ஆங்கிலம் வினா விடை | English Quiz For IBPS CLERK PRELIMS [26 November 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   English Quiz

ஆங்கிலம் வினா விடை | English Quiz For IBPS CLERK PRELIMS [26 November 2021]

English Quiz (ஆங்கிலம் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE English Quiz (ஆங்கிலம் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

Directions (1-10): In the passage given below there are blanks which are numbered from 1 to 10. They are to be filled with the options given below the passage against each of the respective numbers. Find out the appropriate word in each case which can most suitably complete the sentence without altering its meaning.

 

 

Q1. It is no surprise that the International Energy Agency found that India’s carbon emissions grew by 4.8% during 2018, in spite of the national ——–1——– on climate change in energy policy. There is wide recognition of the fact that Indians are not historically responsible for the problem, and it is the rich nations led by the U.S. that have ——–2——– in the stock of carbon dioxide linked to extreme climate impacts being witnessed around the globe. As the IEA points out, India’s emissions have grown, but per capita remains less than 40% of the global average. Equity among nations is therefore at the centre of the discussion on energy emissions, and the principle of common but ——–3———- responsibilities is central to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Reassuring as this may be, the universal challenge of climate change has grown to such ———4——– that urgent action to sharply cut carbon emissions is crucial, and all countries, including India, must act quickly. Intensive measures in key sectors — scaling up renewables to raise their share in the energy mix, greening transport, updating building codes and ——5—— energy efficiency — will help meet the national pledge under the Paris Agreement to cut energy intensity of GDP by 33-35% by 2030, over 2005 levels.

 

At the global level, renewable sources of energy grew by 7% during 2018, but that pace is ——-6—— insufficient, considering the rise in demand. Moreover, it was China and Europe that contributed the bulk of those savings, in large measure from solar and wind power, indicating that India needs to ramp up its capacity in this area. In fact, as the founder of the International Solar Alliance, India should ——-7—— the renewables effort. Yet, in spite of falling prices and rising efficiency, the potential of rooftop solar photovoltaics remains poorly utilised. It is time State power utilities are made responsible for defined rates of growth in the ——–8——– of rooftop systems. A second priority area is the cleaning up of coal power plants, some of which are young and have decades of use ahead. This process should be aided by the UNFCCC, which can help transfer the best technologies for carbon capture, use and storage, and provide financial linkage from the $100 billion annual climate fund proposed for 2020. India’s record in promoting green transport has been uninspiring, and ———-9——— from fossil fuels and the resulting pollution are rising rapidly. The Centre’s plan to expand electric mobility through financial incentives for buses, taxis and two-wheelers needs to be pursued vigorously, especially in the large cities. Inevitably, India will have to raise its ambition on emissions reduction, and participate in the global stocktaking of country-level action in 2023. It has the rare opportunity to choose green growth, ——–10——– fossil fuels for future energy pathways and infrastructure.

(a) focused

(b) focus

(c) intentions

(d) goals

(e) None of the above

 

Q2. It is no surprise that the International Energy Agency found that India’s carbon emissions grew by 4.8% during 2018, in spite of the national ——–1——– on climate change in energy policy. There is wide recognition of the fact that Indians are not historically responsible for the problem, and it is the rich nations led by the U.S. that have ——–2——– in the stock of carbon dioxide linked to extreme climate impacts being witnessed around the globe. As the IEA points out, India’s emissions have grown, but per capita remains less than 40% of the global average. Equity among nations is therefore at the centre of the discussion on energy emissions, and the principle of common but ——–3———- responsibilities is central to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Reassuring as this may be, the universal challenge of climate change has grown to such ———4——– that urgent action to sharply cut carbon emissions is crucial, and all countries, including India, must act quickly. Intensive measures in key sectors — scaling up renewables to raise their share in the energy mix, greening transport, updating building codes and ——5—— energy efficiency — will help meet the national pledge under the Paris Agreement to cut energy intensity of GDP by 33-35% by 2030, over 2005 levels.

 

At the global level, renewable sources of energy grew by 7% during 2018, but that pace is ——-6—— insufficient, considering the rise in demand. Moreover, it was China and Europe that contributed the bulk of those savings, in large measure from solar and wind power, indicating that India needs to ramp up its capacity in this area. In fact, as the founder of the International Solar Alliance, India should ——-7—— the renewables effort. Yet, in spite of falling prices and rising efficiency, the potential of rooftop solar photovoltaics remains poorly utilised. It is time State power utilities are made responsible for defined rates of growth in the ——–8——– of rooftop systems. A second priority area is the cleaning up of coal power plants, some of which are young and have decades of use ahead. This process should be aided by the UNFCCC, which can help transfer the best technologies for carbon capture, use and storage, and provide financial linkage from the $100 billion annual climate fund proposed for 2020. India’s record in promoting green transport has been uninspiring, and ———-9——— from fossil fuels and the resulting pollution are rising rapidly. The Centre’s plan to expand electric mobility through financial incentives for buses, taxis and two-wheelers needs to be pursued vigorously, especially in the large cities. Inevitably, India will have to raise its ambition on emissions reduction, and participate in the global stocktaking of country-level action in 2023. It has the rare opportunity to choose green growth, ——–10——– fossil fuels for future energy pathways and infrastructure.

(a) pumped

(b) boosting

(c) pumps

(d) rise

(e) None of the above

 

 

Q3. It is no surprise that the International Energy Agency found that India’s carbon emissions grew by 4.8% during 2018, in spite of the national ——–1——– on climate change in energy policy. There is wide recognition of the fact that Indians are not historically responsible for the problem, and it is the rich nations led by the U.S. that have ——–2——– in the stock of carbon dioxide linked to extreme climate impacts being witnessed around the globe. As the IEA points out, India’s emissions have grown, but per capita remains less than 40% of the global average. Equity among nations is therefore at the centre of the discussion on energy emissions, and the principle of common but ——–3———- responsibilities is central to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Reassuring as this may be, the universal challenge of climate change has grown to such ———4——– that urgent action to sharply cut carbon emissions is crucial, and all countries, including India, must act quickly. Intensive measures in key sectors — scaling up renewables to raise their share in the energy mix, greening transport, updating building codes and ——5—— energy efficiency — will help meet the national pledge under the Paris Agreement to cut energy intensity of GDP by 33-35% by 2030, over 2005 levels.

 

At the global level, renewable sources of energy grew by 7% during 2018, but that pace is ——-6—— insufficient, considering the rise in demand. Moreover, it was China and Europe that contributed the bulk of those savings, in large measure from solar and wind power, indicating that India needs to ramp up its capacity in this area. In fact, as the founder of the International Solar Alliance, India should ——-7—— the renewables effort. Yet, in spite of falling prices and rising efficiency, the potential of rooftop solar photovoltaics remains poorly utilised. It is time State power utilities are made responsible for defined rates of growth in the ——–8——– of rooftop systems. A second priority area is the cleaning up of coal power plants, some of which are young and have decades of use ahead. This process should be aided by the UNFCCC, which can help transfer the best technologies for carbon capture, use and storage, and provide financial linkage from the $100 billion annual climate fund proposed for 2020. India’s record in promoting green transport has been uninspiring, and ———-9——— from fossil fuels and the resulting pollution are rising rapidly. The Centre’s plan to expand electric mobility through financial incentives for buses, taxis and two-wheelers needs to be pursued vigorously, especially in the large cities. Inevitably, India will have to raise its ambition on emissions reduction, and participate in the global stocktaking of country-level action in 2023. It has the rare opportunity to choose green growth, ——–10——– fossil fuels for future energy pathways and infrastructure.

(a) differences

(b) differentiation

(c) integration

(d) differentiated

(e) None of the above

 

Q4. It is no surprise that the International Energy Agency found that India’s carbon emissions grew by 4.8% during 2018, in spite of the national ——–1——– on climate change in energy policy. There is wide recognition of the fact that Indians are not historically responsible for the problem, and it is the rich nations led by the U.S. that have ——–2——– in the stock of carbon dioxide linked to extreme climate impacts being witnessed around the globe. As the IEA points out, India’s emissions have grown, but per capita remains less than 40% of the global average. Equity among nations is therefore at the centre of the discussion on energy emissions, and the principle of common but ——–3———- responsibilities is central to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Reassuring as this may be, the universal challenge of climate change has grown to such ———4——– that urgent action to sharply cut carbon emissions is crucial, and all countries, including India, must act quickly. Intensive measures in key sectors — scaling up renewables to raise their share in the energy mix, greening transport, updating building codes and ——5—— energy efficiency — will help meet the national pledge under the Paris Agreement to cut energy intensity of GDP by 33-35% by 2030, over 2005 levels.

 

At the global level, renewable sources of energy grew by 7% during 2018, but that pace is ——-6—— insufficient, considering the rise in demand. Moreover, it was China and Europe that contributed the bulk of those savings, in large measure from solar and wind power, indicating that India needs to ramp up its capacity in this area. In fact, as the founder of the International Solar Alliance, India should ——-7—— the renewables effort. Yet, in spite of falling prices and rising efficiency, the potential of rooftop solar photovoltaics remains poorly utilised. It is time State power utilities are made responsible for defined rates of growth in the ——–8——– of rooftop systems. A second priority area is the cleaning up of coal power plants, some of which are young and have decades of use ahead. This process should be aided by the UNFCCC, which can help transfer the best technologies for carbon capture, use and storage, and provide financial linkage from the $100 billion annual climate fund proposed for 2020. India’s record in promoting green transport has been uninspiring, and ———-9——— from fossil fuels and the resulting pollution are rising rapidly. The Centre’s plan to expand electric mobility through financial incentives for buses, taxis and two-wheelers needs to be pursued vigorously, especially in the large cities. Inevitably, India will have to raise its ambition on emissions reduction, and participate in the global stocktaking of country-level action in 2023. It has the rare opportunity to choose green growth, ——–10——– fossil fuels for future energy pathways and infrastructure.

(a) assuring

(b) proportions

(c) proportional

(d) measuring

(e) None of the above

 

Q5.  It is no surprise that the International Energy Agency found that India’s carbon emissions grew by 4.8% during 2018, in spite of the national ——–1——– on climate change in energy policy. There is wide recognition of the fact that Indians are not historically responsible for the problem, and it is the rich nations led by the U.S. that have ——–2——– in the stock of carbon dioxide linked to extreme climate impacts being witnessed around the globe. As the IEA points out, India’s emissions have grown, but per capita remains less than 40% of the global average. Equity among nations is therefore at the centre of the discussion on energy emissions, and the principle of common but ——–3———- responsibilities is central to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Reassuring as this may be, the universal challenge of climate change has grown to such ———4——– that urgent action to sharply cut carbon emissions is crucial, and all countries, including India, must act quickly. Intensive measures in key sectors — scaling up renewables to raise their share in the energy mix, greening transport, updating building codes and ——5—— energy efficiency — will help meet the national pledge under the Paris Agreement to cut energy intensity of GDP by 33-35% by 2030, over 2005 levels.

 

At the global level, renewable sources of energy grew by 7% during 2018, but that pace is ——-6—— insufficient, considering the rise in demand. Moreover, it was China and Europe that contributed the bulk of those savings, in large measure from solar and wind power, indicating that India needs to ramp up its capacity in this area. In fact, as the founder of the International Solar Alliance, India should ——-7—— the renewables effort. Yet, in spite of falling prices and rising efficiency, the potential of rooftop solar photovoltaics remains poorly utilised. It is time State power utilities are made responsible for defined rates of growth in the ——–8——– of rooftop systems. A second priority area is the cleaning up of coal power plants, some of which are young and have decades of use ahead. This process should be aided by the UNFCCC, which can help transfer the best technologies for carbon capture, use and storage, and provide financial linkage from the $100 billion annual climate fund proposed for 2020. India’s record in promoting green transport has been uninspiring, and ———-9——— from fossil fuels and the resulting pollution are rising rapidly. The Centre’s plan to expand electric mobility through financial incentives for buses, taxis and two-wheelers needs to be pursued vigorously, especially in the large cities. Inevitably, India will have to raise its ambition on emissions reduction, and participate in the global stocktaking of country-level action in 2023. It has the rare opportunity to choose green growth, ——–10——– fossil fuels for future energy pathways and infrastructure.

(a) risen

(b) growth

(c) raising

(d) raised

(e) None of the above

 

Q6. It is no surprise that the International Energy Agency found that India’s carbon emissions grew by 4.8% during 2018, in spite of the national ——–1——– on climate change in energy policy. There is wide recognition of the fact that Indians are not historically responsible for the problem, and it is the rich nations led by the U.S. that have ——–2——– in the stock of carbon dioxide linked to extreme climate impacts being witnessed around the globe. As the IEA points out, India’s emissions have grown, but per capita remains less than 40% of the global average. Equity among nations is therefore at the centre of the discussion on energy emissions, and the principle of common but ——–3———- responsibilities is central to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Reassuring as this may be, the universal challenge of climate change has grown to such ———4——– that urgent action to sharply cut carbon emissions is crucial, and all countries, including India, must act quickly. Intensive measures in key sectors — scaling up renewables to raise their share in the energy mix, greening transport, updating building codes and ——5—— energy efficiency — will help meet the national pledge under the Paris Agreement to cut energy intensity of GDP by 33-35% by 2030, over 2005 levels.

 

At the global level, renewable sources of energy grew by 7% during 2018, but that pace is ——-6—— insufficient, considering the rise in demand. Moreover, it was China and Europe that contributed the bulk of those savings, in large measure from solar and wind power, indicating that India needs to ramp up its capacity in this area. In fact, as the founder of the International Solar Alliance, India should ——-7—— the renewables effort. Yet, in spite of falling prices and rising efficiency, the potential of rooftop solar photovoltaics remains poorly utilised. It is time State power utilities are made responsible for defined rates of growth in the ——–8——– of rooftop systems. A second priority area is the cleaning up of coal power plants, some of which are young and have decades of use ahead. This process should be aided by the UNFCCC, which can help transfer the best technologies for carbon capture, use and storage, and provide financial linkage from the $100 billion annual climate fund proposed for 2020. India’s record in promoting green transport has been uninspiring, and ———-9——— from fossil fuels and the resulting pollution are rising rapidly. The Centre’s plan to expand electric mobility through financial incentives for buses, taxis and two-wheelers needs to be pursued vigorously, especially in the large cities. Inevitably, India will have to raise its ambition on emissions reduction, and participate in the global stocktaking of country-level action in 2023. It has the rare opportunity to choose green growth, ——–10——– fossil fuels for future energy pathways and infrastructure.

(a) gross

(b) grossly

(c) fragile

(d) meagre

(e) None of the above

 

Q7.  It is no surprise that the International Energy Agency found that India’s carbon emissions grew by 4.8% during 2018, in spite of the national ——–1——– on climate change in energy policy. There is wide recognition of the fact that Indians are not historically responsible for the problem, and it is the rich nations led by the U.S. that have ——–2——– in the stock of carbon dioxide linked to extreme climate impacts being witnessed around the globe. As the IEA points out, India’s emissions have grown, but per capita remains less than 40% of the global average. Equity among nations is therefore at the centre of the discussion on energy emissions, and the principle of common but ——–3———- responsibilities is central to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Reassuring as this may be, the universal challenge of climate change has grown to such ———4——– that urgent action to sharply cut carbon emissions is crucial, and all countries, including India, must act quickly. Intensive measures in key sectors — scaling up renewables to raise their share in the energy mix, greening transport, updating building codes and ——5—— energy efficiency — will help meet the national pledge under the Paris Agreement to cut energy intensity of GDP by 33-35% by 2030, over 2005 levels.

 

At the global level, renewable sources of energy grew by 7% during 2018, but that pace is ——-6—— insufficient, considering the rise in demand. Moreover, it was China and Europe that contributed the bulk of those savings, in large measure from solar and wind power, indicating that India needs to ramp up its capacity in this area. In fact, as the founder of the International Solar Alliance, India should ——-7—— the renewables effort. Yet, in spite of falling prices and rising efficiency, the potential of rooftop solar photovoltaics remains poorly utilised. It is time State power utilities are made responsible for defined rates of growth in the ——–8——– of rooftop systems. A second priority area is the cleaning up of coal power plants, some of which are young and have decades of use ahead. This process should be aided by the UNFCCC, which can help transfer the best technologies for carbon capture, use and storage, and provide financial linkage from the $100 billion annual climate fund proposed for 2020. India’s record in promoting green transport has been uninspiring, and ———-9——— from fossil fuels and the resulting pollution are rising rapidly. The Centre’s plan to expand electric mobility through financial incentives for buses, taxis and two-wheelers needs to be pursued vigorously, especially in the large cities. Inevitably, India will have to raise its ambition on emissions reduction, and participate in the global stocktaking of country-level action in 2023. It has the rare opportunity to choose green growth, ——–10——– fossil fuels for future energy pathways and infrastructure.

(a) lead

(b) leading

(c) leads

(d) guiding

(e) None of the above

 

Q8. It is no surprise that the International Energy Agency found that India’s carbon emissions grew by 4.8% during 2018, in spite of the national ——–1——– on climate change in energy policy. There is wide recognition of the fact that Indians are not historically responsible for the problem, and it is the rich nations led by the U.S. that have ——–2——– in the stock of carbon dioxide linked to extreme climate impacts being witnessed around the globe. As the IEA points out, India’s emissions have grown, but per capita remains less than 40% of the global average. Equity among nations is therefore at the centre of the discussion on energy emissions, and the principle of common but ——–3———- responsibilities is central to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Reassuring as this may be, the universal challenge of climate change has grown to such ———4——– that urgent action to sharply cut carbon emissions is crucial, and all countries, including India, must act quickly. Intensive measures in key sectors — scaling up renewables to raise their share in the energy mix, greening transport, updating building codes and ——5—— energy efficiency — will help meet the national pledge under the Paris Agreement to cut energy intensity of GDP by 33-35% by 2030, over 2005 levels.

 

At the global level, renewable sources of energy grew by 7% during 2018, but that pace is ——-6—— insufficient, considering the rise in demand. Moreover, it was China and Europe that contributed the bulk of those savings, in large measure from solar and wind power, indicating that India needs to ramp up its capacity in this area. In fact, as the founder of the International Solar Alliance, India should ——-7—— the renewables effort. Yet, in spite of falling prices and rising efficiency, the potential of rooftop solar photovoltaics remains poorly utilised. It is time State power utilities are made responsible for defined rates of growth in the ——–8——– of rooftop systems. A second priority area is the cleaning up of coal power plants, some of which are young and have decades of use ahead. This process should be aided by the UNFCCC, which can help transfer the best technologies for carbon capture, use and storage, and provide financial linkage from the $100 billion annual climate fund proposed for 2020. India’s record in promoting green transport has been uninspiring, and ———-9——— from fossil fuels and the resulting pollution are rising rapidly. The Centre’s plan to expand electric mobility through financial incentives for buses, taxis and two-wheelers needs to be pursued vigorously, especially in the large cities. Inevitably, India will have to raise its ambition on emissions reduction, and participate in the global stocktaking of country-level action in 2023. It has the rare opportunity to choose green growth, ——–10——– fossil fuels for future energy pathways and infrastructure.

(a) fits

(b) installation

(c) installs

(d) fitting

(e) None of the above

 

Q9. It is no surprise that the International Energy Agency found that India’s carbon emissions grew by 4.8% during 2018, in spite of the national ——–1——– on climate change in energy policy. There is wide recognition of the fact that Indians are not historically responsible for the problem, and it is the rich nations led by the U.S. that have ——–2——– in the stock of carbon dioxide linked to extreme climate impacts being witnessed around the globe. As the IEA points out, India’s emissions have grown, but per capita remains less than 40% of the global average. Equity among nations is therefore at the centre of the discussion on energy emissions, and the principle of common but ——–3———- responsibilities is central to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Reassuring as this may be, the universal challenge of climate change has grown to such ———4——– that urgent action to sharply cut carbon emissions is crucial, and all countries, including India, must act quickly. Intensive measures in key sectors — scaling up renewables to raise their share in the energy mix, greening transport, updating building codes and ——5—— energy efficiency — will help meet the national pledge under the Paris Agreement to cut energy intensity of GDP by 33-35% by 2030, over 2005 levels.

 

At the global level, renewable sources of energy grew by 7% during 2018, but that pace is ——-6—— insufficient, considering the rise in demand. Moreover, it was China and Europe that contributed the bulk of those savings, in large measure from solar and wind power, indicating that India needs to ramp up its capacity in this area. In fact, as the founder of the International Solar Alliance, India should ——-7—— the renewables effort. Yet, in spite of falling prices and rising efficiency, the potential of rooftop solar photovoltaics remains poorly utilised. It is time State power utilities are made responsible for defined rates of growth in the ——–8——– of rooftop systems. A second priority area is the cleaning up of coal power plants, some of which are young and have decades of use ahead. This process should be aided by the UNFCCC, which can help transfer the best technologies for carbon capture, use and storage, and provide financial linkage from the $100 billion annual climate fund proposed for 2020. India’s record in promoting green transport has been uninspiring, and ———-9——— from fossil fuels and the resulting pollution are rising rapidly. The Centre’s plan to expand electric mobility through financial incentives for buses, taxis and two-wheelers needs to be pursued vigorously, especially in the large cities. Inevitably, India will have to raise its ambition on emissions reduction, and participate in the global stocktaking of country-level action in 2023. It has the rare opportunity to choose green growth, ——–10——– fossil fuels for future energy pathways and infrastructure.

(a) emissions

(b) realisation

(c) releases

(d) emission

(e) None of the above

 

Q10. It is no surprise that the International Energy Agency found that India’s carbon emissions grew by 4.8% during 2018, in spite of the national ——–1——– on climate change in energy policy. There is wide recognition of the fact that Indians are not historically responsible for the problem, and it is the rich nations led by the U.S. that have ——–2——– in the stock of carbon dioxide linked to extreme climate impacts being witnessed around the globe. As the IEA points out, India’s emissions have grown, but per capita remains less than 40% of the global average. Equity among nations is therefore at the centre of the discussion on energy emissions, and the principle of common but ——–3———- responsibilities is central to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Reassuring as this may be, the universal challenge of climate change has grown to such ———4——– that urgent action to sharply cut carbon emissions is crucial, and all countries, including India, must act quickly. Intensive measures in key sectors — scaling up renewables to raise their share in the energy mix, greening transport, updating building codes and ——5—— energy efficiency — will help meet the national pledge under the Paris Agreement to cut energy intensity of GDP by 33-35% by 2030, over 2005 levels.

 

At the global level, renewable sources of energy grew by 7% during 2018, but that pace is ——-6—— insufficient, considering the rise in demand. Moreover, it was China and Europe that contributed the bulk of those savings, in large measure from solar and wind power, indicating that India needs to ramp up its capacity in this area. In fact, as the founder of the International Solar Alliance, India should ——-7—— the renewables effort. Yet, in spite of falling prices and rising efficiency, the potential of rooftop solar photovoltaics remains poorly utilised. It is time State power utilities are made responsible for defined rates of growth in the ——–8——– of rooftop systems. A second priority area is the cleaning up of coal power plants, some of which are young and have decades of use ahead. This process should be aided by the UNFCCC, which can help transfer the best technologies for carbon capture, use and storage, and provide financial linkage from the $100 billion annual climate fund proposed for 2020. India’s record in promoting green transport has been uninspiring, and ———-9——— from fossil fuels and the resulting pollution are rising rapidly. The Centre’s plan to expand electric mobility through financial incentives for buses, taxis and two-wheelers needs to be pursued vigorously, especially in the large cities. Inevitably, India will have to raise its ambition on emissions reduction, and participate in the global stocktaking of country-level action in 2023. It has the rare opportunity to choose green growth, ——–10——– fossil fuels for future energy pathways and infrastructure.

(a) stopped

(b) shunned

(c) shun

(d) shunning

(e) None of the above

 

Directions (11-15): In the passage given below there are blanks which are numbered from 11 to 15. They are to be filled with the options given below the passage against each of the respective numbers. Find out the appropriate word in each case which can most suitably complete the sentence without altering its meaning.

 

 

 

Q11. Foreign investors appear to have rediscovered India. The inflow of foreign capital into India’s stock market in the month of March hit a high of $4.89 billion, the biggest foreign ———11——– into Indian stocks since February 2012. As a result, the stock market rose a solid 8% in March. Foreign investment in Indian equities stood at $2.42 billion in February, as against a net outflow of $4.4 billion during the same month a year earlier, and is expected to be strong in April as well. Both cyclical and structural factors are behind this sudden ——–12——- in foreign investment that has helped the rupee make an impressive comeback. The rupee has appreciated by about 7% since early October, when it was reeling at around 74 against the dollar. Last year, India received more foreign direct investment than China for the first time in two decades. While the Chinese economy has been slowing down ———13——– in the last one year, India has emerged as the fastest-growing major economy. Doubts over the robustness of the GDP calculation method notwithstanding, it is clear that investors expect India to be a major source of global growth in the coming years. Other short-term reasons may also be behind some of the recent inflow of capital into the country. For one, there is a sense among a section of investors that their fears of political ———14———- are misplaced. More important, there are clear signs that western central banks have turned dovish. Both the Federal Reserve and the European Central Bank, for instance, have promised to keep interest rates low for longer. This has caused investors to turn towards ———15——– high-yielding emerging market debt. Indian mid-cap stocks, which suffered a deep rout last year, are now too attractive to ignore for many foreign investors.

(a) inflow

(b) outflow

(c) in

(d) out

(e) None of the above

Q12.  Foreign investors appear to have rediscovered India. The inflow of foreign capital into India’s stock market in the month of March hit a high of $4.89 billion, the biggest foreign ———11——– into Indian stocks since February 2012. As a result, the stock market rose a solid 8% in March. Foreign investment in Indian equities stood at $2.42 billion in February, as against a net outflow of $4.4 billion during the same month a year earlier, and is expected to be strong in April as well. Both cyclical and structural factors are behind this sudden ——–12——- in foreign investment that has helped the rupee make an impressive comeback. The rupee has appreciated by about 7% since early October, when it was reeling at around 74 against the dollar. Last year, India received more foreign direct investment than China for the first time in two decades. While the Chinese economy has been slowing down ———13——– in the last one year, India has emerged as the fastest-growing major economy. Doubts over the robustness of the GDP calculation method notwithstanding, it is clear that investors expect India to be a major source of global growth in the coming years. Other short-term reasons may also be behind some of the recent inflow of capital into the country. For one, there is a sense among a section of investors that their fears of political ———14———- are misplaced. More important, there are clear signs that western central banks have turned dovish. Both the Federal Reserve and the European Central Bank, for instance, have promised to keep interest rates low for longer. This has caused investors to turn towards ———15——– high-yielding emerging market debt. Indian mid-cap stocks, which suffered a deep rout last year, are now too attractive to ignore for many foreign investors.

(a) risen

(b) uptick

(c) growing

(d) rises

(e) None of the above

Q13. Foreign investors appear to have rediscovered India. The inflow of foreign capital into India’s stock market in the month of March hit a high of $4.89 billion, the biggest foreign ———11——– into Indian stocks since February 2012. As a result, the stock market rose a solid 8% in March. Foreign investment in Indian equities stood at $2.42 billion in February, as against a net outflow of $4.4 billion during the same month a year earlier, and is expected to be strong in April as well. Both cyclical and structural factors are behind this sudden ——–12——- in foreign investment that has helped the rupee make an impressive comeback. The rupee has appreciated by about 7% since early October, when it was reeling at around 74 against the dollar. Last year, India received more foreign direct investment than China for the first time in two decades. While the Chinese economy has been slowing down ———13——– in the last one year, India has emerged as the fastest-growing major economy. Doubts over the robustness of the GDP calculation method notwithstanding, it is clear that investors expect India to be a major source of global growth in the coming years. Other short-term reasons may also be behind some of the recent inflow of capital into the country. For one, there is a sense among a section of investors that their fears of political ———14———- are misplaced. More important, there are clear signs that western central banks have turned dovish. Both the Federal Reserve and the European Central Bank, for instance, have promised to keep interest rates low for longer. This has caused investors to turn towards ———15——– high-yielding emerging market debt. Indian mid-cap stocks, which suffered a deep rout last year, are now too attractive to ignore for many foreign investors.

(a) margin

(b) reason

(c) considered

(d) considerably

(e) None of the above

 

Q14.  Foreign investors appear to have rediscovered India. The inflow of foreign capital into India’s stock market in the month of March hit a high of $4.89 billion, the biggest foreign ———11——– into Indian stocks since February 2012. As a result, the stock market rose a solid 8% in March. Foreign investment in Indian equities stood at $2.42 billion in February, as against a net outflow of $4.4 billion during the same month a year earlier, and is expected to be strong in April as well. Both cyclical and structural factors are behind this sudden ——–12——- in foreign investment that has helped the rupee make an impressive comeback. The rupee has appreciated by about 7% since early October, when it was reeling at around 74 against the dollar. Last year, India received more foreign direct investment than China for the first time in two decades. While the Chinese economy has been slowing down ———13——– in the last one year, India has emerged as the fastest-growing major economy. Doubts over the robustness of the GDP calculation method notwithstanding, it is clear that investors expect India to be a major source of global growth in the coming years. Other short-term reasons may also be behind some of the recent inflow of capital into the country. For one, there is a sense among a section of investors that their fears of political ———14———- are misplaced. More important, there are clear signs that western central banks have turned dovish. Both the Federal Reserve and the European Central Bank, for instance, have promised to keep interest rates low for longer. This has caused investors to turn towards ———15——– high-yielding emerging market debt. Indian mid-cap stocks, which suffered a deep rout last year, are now too attractive to ignore for many foreign investors.

(a) unstable

(b) stable

(c) instability

(d) rigorously

(e) None of the above

 

Q15. Foreign investors appear to have rediscovered India. The inflow of foreign capital into India’s stock market in the month of March hit a high of $4.89 billion, the biggest foreign ———11——– into Indian stocks since February 2012. As a result, the stock market rose a solid 8% in March. Foreign investment in Indian equities stood at $2.42 billion in February, as against a net outflow of $4.4 billion during the same month a year earlier, and is expected to be strong in April as well. Both cyclical and structural factors are behind this sudden ——–12——- in foreign investment that has helped the rupee make an impressive comeback. The rupee has appreciated by about 7% since early October, when it was reeling at around 74 against the dollar. Last year, India received more foreign direct investment than China for the first time in two decades. While the Chinese economy has been slowing down ———13——– in the last one year, India has emerged as the fastest-growing major economy. Doubts over the robustness of the GDP calculation method notwithstanding, it is clear that investors expect India to be a major source of global growth in the coming years. Other short-term reasons may also be behind some of the recent inflow of capital into the country. For one, there is a sense among a section of investors that their fears of political ———14———- are misplaced. More important, there are clear signs that western central banks have turned dovish. Both the Federal Reserve and the European Central Bank, for instance, have promised to keep interest rates low for longer. This has caused investors to turn towards ———15——– high-yielding emerging market debt. Indian mid-cap stocks, which suffered a deep rout last year, are now too attractive to ignore for many foreign investors.

(a) relatively

(b) relative

(c) absolute

(d) dominate

(e) None of the above

Practice These English Quiz (ஆங்கிலம் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY English Quiz  SOLUTIONS

Solutions

 

S1. Ans.(b)

Sol. ‘Focus’ is the correct fit for the blank here.

 

S2. Ans.(a)

Sol. ‘Pumped’ is the correct fit for the blank here.

 

S3. Ans.(d)

Sol. ‘Differentiated’ is the correct fit for the blank here and it means recognize or ascertain what makes (someone or something) different.

 

S4. Ans.(b)

Sol. ‘Proportions’ is the correct fit for the blank here.

 

S5. Ans.(c)

Sol. ‘Raising’ is the correct fit for the blank here.

 

S6. Ans.(b)

Sol. ‘Grossly’ is the correct fit for the blank here and it means in a very obvious and unacceptable manner; flagrantly.

 

S7. Ans.(a)

Sol. ‘Lead’ is the correct fit for the blank here.

 

S8. Ans.(b)

Sol. ‘Installation’ is the correct fit for the blank here.

 

S9. Ans.(a)

Sol. ‘Emissions’ is the correct fit for the blank here.

 

S10. Ans.(d)

Sol. ‘Shunning’ is the correct fit for the blank here and it means persistently avoid, ignore, or reject (someone or something) through antipathy or caution.

 

S11. Ans.(a)

Sol. ‘Inflow’ is the correct fit for the blank here and it means the movement of a large number of people or things or a large amount of money into a place.

 

S12. Ans.(b)

Sol. ‘Uptick’ is the correct fit for the blank here and it means a small increase or slight upward trend.

 

S13. Ans.(d)

Sol. ‘Considerably’ is the correct fit for the blank here and it means by a notably large amount or to a notably large extent; greatly.

 

S14. Ans.(c)

Sol. ‘Instability’ is the correct fit for the blank here and it means the state of being unstable; lack of stability.

 

S15. Ans.(a)

Sol. ‘Relatively’ is the correct fit for the blank here.

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி பொது அறிவுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

*****************************************************

Coupon code- NOV75-75% OFFER

ஆங்கிலம் வினா விடை | English Quiz For IBPS CLERK PRELIMS [26 November 2021]_50.1
adda247 tamil live class ibps clerk foundation class started 18 oct 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் நவம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?