Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   English language for bank exams

English language quiz For SBI MAINS [28 September 2021]

ENGLISH LANGUAGE QUIZZES (ஆங்கில மொழி வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE ENGLISH LANGUAGE QUIZZES (ஆங்கில மொழி வினா விடை), ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY ENGLISH LANGUAGE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title= “வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் September 2nd Week 2021” button = “Download Now” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/09/14090017/Weekly-Current-Affairs-PDF-in-Tamil-second-week-of-september.pdf”]

 

Directions (1-10): Select the most appropriate meaning of the idiom given in bold in the given sentence.

Q1. The hotel provides ROUND THE CLOCK services to the customers even during holidays.

(a) Continuously for twenty-four hours at a time.

(b) Immediately, at the same time

(c) At the last possible moment.

(d) Over a long period of time.

 

Q2. Amit used to be very ill, but with rest and medication, he is now FIT AS A FIDDLE.

(a) To recover from injury.

(b) Be improving after an illness.

(c) In very good health.

(d) In good health despite health problems.

 

Q3. He is working on his upcoming project IN FITS AND STARTS

(a) Without hope.

(b) Stopping and starting again many times, rather than progressing steadily.

(c) To act foolishly or inconsistently

(d) To make a supreme effort.

 

Q4. The scheme sounds like a good investment option, but I SMELT A RAT when the adviser could not answer a few of my questions properly.

(a) Realize that something is not as supposed to be.

(b) To discover something through investigation.

(c) To disagree on something.

(d) To follow your instincts.

 

Q5. After years of fighting over property issues my brothers finally BURIED THE HATCHET.

(a) To tackle a problem in a bold and direct fashion.

(b) Very happy

(c) Change for the better

(d) To stop arguing or fighting.

 

Q6. Varun has A CHIP ON HIS SHOULDER  for not being invited to the party.

(a) In a state of suspense and anxiety.

(b) Confused and lost

(c) An angry attitude from someone who feels unfairly treated.

(d) Ponder over something

 

Q7. Ayesha finally JUMPED ON THE BANDWAGON and bought a car.

(a) To start doing something because it is fashionable or profitable.

(b) To utilise the opportunity.

(c) To jump with excitement.

(d) Something that turns good into great.

 

Q8. Without giving any prior notice, his owner asked him to vacate the flat AT THE DROP OF A HAT.

(a) Ask for the impossible

(b) Deliberately and without emotion

(c) In a strange situation

(d) Immediately, Without Delay

 

Q9. A sharp rise in the unemployment rate is THE ELEPHANT IN THE ROOM that nobody wants to talk about.

(a) Something which is out of control.

(b) An obvious problem or difficult situation that people do not want to talk about.

(c) The worst possible situation.

(d) Go through something difficult.

 

Q10. Shreya hates studying but she BITES THE BULLET and starts preparing hard in order to get admission in the top college.

(a) Use all available means.

(b) Work or study hard

(c) To tackle a problem in a bold and direct fashion.

(d) Decide to do something difficult or unpleasant that one has been putting off.

 

Practice These DAILY  ENGLISH LANGUAGE QUIZZES  (ஆங்கில மொழி வினா விடை  ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

ENGLISH LANGUAGE QUIZZES SOLUTIONS

S1. Ans. (a)

Sol. The correct answer is option a.

Round the clock – It is an idiomatic expression which means, ‘Continuously for twenty-four hours at a time.’

Option (a) portrays the same meaning as that of the given idiom & hence, it is the

correct choice.

 

S2. Ans. (c)

Sol. The correct answer is option c.

Fit as a fiddle – It is an idiomatic expression which means, ‘In very good health.’

Option (c) portrays the same meaning as that of the given idiom & hence, it is the

correct choice.

 

S3. Ans. (b)

Sol. The correct answer is option b.

In fits and starts – It is an idiomatic expression which means, ‘In short, inconsistent, and irregular intervals, as of motion or progress.’

Option (b) portrays the same meaning as that of the given idiom & hence, it is the

correct choice.

 

S4. Ans. (a)

Sol. The correct answer is option a.

Smell a rat – It is an idiomatic expression which means, ‘Suspect that something wrong is happening.’

Option (a) portrays the same meaning as that of the given idiom & hence, it is the

correct choice.

 

S5. Ans. (d)

Sol. The correct answer is option d.

Bury the hatchet – It is an idiomatic expression which means, ‘End a quarrel or conflict and become friendly.’

Option (d) portrays the same meaning as that of the given idiom & hence, it is the

correct choice.

 

S6. Ans. (c)

Sol. The correct answer is option c.

A chip on shoulder – It is an idiomatic expression which means, ‘To seem angry all the time because you think you have been treated unfairly or feel you are not as good as other people.’

Option (c) portrays the same meaning as that of the given idiom & hence, it is the

correct choice.

 

S7. Ans. (a)

Sol. The correct answer is option a.

Jumped on the bandwagon – It is an idiomatic expression which means, ‘To start doing something because it is fashionable or profitable.’

Option (a) portrays the same meaning as that of the given idiom & hence, it is the

correct choice.

 

S8. Ans. (d)

Sol. The correct answer is option d.

At the drop of a hat– It is an idiomatic expression which means, ‘Immediately, without delay.’

Option (d) portrays the same meaning as that of the given idiom & hence, it is the

correct choice.

 

S9. Ans. (b)

Sol. The correct answer is option b.

The elephant in the room – It is an idiomatic expression which means, ‘An obvious problem or difficult situation that people do not want to talk about.’

Option (b) portrays the same meaning as that of the given idiom & hence, it is the

correct choice.

 

S10. Ans. (d)

Sol. The correct answer is option d.

Bite the bullet – It is an idiomatic expression which means, ‘Decide to do something difficult or unpleasant that one has been putting off or hesitating over.’

Option (d) portrays the same meaning as that of the given idiom & hence, it is the

correct choice.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: ME75(75% Offer + double validity)

English language quiz For SBI Clerk Mains_30.1
IBPS RRB CLERK MAINS LIVE BATCH STARTS ON SEP 13 2021 BY ADDA247

 

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group