Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   English language for bank exams

English language quiz For IBPS Clerk PRE [20 September 2021]

ENGLISH LANGUAGE QUIZZES (ஆங்கில மொழி வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE ENGLISH LANGUAGE QUIZZES (ஆங்கில மொழி வினா விடை), ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY ENGLISH LANGUAGE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் September 2nd Week 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

English language quiz For IBPS Clerk pre [20 September 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

Directions (1-5): In the passage given below there are blanks which are to be filled with the options given below. Find out the appropriate pair of words in each case which can most suitably complete the sentence without altering the meaning of the statement

 

Q1. The Belt and Road Initiative (BRI) is China’s (1) project for increasing connectivity and economic cooperation within Eurasia. Since its announcement in 2013, the BRI has been positively (2) by many countries covered within its (3). However, notwithstanding the recent meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping in Wuhan, China, one issue (4) with the BRI will likely be considered an (5) for China: India’s position on the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).

(a) despicable

(b) facile

(c) ambitious

(d) unimportant

(e) meagre

 

Q2. The Belt and Road Initiative (BRI) is China’s (1) project for increasing connectivity and economic cooperation within Eurasia. Since its announcement in 2013, the BRI has been positively (2) by many countries covered within its (3). However, notwithstanding the recent meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping in Wuhan, China, one issue (4) with the BRI will likely be considered an (5) for China: India’s position on the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).

(a)rejected

(b) opposed

(c) survived

(d) received

(e) tackled

 

Q3. The Belt and Road Initiative (BRI) is China’s (1) project for increasing connectivity and economic cooperation within Eurasia. Since its announcement in 2013, the BRI has been positively (2) by many countries covered within its (3). However, notwithstanding the recent meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping in Wuhan, China, one issue (4) with the BRI will likely be considered an (5) for China: India’s position on the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).

(a) activity

(b) serendipity

(c) collegium

(d) desire

(e) ambit

 

Q4. The Belt and Road Initiative (BRI) is China’s (1) project for increasing connectivity and economic cooperation within Eurasia. Since its announcement in 2013, the BRI has been positively (2) by many countries covered within its (3). However, notwithstanding the recent meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping in Wuhan, China, one issue (4) with the BRI will likely be considered an (5) for China: India’s position on the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).

(a) associated

(b) link

(c) emphasized

(d) cater

(e) introduced

 

Q5. The Belt and Road Initiative (BRI) is China’s (1) project for increasing connectivity and economic cooperation within Eurasia. Since its announcement in 2013, the BRI has been positively (2) by many countries covered within its (3). However, notwithstanding the recent meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping in Wuhan, China, one issue (4) with the BRI will likely be considered an (5) for China: India’s position on the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).

(a) happiness

(b) irritant

(c) bother

(d) help

(e) intrigue

 

Directions (6-10): In each of the questions given below a sentence is given which is then divided into five parts out of which last part is given bold and correct. There is no error in three out of four remaining parts and therefore only one of the parts is incorrect. You must choose the grammatically incorrect part as your answer. If no part is incorrect, choose option (e) as your answer .i.e. “No error”.

 

Q6. Since Independence, the challenges(A)/ of building a mass higher education(B)/ system with inadequate government(C)/ funding has been meaning poor quality, (D)/ INCREASING PRIVATIZATION AND POLITICIZATION.(E)

(a) A

(b) B

(c) C

(d) D

(e) No Error

 

Q7. The National Institutional Ranking(A)/ Framework (NIRF), implementing in(B)/ 2016, is India’s first (C)/government-supported ranking(D)/ OF COLLEGES AND UNIVERSITIES.(E)

(a) A

(b) B

(c) C

(d) D

(e) No Error

 

Q8.  The inability in recent years to(A)/ pass legislation relating to foreign branch(B)/ campuses and other relationships(C) with overseas universities is an(D)/ INDUCATION OF THE PROBLEM.(E)

(a) A

(b) B

(c) C

(d) D

(e) No Error

 

Q9. Scholars who have studied the(A)/ Chinese success have no doubt that(B)/ rapid economic growth have been(C)/ the main reason why extreme(D)/ POVERTY COULD BE ROLLED BACK.(E)

(a) A

(b) B

(c) C

(d) D

(e) No Error

 

Q10. Even as the common man grappling(A)/ with skyrocketing fuel prices, the Ministry(B)/ of Petroleum and Natural Gas continues to(C)/ chase its ambitious targets based on ambiguous(D)/ PLANS AND QUESTIONABLE TECHNOLOGIES.(E)

(a) A

(b) B

(c) C

(d) D

(e) No Error

 

Directions (11-15): In each of the following sentence, there are two blank spaces. Below the sentences, there are five options and the blanks are to be filled with the pair of words given below to make the sentences correct. Fill up the sentences with the correct word.

 

Q11. The RBI, which ……………….. interest rates for the first time in more than four years last month, is likely to ……………………… the supply of money.

(a) raised, tighten

(b) higher, simplify

(c) amplifies, nullify

(d) decreased, surrender

(e) None of the Above

 

Q12.  With the U.S. ………………. into its own cocoon, globalization on the world stage was ……………………. well by China in 2017.

(a) receding, captured

(b) dignifying, handled

(c) behaving, made

(d) handling, behaved

(e) None of the Above

 

Q13. From wheels to smart phones, technology has ………………. transformed lives. It is …………… time modern technologies became inclusive and stop turning a blind eye to elderly users.

(a) been, near

(b) obstructing, valuable

(c) seamlessly, high

(d) since, nearby

(e) None of the Above

 

Q14.  From engineering textbooks, spiritual booklets and novels to regional …………………., lifestyle magazines and gadget reviews, everything becomes her reading ……………………..

(a) dailies, material

(b) questions, habit

(c) printouts, amenities

(d) quarrels, problems

(e) None of the Above

 

Q15. Technology is ………………….. fair and equal opportunities for ……………………… and small groups to save the world, or perhaps kill it.

(a) developing, everyone

(b) giving, organizers

(c) managing, entrepreneurs

(d) creating, individuals

(e) None of the Above

 

Practice These DAILY  ENGLISH LANGUAGE QUIZZES  (ஆங்கில மொழி வினா விடை  ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

ENGLISH LANGUAGE QUIZZES SOLUTIONS

S1. Ans.(c)

Sol. Ambitious: (of a plan or piece of work) intended to satisfy high aspirations and therefore difficult to achieve.

 

S2. Ans.(d)

Sol. Received: greet or welcome (a visitor) formally.

 

S3. Ans.(e)

Sol. Ambit: the scope, extent, or bounds of something.

 

S4. Ans.(a)

Sol. Associated: (of a person or thing) connected with something else.

 

S5. Ans.(b)

Sol. Irritant: a thing that is continually annoying or distracting

 

S6. Ans.(d)

Sol. Replace “has been meaning” by “has meant” as the sentence is in past tense.

 

S7. Ans.(b)

Sol. Replace “implementing” with “implemented” as it has already been implemented in the past.

 

S8. Ans.(e)

Sol. No error. The sentence is grammatically correct.

 

S9. Ans.(c)

Sol. Replace “have been” with “has been” as economic growth is being talked about here so we will use singular form “has”.

 

S10. Ans.(a)

Sol. Replace “grappling” with “grapples”. Here, when we talk about something is a general way that exists, we will use the verb form “grapples”.

 

S11. Ans.(a)

Sol. “Raised” will fit contextually with interest rates and  “tighten” goes correctly with the supply of money.

 

S12. Ans.(a)

Sol. Receding: go or move back or further away from a previous position

Captured: take into one’s possession or control by force.

 

S13. Ans.(c)

Sol. Seamlessly: smoothly and continuously, with no apparent gaps or spaces between one part and the next.

 

S14. Ans.(a)

Sol. “Dailies” contextually goes with regional in this sentence. As different types of reading materials are being talked about here so “material” makes the sentence meaningful.

 

S15. Ans.(d)

Sol. The words “creating” and “individuals” correctly fit in the blanks and make the sentence meaningful.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: HAPPY(75% Offer)

English language quiz For IBPS Clerk pre [20 September 2021]_60.1
IBPS RRB CLERK MAINS LIVE BATCH STARTS ON SEP 13 2021 BY ADDA247

JOIN NOW: IBPS RRB PO & Clerk Mains | Tamil Live Classes By Adda247

 

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Download your free content now!

Congratulations!

English language quiz For IBPS Clerk pre [20 September 2021]_50.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

English language quiz For IBPS Clerk pre [20 September 2021]_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.