Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   English language for bank exams

English language quiz For IBPS Clerk PRE [27 October 2021]

ENGLISH LANGUAGE QUIZZES (ஆங்கில மொழி வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE ENGLISH LANGUAGE QUIZZES (ஆங்கில மொழி வினா விடை), ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY ENGLISH LANGUAGE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் October 2nd Week 2021″ button = “Download Now” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/10/18150252/Weekly-Current-Affairs-PDF-in-Tamil-2nd-Week-of-October-2021.pdf”]
Directions (1-5): In each of the questions given below an incomplete sentence which must be filled/completed with one of the sentences/words given below i.e. one of the sentences/words can be fit into the given blanks. Choose the correct option and complete the given sentences.

 

Q1. When the tsunami hit the Andaman and Nicobar Islands in 2004, …………………………….

(a) thousands affect

(b) thousands live

(c) thousands perished

(d) thousands collapse

(e) thousands rejoiced

 

Q2. Last Wednesday, on March 27, India carried out an anti-satellite (ASAT) test using an interceptor missile ……………………………………..in a Low Earth Orbit (LEO) at an altitude of around 300 km.

(a) to neutralise a target satellite

(b) toneutralisiing a target satellite

(c) to neutralised a target satellite

(d) too neutralise a target satellite

(e) to neutralise in a target satellite

 

Q3. …………………………………………………….. real risk to satellites and spacecraft, as the Oscar-winning film Gravity demonstrated.

(a) Growing amounts of space debris poses a

(b) Growing amounts of space debris pose a

(c) Growing amounts of space debris posing a

(d) Growing amounts of space debris pose an

(e) Grow amounts of space debris pose a

 

Q4. Globalization, free trade and liberal democracy are all terms that began sounding hollow once ……………………………………… the pinch of an economic slowdown.

(a) the develop world started feeling

(b) the developed world started feel

(c) the developed world starting feeling

(d) the developed world started to feeling

(e) the developed world started feeling

 

Q5. A redeeming feature of the digital age is that …………………………………………… new technologies in the developed world and its adoption in the developing world is reducing day by day.

(a) the time lagging between development of

(b) the time lag between development off

(c) the time lag amongst development of

(d) the time lag between development of

(e) the time lag between develop of

 

Directions (6-10): In each of the questions given below, a sentence is given which is divided into FOUR parts such that the parts are jumbled and they do not make a meaningful sentence. Rearrange the following parts to form a grammatically correct and meaningful sentence and choose the correct rearrangement from the options given below each question.

 

Q6.  

(A) Bengal’s famine to sketches of Ellora

(B)  a new exhibition at a freshly refurbished

(C) barack in the Red Fort features a cross-section of

(D) art from the past three centuries showing the

(a) ABDC

(b) BCDA

(c) CDBA

(d) CABD

(e) ADBC

 

Q7. 

(A) opaque nature of the transactions

(B) of such spending because of the

(C) despite massive campaign spending

(D) in India, there is barely any public scrutiny

(a) ABDC

(b) BCDA

(c) CDBA

(d) CABD

(e) ADBC

 

Q8.

(A) in the world, the Integrated Child Development services(ICDS)

(B) is meant to cover six services: supplementery nutrition,

(C) perhaps the largest mother and child nutrition care programme

(D) early education, immunisation, health check-ups and referral services

(a) ABDC

(b) BCDA

(c) CDBA

(d) CABD

(e) ADBC

 

Q9.

(A) the vulnerabilities of Indian democracy

(B) few years and some of its long-term

(C) gains have been undermined

(D) have been more pronounced since past

(a) ABDC

(b) BCDA

(c) CDBA

(d) CABD

(e) ADBC

 

Q10.

(A) the landlord gave a

(B) written undertaking that the repairs

(C) the end of the month

(D) would be carried out before

(a) ABDC

(b) BCDA

(c) CDBA

(d) CABD

(e) ADBC

 

Directions (11-15):In each of the questions given below a pharse/idiom is given in BOLD and five options are given below it. You have to choose the option which best describes the meaning of the phrase/idiom.

 

Q11. Between the devil and the deep sea      

(a) Complete failure

(b) To have a dispute with someone

(c) Willing to do something immediately

(d) Between two dangers

(e) None of the above

 

Q12.  At daggers drawn

(a) Speak frankly and directly

(b) In a very difficult situation

(c) Without hope

(d) Bitterly hostile

(e) None of the above

 

Q13. Out of the question

(a) Understand the hidden meaning

(b) Hesitate between two decisions

(c) Too impracticable or unlikely to merit discussion.

(d) Release something that was previously under control

(e) None of the above

 

Q14.  Sitting on the fence

(a) Someone who is cherished above all others

(b) Willing to do something immediately

(c) Having to start all over again

(d) Hesitate between two decisions

(e) None of the above

 

Q15. Like a fish out of water 

(a) With all goods

(b) By a great margin, clearly

(c) In a strange situation

(d) Someone who has no problems, complications or ill effects with eating anything

(e) None of the above

 

 

Practice These DAILY  ENGLISH LANGUAGE QUIZZES  (ஆங்கில மொழி வினா விடை  ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

ENGLISH LANGUAGE QUIZZES SOLUTIONS

S1. Ans.(c)

Sol. ‘Thousands perished’ is the correct fit for the blank as the sentence is in past tense. ‘Perish’ means suffer complete ruin or destruction.

 

S2. Ans.(a)

Sol. “to neutralise a target satellite ” is grammatically and contextually correct.

 

S3. Ans.(b)

Sol. “Growing amounts of space debris pose a ” is grammatically and contextually correct.

 

S4. Ans.(e)

Sol. “the developed world started feeling” is grammatically and contextually correct.

 

S5. Ans.(d)

Sol. “the time lag between development of ” is grammatically and contextually correct.

 

S6. Ans.(b)

Sol. The correct rearrangement is BCDA.

 

S7. Ans.(c)

Sol. The correct rearrangement is CDBA.

 

S8. Ans.(d)

Sol. The correct rearrangement is CABD.

 

S9. Ans.(e)

Sol. The correct rearrangement is ADBC.

 

S10. Ans.(a)

Sol. The correct rearrangement is ABDC.

 

S11. Ans.(d)

Sol. Between the devil and the deep sea: Between two dangers

 

S12. Ans.(d)

Sol. At daggers drawn: Bitterly hostile

 

S13. Ans.(c)

Sol. Out of the question: Too impracticable or unlikely to merit discussion.

 

S14. Ans.(d)

Sol. Sitting on the fence: Hesitate between two decisions

 

S15. Ans.(c)

Sol. Like a fish out of water: In a strange situation

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: FEST75(75% Offer)

TNPSC GROUP 4 TEST SERIES BATCH
TNPSC GROUP 4 TEST SERIES BATCH

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group