Tamil govt jobs   »   Geography Daily Quiz In Tamil 20...

Geography Daily Quiz In Tamil 20 May 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc

Geography Daily Quiz In Tamil 20 May 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc_30.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. பின்வரும் அறிக்கைகளை ஆராயுங்கள்

 1. மருஸ்தாலியின் மேற்கு பகுதி த்ரியன் எனப்படும் நகரும் மணல் திட்டுகள் மூலம் ஆக்ரமிக்கப்பட்டுள்ளது.
 2. பஞ்சாபில் உள்ள பங்கர் நிலங்கள் ஈரநிலங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது /எவை  சரியானவை ?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 அல்ல

Q2. பின்வரும் செயல்முறை/ செயல்முறைகளில் எது  வேதி சிதைவின் ஒரு பகுதியாகும்

 1. ஆக்ஸிஜனேற்றம்
 2. கரைசல்
 3. கார்பனேற்றம்
 4. நீரேற்றம்

கீழே இருந்து சரியான குறியீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

(a) 1, 2 மற்றும் 3

(b) 2 மற்றும் 4

(c) 1 மற்றும் 4

(d) 1, 2, 3 மற்றும் 4

Q3. மலைத்தொடர்களை எல்லையாக கொண்டிருக்கும் அல்லது உயரமான மலைத்தொடர்களுக்குள் அமைந்துள்ள பீடபூமி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

(a) பீட்மாண்ட் பீடபூமிகள்.

(b) கண்ட பீடபூமி.

(c) இடை-மாண்டேன் பீடபூமி.

(d) மேற்கூறிய எதுவும் இல்லை

Q4. பெரிய நில பகுதிகள் மேல் எழுவதால் அல்லது அடிப்படை எரிமலைத் தாள்கள் படிப்படியாக பரவுவதால் உருவாகும் பீடபூமிகள்?

(a) பீட்மாண்ட் பீடபூமிகள்.

(b) கண்ட பீடபூமி.

(c) இடை-மாண்டேன் பீடபூமி.

(d) மேற்கூறிய எதுவும் இல்லை

Q5. மலைகளின் அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள பீடபூமிகள் மற்றும் சமவெளி அல்லது சமுத்திரத்தால் மற்ற பக்கங்களில் எல்லைகளாக கொண்டுள்ள பீடபூமிகள்?

(a) பீட்மாண்ட் பீடபூமிகள்.

(b) கண்ட பீடபூமி.

(c) இடை-மாண்டேன் பீடபூமி.

(d) மேற்கூறிய எதுவும் இல்லை

Q6. சீனா, மலேசியா, பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் தைவான் ஆகியவை தென் சீனக் கடலில் பின்வரும் எந்த தீவின் மீது இறையாண்மையைக் கோருகின்றன?

(a) கரோலின் தீவு

(b) ஸ்பார்ட்லி தீவு

(c) செங்காகு தீவு

(d) மரியானா தீவு

Q7. மீகாங் நதி பின்வரும் எந்த நாடுகளில் பாய்கிறது?

 1. சீனா
 2. வியட்நாம்
 3. தாய்லாந்து

கீழே இருந்து சரியான குறியீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

(a) 1 மற்றும் 2

(b) 2 மற்றும் 3

(c) 1 மற்றும் 3

(d) 1, 2 மற்றும் 3

Q8. மேற்பரப்புப் பாறை நீக்கம் என்பது எதனை குறிக்கிறது:

(a) அரிப்பு செயல்முறையைக் குறிக்கும் ஒரு பொதுவான சொல்.

(b) இயல் சிதைவு, அரிப்பு மற்றும் இடம் பெயர்த்தல் செயல்முறையைக் குறிக்கும் ஒரு பொதுவான சொல்.

(c)  இயல் சிதைவு செயல்முறையைக் குறிக்கும் ஒரு பொதுவான சொல்.

(d) இயந்திர இயல் சிதைவு செயல்முறையைக் குறிக்கும் ஒரு பொதுவான சொல்.

Q9. பஞ்சேஸ்வர் அணை திட்டம் என்பது இந்தியா மற்றும் _________ இல்  ஆற்றல் உற்பத்தி மற்றும் நீர்ப்பாசனத்தை அதிகரிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட இரு தேசிய திட்டமாகும்.

(a) பூட்டான்

(b) நேபாளம்

(c) பங்களாதேஷ்

(d) திபெத்

Q10. பின்வரும் அறிக்கைகளை கவனியுங்கள்

 1. கோலோங்சு திட்டம் இந்தியாவிற்கும் பூட்டானுக்கும் இடையே ஆன கூட்டு நீர்மின் திட்டம்
 2. சமீபத்தில் பூட்டானில் அமைந்துள்ள சாக்டெங் வனவிலங்கு சரணாலயத்திற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சி திட்டத்தின் (UNDP) உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் வசதி (GEF) நிதியுதவியை நிறுத்த சீனா முயற்சித்தது.

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது/ எவை சரியானவை ?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 அல்ல

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

Solutions

S1.Ans.(a)

Sol.

Marusthali, sand-dune-covered eastern portion of the Great Indian (Thar) Desert in western Rajasthan. This region to the extreme west is covered with, rocks, sands, and dunes. The dunes here are locally known as Dhrian.

The Bhangar lands in Punjab are called Alluvial Soils. The khaddar lands are called river plains.

 

S2.Ans.(d)

Sol.

The chemical change in the rocks through the formation of new compounds or the formation of new substances is called chemical weathering. Chemical processes include oxidation, hydrolysis, and acid solution.

 

S3.Ans.(c)

Sol.

The plateau which is bordering or are enclosed within high mountain ranges is called the inter-montane plateau. The Tibetan Plateau is one such plateau.

 

S4.Ans.(b)

Sol.

On the basis of their geographical location and structure of rocks, the plateaus can be classified as (a) Intermontane Plateaus (b) Piedmont Plateaus (c) Continental Plateaus

Continental plateau These are formed either by an extensive continental uplift or by the spread of horizontal basic lava sheets completely covering the original topography to a great depth. The volcanic lava-covered plateau of Maharashtra in India, Snake River Plateau in North West USA are examples of this type. These are also, called the plateau of accumulation. All continental plateaus show an abrupt elevation in contrast to the nearby lowland or the sea (fig.7.7). As compared to others, these plateaus, cover a vast area like the Great Indian Plateau and those of Arabia, Spain, Greenland, Africa, and Australia. They may be tilted on one side without any disturbance in the horizontal nature of underlying rock strata as in the case of the Great Indian plate

 

S5.Ans.(a)

Sol.

On the basis of their geographical location and structure of rocks, the plateaus can be classified as (a) Intermontane Plateaus (b) Piedmont Plateaus (c) Continental Plateaus

Piedmont Plateau The plateaus that are situated at the foot of the mountains and are bounded on other sides by a plain or an ocean are called piedmont plateau Fig. 7.6. The plateau of Malwa in India, those of Patagonia facing the Atlantic ocean, and the Appallachian situated between the Appalachian Mountain and the Atlantic Coastal Plain in the U.S.A are their examples. In their case, the areas once high have now been reduced by various agents of erosion. For this reason, these are also called the plateaus of denudation

 

S6.Ans.(b)

Sol.

The Spratly Islands dispute is an ongoing territorial dispute between Brunei, China, Malaysia, the Philippines, Taiwan (Republic of China), and Vietnam, concerning ownership of the Spratly Islands, a group of islands and associated maritime features located in the South China Sea. The dispute is characterized by diplomatic stalemate and the employment of low-level military pressure techniques (such as the military occupation of disputed territory) in the advancement of national territorial claims.

 

S7.Ans.(d)

Sol.

 

S8.Ans.(b)

Sol.

Denudation is the long-term sum of processes that cause the wearing away of the earth’s surface leading to a reduction in elevation and relief of landforms and landscapes. Endogenous processes such as volcanoes, earthquakes, and plate tectonics uplift and expose continental crust to the exogenous denudation processes of weathering, erosion, and mass wasting.

 

S9.Ans.(b)

Sol.

Pancheswar Dam Project 

 • It is a bi-national project aimed at energy production and augmenting irrigation in India and Nepal.
 • It is proposed on river Mahakali (known as river Sharda in India), where the river forms the international boundary between Nepal and the State of Uttarakhand in India.
 • A Treaty is known as the “Mahakali Treaty” concerning the integrated development of the Mahakali River, which included Sharda arrange, Tanakpur barrage and Pancheshwar Dam Project, was signed between Nepal and India in 1996

 

S10.Ans.(c)

Sol.

600 MW Kholongchhu project will be constructed in Bhutan’s less developed eastern region of Trashiyangtse. It is expected to be completed in the second half of 2025.

Joint Venture Partners: Sutlej Jal Vidyut Nigam, a Himachal Pradesh PSU, and Bhutanese Druk Green Power Corporation.

Kholongchhu project is one of four additional projects agreed to in 2014, for the development of Hydroelectric Projects of capacity 2120 MW under the Joint Venture Model. Other 3 joint venture to be are: 180 MW Bunakha, 570 MW Wangchhu and 770 MW Chamkharchhu.

China has attempted to stop UNDP’s Global Environment Facility (GEF) funding for Sakteng Wildlife Sanctuary (in eastern Bhutan), claiming it was disputed territory but was overruled. o So far, dispute was on Jakarlung, Pasamlung and Doklam plateau.

Bhutan has always maintained silence on its boundary negotiations with China, and it does not have any formal diplomatic relations with China.

adda247 weekly current affairs in tamil 2 may to 8 may 2021Download PDF

 

Coupon code- SMILE- 77% OFFER

**WHOLE TAMILNADU LIVE CLASS LINK

https://tamil-website-ta.site.strattic.iomil_nadu/live-classes-study-kit

**WHOLE TAMILNADU MOCK TEST LINK

https://tamil-website-ta.site.strattic.iomil_nadu/mock-tests-study-kit

Download your free content now!

Congratulations!

Geography Daily Quiz In Tamil 20 May 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc_50.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Geography Daily Quiz In Tamil 20 May 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc_60.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.