ஆங்கிலம் வினா விடை | English Quiz For IBPS Clerk [11 December 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   English Quiz

ஆங்கிலம் வினா விடை | English Quiz For IBPS Clerk [11 December 2021]

English Quiz (ஆங்கிலம் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE English Quiz (ஆங்கிலம் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Directions (1-5): In each of the following questions four words are given in bold. Which of the following words must replace each other so that the sentence becomes contextually correct and meaningful. If the sentence is correct as it is, choose option (e) as your answer

 

Q1. The word ‘holistic’ has (1)/ into its way (2)/ made common vocabulary, (3)/especially in the health and (4)/wellness industry.

(a) 1-2

(b) 2-3

(c) 3-4

(d) 2-4

(e) No change required

 

Q2. The (1)/advent of modern lifestyle with (2)/ coincided dependence on automation and reduced physical labour has (3)/ increasing with the rapid (4)/growth of several illnesses.

(a) 1-2

(b) 2-3

(c) 3-4

(d) 2-4

(e) No change required

 

Q3. It was heartbreaking to (1)/witness my (2)/ailing grandmother’s (3)/delusion that her (4)/deceased husband was alive.

(a) 1-2

(b) 2-3

(c) 3-4

(d) 2-4

(e) No change required

 

Q4.(1)/ Keeping active interest in the world around us, solving puzzles, (2)/engaging in mentally (3)/stimulating challenges and brain teasers are some ways of (4)/ taking the brain activated.

(a) 1-4

(b) 2-3

(c) 3-4

(d) 2-4

(e) No change required

 

Q5.  Let’s admit it, even if you don’t live to eat, eating is a (1)/vital part of living. It is an (2)/important act of nourishing your body, a wholesome (3)/pleasure you get to (4)/indulge in at least twice or thrice a day.

(a) 1-2

(b) 2-3

(c) 3-4

(d) 2-4

(e) No change required

 

Directions (6-10): In each of the questions given below an incomplete sentence which must be filled/completed with one of the sentences/phrases given below i.e. one of the sentences/phrases can be fit into the given blanks. Choose the correct option and complete the given sentences.

 

Q6.  Mindful eating is about being aware of the food we eat, giving it all of our attention and building a deep connect……………………………………….

(a) with what goes into our bodies

(b) with what go into our bodies

(c) with what going into our bodies

(d) with what goes on our bodies

(e) None of the Above

 

Q7.  Physical activity is an important aspect of health and one should target at least 30 minutes of meaningful, challenging activity every day and follow a progressive approach …………………………………………………………………..

(a) since the body keeps get used to regular efforts.

(b) since the body keeps getting used to regular efforts.

(c) since the body keeps getting use to regular efforts.

(d) since the body keeps getting used to regularly efforts.

(e) None of the Above

 

Q8. When new year resolutions are exchanged one of the things we might reconsider is the list of ……………………………………………….. about life and people.

(a) some of our long holding notions

(b) some off our long held notions

(c) some of our long held notions

(d) some of our long held notion

(e) None of the Above

 

 

Q9. Most of the conflicts in life arise from the belief that one is always right and this strong belief is ………………………………………………………..be true.

(a) root in opinions which may not always

(b) rooted in opinions when may not always

(c) rooted opinions which may not always

(d) rooted in opinions which may not always

(e) None of the Above

 

Q10. One of the motives of modern education was to equip huge sections of population ……………………………………………..

(a) to play their role in an industrialised world.

(b) to play there role in an industrialised world.

(c) to play their role of an industrialised world.

(d) to play their rolling in an industrialised world.

(e) None of the Above

 

Directions (11-15): In each of the questions given below a/an idiom/phrase is given in bold which is then followed by five options which then try to decipher its meaning. Choose the option which gives the correct meaning of the phrases.

 

Q11.  A hot potato

(a) an angry person

(b) a controversial group

(c) a useless person

(d) A situation that is easy to deal with

(e) A controversial situation that is awkward to deal with

 

Q12.  Zip your lip

(a) to be ignorant

(b) to be harsh

(c) to stop talking

(d) to remain foolish

(e) to get hurt

 

Q13. Fit of anger

(a) to beat someone(badly)to dead

(b) to display a very bad temper, often by screaming a lot

(c) to control the anger

(d) to cover up the damage caused

(e) to not to talk anyone because of anger

 

Q14.  Caught between two stools

(a) to be very fat

(b) caught between two major problems

(c) to be partial

(d) caught between two alternatives to choose

(e) to have no solution to the problem

 

 

Q15. Drastic times call for drastic measures

(a) to take extreme steps at extremely hard times

(b) to be rude when exhausted

(c) to take help of strong people

(d) to be violent when at job

(e) to kill people in the war

 

Practice These English Quiz (ஆங்கிலம் வினா விடை)) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY English Quiz SOLUTIONS

S1. Ans.(a)

Sol. Replace ‘into-made’ with each other to make a grammatically correct and meaningful sentence.

 

S2. Ans.(b)

Sol.  Replace ‘coincided-increasing’ with each other to make a grammatically correct and meaningful sentence.

 

S3. Ans.(e)

Sol.  No change required

 

S4. Ans.(a)

Sol.  Replace ‘keeping-taking’ with each other to make a grammatically correct and meaningful sentence.

 

S5. Ans.(e)

Sol.  No change required

 

S6. Ans.(a)

Sol.  “with what goes into our bodies ” is grammatically and contextually correct..

 

S7. Ans.(b)

Sol. “since the body keeps getting used to regular efforts” is grammatically and contextually correct.

 

S8. Ans.(c)

Sol. “some of our long held notions ” is grammatically and contextually correct.

 

S9. Ans.(d)

Sol. “rooted in opinions which may not always ” is grammatically and contextually correct.

 

S10. Ans.(a)

Sol. “to play their role in an industrialised world” is grammatically and contextually correct.

 

S11. Ans.(e)

Sol. A hot potato:  A controversial situation that is awkward to deal with

 

S12. Ans.(c)

Sol. Zip your lip: To stop talking

 

S13. Ans.(b)

Sol. Fit of anger: to display a very bad temper, often by screaming a lot

 

S14. Ans.(d)

Sol. Caught between two stools: caught between two alternatives to choose

 

S15. Ans.(a)

Sol.  Drastic times call for drastic measures: to take extreme steps at extremely hard times

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி பொது அறிவுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

*****************************************************

Coupon code- WIN10-10% OFFER

ஆங்கிலம் வினா விடை | English Quiz For IBPS Clerk [11 December 2021]_50.1
ADDA247 TAMILNADU IBPS CLERK MOCK TEST LIVE DISCUSSION BATCH STARTS DEC 6 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் டிசம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change Password



Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?