History Daily Quiz In Tamil 21 May 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc_00.1
Tamil govt jobs   »   History Daily Quiz In Tamil 21...

History Daily Quiz In Tamil 21 May 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc

History Daily Quiz In Tamil 21 May 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc_40.1

                   TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. ஆங்கில வெற்றிக்கான காரணங்கள் மற்றும் பிரெஞ்சு தோல்விக்கான பின்வரும் அறிக்கைகளை கவனியுங்கள்

 1. பிரிட்டிஷ் ராணியால் இயக்கப்பட்டது
 2. அவர்கள் பிரஞ்சு விட நல்ல நிதி நிலை இருந்தது
 3. ஆங்கிலேயர்களுக்கு தளபதிகளின் மேன்மை இருந்தது

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது / சரியானவை ?

(a) 1 மற்றும் 2

(b) 2 மற்றும் 3

(c) 3 மட்டும்

(d) 1, 2 மற்றும் 3

Q2. பின்வருவனவற்றில் பிரெஞ்சு இராணுவத்தின் தளபதி யார்

(a) சர் ஐயர் குட்

(b) மேஜர் ஸ்ட்ரிங்கர் லாரன்ஸ்

(c) டூப்ளிக்ஸ்

(d) (a) மற்றும் (c) இரண்டும்

Q3. பின்வரும் அறிக்கைகளை ஆராயுங்கள்

 1. டேனிஷ் கிழக்கிந்திய நிறுவனம் தஞ்சையில் முதல் தொழிற்சாலையை நிறுவியது
 2. டேனிஷ் வர்த்தகத்தை விட மிஷனரி நடவடிக்கைகளுக்கு மிகவும் பிரபலமானவர்

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது / சரியானவை?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 அல்ல

Q4. வாண்டிவாஷ் போர் தொடர்பான பின்வரும் அறிக்கைகளை கவனியுங்கள்

 1. மூன்றாம் கர்நாடகப் போரின் தீர்க்கமான போரில் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் பிரிட்டிஷ் படைகளை தோற்கடித்தனர்.
 2. வாண்டிவாஷில் கிடைத்த வெற்றி, ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியை இந்தியாவில் ஐரோப்பிய போட்டியாளர்களாக இல்லாமல் விட்டுவிட்டது

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது / சரியானவை?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 அல்ல

Q5. நாதிர் ஷா தொடர்பான பின்வரும் அறிக்கைகளை கவனியுங்கள்

 1. அஹ்மத் ஷா அப்தாலியின் வாரிசான இவர் பெர்சியாவைச் சேர்ந்தவர்
 2. அவர் மயில் சிம்மாசனத்தையும் கோஹினூர் வைரத்தையும் தன்னுடன் எடுத்துச் சென்றார்

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது / சரியானவை ?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 அல்ல

Q6. மூன்றாவது பானிபட் போர் இடையில் நடந்தது

(a) அஹ்மத் ஷா அப்தாலி மற்றும் மராத்தாக்கள்

(b) பாபர் மற்றும் இப்ராஹிம் லோடி.

(c) அக்பர் மற்றும் ஹேமு

(d) மிர் ஜாபர் மற்றும் சிராஜுதாலா

Q7. இந்திய வரலாற்றில் பல்வேறு படையெடுப்பாளர்களுக்கு ஏன் பானிபட் மிகவும் பிடித்த போர்க்களமாக இருந்தது

 1. வடமேற்கில் இருந்து டெல்லியைப் பிடிக்க பாஸ்
 2. தட்டையான தரை
 3. மழைக்காலத்தின் நீண்ட காலம்
 4. பாலைவன பகுதி
 5. திறமையான கைவினைஞர்களின் கிடைக்கும் தன்மை

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது / சரியானவை ?

(a) 1,2,3 மற்றும் 4

(b) 2,3,4 மற்றும் 5

(c) 2, 3, 4

(d) 1,2,5

Q8. இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட izara அமைப்பில் எது

(a) ஃபாரூக்சியார்

(b) ரஃபி-உத்-தாராஜத்

(c) பகதூர் ஷா I.

(d) ஜஹந்தர் ஷா

Q9. முகலாய பேரரசின் வீழ்ச்சிக்கு பங்களித்த முக்கிய காரணிகள் குறித்து பின்வரும் அறிக்கைகளை கவனியுங்கள்

 1. பிரபுக்களுடன் உள்ளூர் ஜமீன்தார்களின் அருகாமை
 2. ஜாகிர்தார்கள் மற்றும் மன்சாப்களிடையே பரஸ்பர போட்டி

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது / சரியானவை ?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 அல்ல

Q10. இடைக்கால இந்தியாவின் போது ரைஸ், ராஜாக்கள், தாகூர்ஸ், குட்ஸ் அல்லது தேஷ்முக் ஆகியோர் அடிப்படையில்

(a) ஜமீன்தார்கள்

(b) வணிகர்கள்

(c) கிராமத்தின் தலைவர்

(d) குடும்பத் தலைவர்

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

Solutions

S1.Ans.(b)

Sol.

Causes for the English Success and the French Failure :

The English company was a private enterprise—this created a sense of enthusiasm and self-confidence among the people. With less governmental control over it, this company could take instant decisions when needed without waiting for the approval of the government. The French company, on the other hand, was a State concern. It was controlled and regulated by the French government and was hemmed in by government policies and delays in decision-making. The English navy was superior to the French navy; it helped to cut off the vital sea link between the French possessions in India and France. The English held three important places, namely, Calcutta, Bombay, and Madras whereas the French had only Pondicherry. The French subordinated their commercial interest to territorial ambition, which made the French company short of funds. In spite of their imperialistic motives, the British never neglected their commercial interests. So they always had the funds and the consequent sound financial condition to help them significantly in the wars against their rivals

 

S2.Ans.(c)

Sol.

A major factor in the success of the English in India was the superiority of the commanders in the British camp. In comparison to the long list of leaders on the English side —Sir Eyre Coote, Major Stringer Lawrence, Robert Clive, and many others—there was only Dupleix on the French side.

 

S3.Ans.(c)

Sol.

The Danish East India Company was established in 1616 and, in 1620, they founded a factory at Tranquebar near Tanjore, on the eastern coast of India. Their principal settlement was at Serampore near Calcutta. The Danish factories, which were not important at any time, were sold to the British government in 1845. The Danes are better known for their missionary activities than for commerce.

 

S4.Ans.(b)

Sol.

Battle of Wandiwash The decisive battle of the Third Carnatic War was won by the English on January 22, 1760, at Wandiwash (or Vandavasi) in Tamil Nadu. General Eyre Coote of the English totally routed the French army under Count Thomas Arthur de Lally and took Bussy as a prisoner. Pondicherry was gallantly defended by Lally for eight months before he surrendered on January 16, 1761. With the loss of Jinji and Mahe, the French power in India was reduced to its lowest. Lally, after being taken as a prisoner of war in London, returned to France where he was imprisoned and executed in 1766

The victory at Wandiwash left the English East India Company with no European rival in India

 

S5.Ans.(b)

Sol.

Nadir Shah, the Persian emperor, attacked India in 1738-39, conquered Lahore, and defeated the Mughal army at Karnal on February 13, 1739. Later, Muhammad Shah was captured, and Delhi was looted and devastated. According to an estimate, apart from the Peacock Throne and the Kohinoor diamond, seventy crore rupees were collected from the official treasury and the safes of the rich nobles. Nadir Shah gained the strategically important Mughal territory to the west of the Indus including Kabul. Thus, India once again became vulnerable to the attacks from the northwest.

Ahmad Shah Abdali (or Ahmad Shah Durrani) was elected the successor of Nadir Shah after the latter’s death in 1747, invaded India several times between 1748 and 1767.)

 

S6.Ans.(a)

Sol.

Panipat and its adjacent region, located in present Haryana on the banks of the Yamuna and between the fertile plains of the Ganga and Indus rivers, have witnessed several battles. These battles changed the course of Indian history at different points in time.

∎ The First Battle of Panipat in 1526 was between Babur and Ibrahim Lodi. The result of the battle laid the foundation of the Mughal Empire by ending the rule of the Delhi Sultanate.

∎ The Second Battle of Panipat in 1556 was between Akbar and Hemu; it decided in favor of the continuation of the Mughal rule.

∎ The Third Battle of Panipat in 1761 between the Marathas and Ahmad Shah Abdali put an end to the Maratha ambition of ruling over India.

 

S7.Ans.(d)

Sol.

Why Panipat was a favorite battlefield

Panipat and its adjacent region, located in present Haryana on the banks of the Yamuna and between the fertile plains of the Ganga and Indus rivers, have witnessed several battles

∎ Panipat had a strategic location. One of the parties of the war generally came from the north/northwest through the Khyber Pass to get hold over Delhi, the political capital of northern India. To move a military through rough terrains—deserts of Rajasthan or the other northern areas infested with dense forests—was very risky and difficult. On the other hand, the rulers at Delhi considered Panipat as a confrontable strategic ground and hence they preferred to take the fight there.

∎ Its proximity to Delhi made it easier for the Indian rulers to transport weapons, military and food supplies, etc., to the battleground, and still keep the capital insulated from the conflict at hand.

∎ Panipat’s surrounding region has a flat ground that was suitable for cavalry movement—the main mode of warfare at the time.

∎ After the construction of the Grand Trunk Road by Sher Shah Suri (1540-45), Panipat was on this route. It became easier for conquerors to find their way there.

∎ The duration of monsoon rainfall in the region is short in comparison to other areas making it easier to fight.

∎ The artisans/smiths of these regions were experts in making warfare-related materials and hence it became easier for forces of both parties to replenish their war materials

 

S8.Ans.(d)

Sol.

Jahandar Shah (March 1712-February 1713) With the help of Zulfikar Khan, Jahandar Shah became the emperor. Zulfikar Khan was appointed prime minister; he introduced izara system to improve the financial condition of the empire. Jahandar Shah abolished Jaziya.

 

S9.Ans.(c)

Sol.

The nobility comprised people who were either assigned large jagirs and mansabs or appointed subahdars of Mughal subas and given the responsibility of maintaining these. To this class belonged many Rajput rulers, subahdars, and mansabdars. Mughal rule has often been defined as “the rule of the nobility” because these nobles played a central role in administering the empire Mutual rivalry, jealousy, and contest for power among the various groups during the rule of the later Mughals (in the absence of strong central leadership) not only reduced the prestige of the emperor but also contributed to the decline of the empire

Two classes shared the power of the State with the emperor during the medieval period—the zamindars and the nobles. The zamindars were hereditary owners of their lands who enjoyed certain privileges on a hereditary basis and were variously known as rais, rajas, thakurs, khuts, or Deshmukh’s Though the Mughals had tried to curb the power of the zamindars and maintain direct contact with the peasants, they had not wholly succeeded. During the reign of Aurangzeb itself, there was a marked increase in the power and influence of the zamindars. The biggest fallout of this was that regional loyalties were encouraged. Many local zamindars helped the nobility, the other powerful class within the empire, to take advantage of the weakness of the emp

 

S10.Ans.(a)

Sol.

The zamindars were hereditary owners of their lands who enjoyed certain privileges on a hereditary basis and were variously known as rais, rajas, thakurs, khuts, or Deshmukh. They occupied an important place in the empire because they helped in the collection of revenue and in local administration, for which they maintained soldiers

adda247 TamilNadu State GK part-1 Q&A in Tamil& English Pdf download

 

Coupon code- SMILE- 77% OFFER

**WHOLE TAMILNADU LIVE CLASS LINK

https://www.adda247.com/tamil_nadu/live-classes-study-kit

**WHOLE TAMILNADU MOCK TEST LINK

https://www.adda247.com/tamil_nadu/mock-tests-study-kit

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் நவம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?