b) ஹர்ஷா மன்னர்

(c) மன்னர் சமுத்திரகுப்தர்

(d) பேரரசர் அக்பர்

Q8. பின்வரும் அறிக்கைகளை ஆராயுங்கள்

  1. பல்லவ ஆட்சியாளர் முதலாம் மல்லேந்திரவரமன், மட்டவிலாசப்பிரஹாசனம் என்ற சமஸ்கிருத நாடகத்தை இயற்றினார்.
  2. சாளுக்கியர்களின் ஆட்சியாளர்களில் கீர்த்திவர்மன் II கடைசியாக இருந்தார்.

       மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது  ?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 இரண்டும் அல்ல

Q9. ஹதிகும்ப கல்வெட்டு முக்கியமாக பின்வருபவர்களில் யாருடன் தொடர்புடையது?

(a) பல்லவ மன்னன் நரசிம்மவர்மன் I.

(b) கலிங்கத்தின் கரவேலா

(c) சாளுக்கிய மன்னன் அபராஜிதா

(d) குப்த மன்னர் சமுத்திரகுப்தர்

Q10. பின்வரும் அறிக்கைகளை கவனியுங்கள்

  1. போதிசத்வா என்பது வயதான பெண்களுக்கு சாந்தாரா பயிற்சி செய்ய உதவும் ஒரு இரக்கமுள்ளவர்.
  2. போதிசத்துவத்தின் கருத்து புத்தத்தின் ஹினாயனா பிரிவுக்கு மையமானது.

         மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது  ?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 இரண்டும் அல்ல

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Solutions

S1.Ans.(a)

Sol.

Agrahara:

Primarily a rent-free village in the possession of Brahmanas.

Source: medieval history ignoue

 

 

S2.Ans.(d)

Sol.

The last Mauryan ruler, Brihadratha was assassinated by his commander-in-chief, Pushyamitra Sunga. The last king of the sunga dynasty was Devabhuti or Devabhumi. He was put to death by his minister or Amaya called Vasudeva Kanva. Thus, the kingdom of Magadha passed from Sungas to the Kanvas. The last ruler of the Kanva dynasty, Susharma was deposed by the founder of the Satavahana dynasty Simuka.

S3.Ans.(c)

Sol.

The Shakas & Kushanas patronized the Gandhara and the Mathura schools of sculptural art. The main patrons of the Amaravati School of art form were the Satavahanas. An important characteristic of the Amravati school is the ‘narrative art’. The artists of Mathura used the spotted red sandstone for making images.

 

S4.Ans.(d)

Sol.

Lothal is located in Ahmadabad, Gujarat. It was a coastal town and had a different type of town planning. The important findings of Lothal include an artificial dockyard {which makes it an important sea link}, rice husk {rice husk has been found only at Lothal and Rangpur}, bead-making factory, etc. Lothal is thought to have direct sea trade links with Mesopotamia because of the finding of an Iranian seal from there. The Pashupati Mahadev seal is found from Mohenjo-

Daro.

 

S5.Ans.(d)

Sol.

The Madhuban plate inscription and the Sonpat inscription are associated with Harsha and are helpful sources to know the chronology of Harsha.

 

S6.Ans.(d)

Sol.

The Chinese traveler Fa-Hien visited and left valuable accounts on the time of the imperial Guptas. The Greek ambassador Megasthenes stayed in the court of Chandragupta Maurya and wrote his famous work Indika which spoke Mauryan polity and society.

 

S7.Ans.(a)

Sol.

Maski is a village and an archaeological site in the Lingasugur taluk of Raichur district of the state of Karnataka, India. It lies on the bank of the Maski river which is a tributary of the Tungabhadra. Maski derives its name from Mahasangha or Masangi. The site came into prominence with the discovery of a minor rock edict of Emperor Ashoka by C. Beadon in 1915. It was the first edict of Emperor Ashoka that contained the name Ashoka in it instead of the earlier edicts that referred to him as Devanampriya’, ‘Priyadarshi’ This edict was important to conclude that many edicts found earlier in the Indian sub-continent in the name of Devanampriya’, ‘Priyadarshi’, all belonged to Emperor Ashoka. The edict is engraved on a rock-face of Durgada-Gudda

Source: http://www.ijhssi.org/papers/v4(3)/Version-3/F0433028031.pdf

 

S8.Ans.(c)

Sol.

Both are correct

S9.Ans.(b)

Sol.

The Hathigumpha Inscription (Elephant Cave inscription), from Udayagiri, near Bhubaneswar in Odisha, was inscribed by Kharavela, the then Emperor of Kalinga in India.

Source: https://www.historydiscussion.net/history-of-india/hathigumpha-inscription-a-notable-inscription-of-kharavela/2443

 

S10.Ans.(d)

Sol.

A bodhisattva is literally a living being (sattva) who aspires to enlightenment (Bodhi) and carries out altruistic practices. The bodhisattva ideal is central to the Mahayana Buddhist tradition as the individual who seeks enlightenment both for him- or herself and for others. Compassion, an empathetic sharing of the sufferings of others,

It is the bodhisattva’s greatest characteristic. A bodhisattva is a being who carries out the work of the Buddha’s, vowing not to personally settle into the salvation of final Buddhahood until she or he can assist all beings throughout the vast reaches of time and space to fully be free.

https://ncert.nic.in/ncerts/l/fess110.pdf

Use Coupon code: HAPPY (75% offer)

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now