History Daily Quiz In Tamil 12 May 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc_00.1
Tamil govt jobs   »   History Daily Quiz In Tamil 12...

History Daily Quiz In Tamil 12 May 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc

History Daily Quiz In Tamil 12 May 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc_40.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. லா சாப்ளேலின் Aix-La Chapelle ஒப்பந்தம் _________இன் போது முடிவுக்கு வந்தது:

(a) முதல் கர்நாடகப் போர்

(b) மூன்றாவது ஆங்கிலோ-மைசூர் போர்

(c) ஆங்கிலோ-டச்சு போர்

(d) மூன்றாவது கர்நாடகப் போர்

Q2. பின்வருவனவற்றில் இந்தியாவுக்கு ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கானதீபாவளி அறிவிப்பைவெளியிட்டது எது?

(a) கிரிப்ஸ் மிஷன்

(b) வைஸ்ராய் இர்வின்

(c) வைஸ்ராய் மவுண்ட்பேட்டன்

(d) சைமன் கமிஷன்

Q3. ஷெர் ஷா சூரி தொடர்பான பின்வரும் அறிக்கைகளை கவனியுங்கள்,

 1. அவர் ராஜ்யத்தை எட்டு தாராஃப்களாகப் பிரித்தார், ஒவ்வொன்றும் ஒரு தாராஃப்தரால் ஆளப்பட்டது.
 2. உள்ளூர் குற்றங்களின் உள்ளூர் பொறுப்பு என்ற கொள்கையை அவர் அறிமுகப்படுத்தினார் மற்றும் குற்றவியல் மற்றும் சிவில் வழக்குகள் தனித்தனியாக தீர்க்கப்பட்டன.

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது / சரியானவை?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 அல்ல

Q4. இந்தியாவின் இடைக்கால வரலாற்றில், தஹ்சலா அமைப்பு எனப்படும் ஒரு அமைப்பு ஆட்சியின் கீழ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது

(a) அக்பர்

(b) ஷெர் ஷா சூரி

(c) ஜஹாங்கிர்

(d) அவுரங்கசீப்

Q5. “டெல்லி சாலோ இயக்கம்பின்வரும் எந்த இயக்கத்துடன் தொடர்புடையது?

(a) தரசன சத்தியாக்கிரகம்

(b) தனிப்பட்ட சத்தியாக்கிரகம்

(c) ஒத்துழையாமை இயக்கம்

(d) சட்டமறுப்பு இயக்கம்

Q6. ஹர்ஷா இராச்சியம் தொடர்பான பின்வரும் அறிக்கைகளை கவனியுங்கள்

 1. நிர்வாகத்தின் தன்மை மிகவும் மையப்படுத்தப்பட்டது.
 2. அவரது காலகட்டத்தில், அமைச்சர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் தங்கள் சேவைகளுக்காக ரொக்கம் மட்டுமே செலுத்தப்பட்டனர்.

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது / சரியானவை?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 அல்ல

Q7. யார் ஹர்ச்சரிதா எழுதினார்கள்?

(a) பனபட்டா

(b) கல்ஹானா

(c) அல் பரவுனி

(d) மேற்கூறிய எதுவும் இல்லை

Q8. பின்வரும் ஜோடிகளைக் கவனியுங்கள்

 1. ராஜதரங்கினி: கல்ஹானா
 2. மால்விகக்னிமித்ரம்: ஹரிசேனா
 3. மிருச்சகாட்டிகா: சுத்ரகா

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஜோடிகள் எது சரியானது/ சரியானவை?

(a) 1 மற்றும் 3

(b) 2 மட்டுமே

(c) 3 மட்டும்

(d) 1 மற்றும் 2

Q9. துறவிகளின் கிளர்ச்சி என்பது 18 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் பிராந்தியத்தில் கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆட்சிக்கு எதிராக சன்யாசிஸ் மற்றும் ஃபக்கீர்களின் (முறையே இந்து மற்றும் முஸ்லீம் சந்நியாசிகள்) நடவடிக்கைகள் ஆகும்.

(a) வங்கம்

(b) சித்தோர்

(c) அவாத்

(d) ஒடிசா (ஒரிசா)

Q10. புத்த பாரம்பரியத்தில் பெண்களுக்கு நியமனம் கோரிய முதல் பெண் யார்?

(a) யசோதரா

(b) மகாபஜபதி கோதமி

(c) சுஜாதா

(d) தம்மநந்தா

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Solutions

S1.Ans.(a)

Sol.

The First Carnatic War (1744-48) was triggered by the War of the Austrian Succession, and saw the French win a series of victories over their English rivals in

the south of India, although the pre-war situation was restored by the Treaty of Aix-le- Chapelle.

 • Under the terms of this treaty, Madras was handed back to the English, and the French, in turn, got their territories in North America. All conquered lands were restored except for Silesia, which was kept by Prussia, and Parma, Piacenza, and Guastalla, kept by Spain.

 

S2.Ans.(b)

Sol.

Deepavali Declaration (1929): It is a declaration that would grant India dominion status in due course. It was Issued by Lord Irwin.

Lord Irwin (1926-31):

Appointment of the Indian States Commission under Butler (1927) to recommend measures for the establishment of better relations between the Indian states and the Central government.

Royal Commission on Indian Labour was appointed (1929), Report (1931).

Sarda Act was passed in 1929 Marriages of girl below 14 and boys below 18 years of age was prohibited.

 

S3.Ans.(b)

Sol.

Statement 1 is incorrect –Tarafdari was a system in the reign of Mahmud Gawan of the Bahmani Kingdom. Under Suri’s administration – For administrative convenience, the whole empire was divided into forty-seven units (Sarkars), each of which was again subdivided into several Parganas. The pargana has one Amin, one Shiqdar, and one treasurer to keep accounts. The next higher administrative unit i.e. over the sarkar, were placed a Shiqdar-i-Shiqdaran and a Munsif-i-Munsifan to supervise the work of the pargana officers.

Statement 2 is correct – Sher Shah has a strong sense of justice and no distinctions were made between the high and the low. In the paragana / pargana, civil suits were disposed off by the Amin, and other cases mostly criminal by the Qazi and Mir-i-Adal.

In some Parganas, civil cases were tried by Munsif-i-Munsifan. At the capital city there were the chief Qazi, the imperial Sadr, and above all, the Emperor as the highest authority in judicial as in other matters.

 

S4.Ans.(a)

Sol.

Todar Mal had developed his expertise in Sher Shah’s employ but the full extent of this system was introduced in the regime of the emperor Akbar, where he joined the service as a clerk AND LATER MADE A ‘WAZIR’. He reconstructed the land tax structure and introduced compensation for crop damage. His systems were so effective and modem that the others and even the British followed it later on. In 1582 Akbar bestowed on Raja Todar Mai the title Diwan-I- Ashraf. He was one of the ‘Navratnas’ of Akbar’s courts.

 

S5.Ans.(b)

Sol.

In 1940, then Viceroy Linlithgow made a set of proposals called the ‘August offer’ which included that a representative Indian body would frame a constitution for India after the war, and Dominion status is the objective for India. Indian National Congress rejected this offer in its meeting at Wardha in August 1940 and demanded complete freedom from colonial rule. Jawaharlal Nehru remarked that the dominion status concept was as dead as a doornail. After this, Mahatma Gandhi initiated the Individual Satyagraha to affirm the right to free speech. He avoided a mass satyagraha because he did not want violence. The first three Satyagrahis were Vinoba Bhave, Nehru, and Brahma Datt. All three were jailed. The Satyagrahis also started a march towards Delhi which was called the ‘Delhi Chalo Movement’ but the movement failed to pick up steam and was suspended in December 1940.

 • Hence option (b) is the correct answer.

 

S6.Ans.(d)

Sol.

After the Gupta’s time, the entire north India was split up into several kingdoms and the reign was passed in the hands of half a dozen feudatories. Gradually one of these dynasties ruling at Thanesar in Haryana extended its authority over all other feudatories. The ruler who brought it was Harsha Vardhan. He made Kanauj the seat of his power. Chinese traveler Hiuen Tsang’s account gives an important insight into the state of his administration.

 • His administration was feudal and decentralized in nature. Land grants to the priestly class, a practice of Gupta’s time was continued. In addition to this practice, grants of land were also offered to the high officials and ministers. The revenue during his time was divided into four parts. one part was earmarked for the expenditure of the King, second for scholars, third for the endowment of official and public servant, and fourth for religious purposes.
 • In his empire, law, and order were not well maintained. The roads and river routes were not completely immune from robbery. Hiuen Tsang, about whom special care was taken by the government was robbed of his belongings. Severe punishments used to be inflicted on the crime. The robbery was considered to be second treason for which the right hand of the robber was amputated. But, under the influence of Buddhism, the severity of punishment was reduced.

 

S7.Ans.(a)

Sol.

Banabhatta also gave an account of the early years of Harsha’s rule in his book Harshacharitra.

 

S8.Ans.(a)

Sol.

Pair 1 is correctly matched: Rajatarangini is a metrical legendary and historical chronicle of the north- western Indian subcontinent, particularly the kings of Kashmir. It was written in Sanskrit by Kashmiri historian Kalhana in the 12th century CE. The work consists of 7826 verses, which are divided into eight books called Tarangas. books called Tarangas.

 • Pair 2 is not correctly matched: Kalidasa’s Malavikagnimitram is based on some events of the reign of Pushyamitra Shunga. The Sanskrit play depicts Agnimitra as its hero. Malvika is a maid servant whom Agnimitra falls in love with. This was known to his chief queen, who imprisons her. Later it was known that Malvika was of royal birth and she was accepted as queen of Agnimitra. Malavikagnimitram gives an account of Rajsuya Yajna of Pushyamitra Shunga, father of Agnimitra.
 • Pair 3 is correctly matched: Mrichchhakatika (The Little Clay Cart) is a ten-act Sanskrit drama

attributed to Sudraka. The play is set in the ancient city of Ujjayini during the reign of King Pālaka, near the end of the Pradyota dynasty that made up the first quarter of the fifth century BC. The central story is that of noble but impoverished young Brahmin, Charudatta, who falls in love with a wealthy courtesan or nagarvadhu, Vasantasena.

 

S9.Ans.(a)

Sol.

It is also known as the Sannyasi rebellion which took place around the Murshidabad and Baikunthupur forests of Jalpaiguri (now in West Bengal). Historians have not only debated what events constitute the rebellion but have also varied on the significance of the rebellion in Indian history.

While some refer to it as an early war for India’s independence from foreign rule, since the right

to collect tax had been given to the British East India Company after the Battle of Buxar in 1764,

others categorize it as acts of violent banditry following the depopulation of the province in the

Bengal famine of 1770.

 

S10.Ans.(b)

Sol.

Mahāpajāpatī Gotamī was the step-mother and maternal aunt (mother’s sister) of the Buddha. In the Buddhist tradition, she was the first woman to seek ordination for women, which she did from Gautama Buddha directly, and she became the first bhikkhuni (Buddhist nun). When King Suddhodhana, died, Mahapajapati Gotami decided to attain ordination. Mahapajapati Gotami went to the Buddha and asked to be ordained into the Sangha. The Buddha refused initially but later agreed on the condition that women nuns must follow the eight gurudhammas

or conditions laid down by him to be a part of the sangha. Gotami agreed to accept the Eight Garudhammas and was accorded the status of the first bhikkhuni. Subsequent women had to undergo full ordination to become nuns

adda247 Monthly Current Affair Quiz in Tamil -April 2021-50 questions ans Download PDF

adda247 weekly current affairs in tamil 2 may to 8 may 2021Download PDF

adda247 weekly current affairs in tamil 4 april to 17 april 2021Download PDF

Coupon code- SMILE- 72% OFFER

**WHOLE TAMILNADU LIVE CLASS LINK

https://www.adda247.com/tamil_nadu/live-classes-study-kit

**WHOLE TAMILNADU MOCK TEST LINK

https://www.adda247.com/tamil_nadu/mock-tests-study-kit

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?