Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   English language for bank exams

English language quiz For IBPS Clerk PRE [16 September 2021]

ENGLISH LANGUAGE QUIZZES (ஆங்கில மொழி வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE ENGLISH LANGUAGE QUIZZES (ஆங்கில மொழி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY ENGLISH LANGUAGE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

×
×

Download your free content now!

Download success!

English language quiz For IBPS Clerk pre [16 September 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

Directions (1-15): In each of the questions given below a sentence is given which is then divided into five parts out of which last part is given bold and correct. There is no error in three out of four remaining parts and therefore only one of the parts is incorrect. You must choose the grammatically incorrect part as your answer. If no part is incorrect, choose option (e) as your answer .i.e. “No error”.

Q1. Though a 75-year-old local resident admitted(A)/ to the Government Wenlock Hospital has no history of(B)/ getting exposed to persons(C)/ infected with virus, his throat swab(D)/ TOO HAD BEEN SENT FOR ANALYSIS TO CLEAR DOUBTS (E).

(a) B

(b) C

(c) A

(d) D

(e) No error

 

Q2. Unless there is no close contact with(A)/ infected persons, there is no need(B)/ to be concerned of(C)/ Nipah infection in(D)/ CASES OF VIRAL FEVER (E).

(a) A

(b) D

(c) B

(d) C

(e) No error

 

Q3. As there are instances of Nipah virus outbreak(A)/ because of toddy, the district(B)/ administration was asking(C)/ people to stayed away(D)/ FROM TODDY CONSUMPTION (E).

(a) C

(b) D

(c) A

(d) B

(e) No error

 

Q4. The new zonal system is aimed at avoiding(A)/ injustices done to employees in the combined Andhra Pradesh(B)/. It will also ensure adequate(C)/ benefits of those living in local areas(D)/ FOLLOWING REORGANISATION OF DISTRICTS (E).

(a) B

(b) A

(c) D

(d) C

(e) No error

 

Q5. Views expressed at the Friday’s meeting would be(A)/ convey to Chief Secretary based(B)/ on which a note would(C)/ be prepared for(D)/ NOTIFYING THE NEW ZONAL SYSTEM (E).

(a) A

(b) B

(c) D

(d) C

(e) No error

 

Q6. They threaten to kill us. We begged(A)/ and pleaded with them to spare(B)/ our lives and tried to tell(C)/ them that we were not kidnappers(D)/. BUT THEY WERE NOT IN THE MOOD TO LISTEN TO US (E).

(a) A

(b) B

(c) C

(d) D

(e) No error

 

Q7. The patrolling police were able to(A)/ intervene in time and rescued Mohan(B)/. But he refused to file a(C)/ complaint and left then(D)/ BEING TREATED AT A LOCAL HOSPITAL (E).

(a) D

(b) C

(c) B

(d) A

(e) No error

 

Q8. A software was being readied(A)/ to enabled ‘cashless’(B)/ travel using(C)/ the card in autorickshaws too(D)/, HE SAID (E).

(a) A

(b) C

(c) D

(d) B

(e) No error

 

Q9. A judge is being considered(A)/ as a minister of this temple of justice(B)/. The duty to impart(C)/ justice is nothing(D)/ BUT A DIVINE FUNCTION (E).

(a) A

(b) C

(c) B

(d) D

(e) No error

 

Q10. When persons who have to(A)/ perform divine functions is(B)/ to be selected(C)/, they should have(D)/ THE CAPACITY FOR IT (E).

(a) B

(b) C

(c) D

(d) A

(e) No error

 

Q11. What is alarming me today is that the great glory(A)/ achieved by this Court in the past decades by the hard work(B)/ of the judges of this Court and this elite Bar had(C)/ considerably diminished a lot due to(D)/ SOME RECENT INCIDENTS THAT HAPPENED HERE (E).

(a) A

(b) C

(c) B

(d) D

(e) No error

 

Q12. It was for the third time this month that the metro rail services were(A)/ disrupt owing to gusty winds(B)/, which was about 78 kmph on Thursday(C)/, and the second instance of a flex(D)/ BANNER AFFECTING THE SERVICES (E).

(a) B

(b) D

(c) A

(d) C

(e) No error

 

Q13. Resolution Advisory is an(A)/ auto-generated warning in(B)/ the cockpit for the(C)/ pilot to maneuver the(D)/ AIRCRAFT AND AVOID COLLISION (E).

(a) A

(b) B

(c) C

(d) D

(e) No error

 

Q14. The State government has been(A)/ asked to explain(B)/ the action taken for(C)/ restore peace and(D)/ NORMALCY IN THE TOWN (E).

(a) A

(b) C

(c) D

(d) B

(e) No error

 

Q15. The State government has decided to(A)/ install telemetry steam flow meters for measure(B)/ the availability of water at the Yettinahole drinking water project(C)/. This controversial project is being undertaken to quench(D)/ THE DROUGHT-PRONE AREAS OF SEVEN SOUTHERN DISTRICTS OF KARNATAKA (E).

(a) B

(b) A

(c) C

(d) D

(e) No error

 

Practice These DAILY  ENGLISH LANGUAGE QUIZZES  (ஆங்கில மொழி வினா விடை  ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

ENGLISH LANGUAGE QUIZZES SOLUTIONS

S1. Ans.(a)

Sol. ‘had’ will replace ‘has’ as the sentence is in past tense

 

S2. Ans.(a)

Sol. ‘no’ will be removed from part (A) of the sentence as using it with ‘unless’ will make it superfluous

 

S3. Ans.(b)

Sol. ‘stay’ will replace ‘stayed’ as ‘to’ will be followed by the first form of the verb

 

S4. Ans.(c)

Sol. ‘to’ will replace ‘of’

 

S5. Ans.(b)

Sol. ‘conveyed’ will replace ‘convey’ as ‘be’ will be followed by the third form of the verb always

 

S6. Ans.(a)

Sol. As the further part of the sentence reveals that it is in past tense, ‘threaten’ will change into ‘threatened’

 

S7. Ans.(a)

Sol. ‘left then’ makes no sense, so it will get replaced by ‘left after’

 

S8. Ans.(d)

Sol. ‘enable’ will replace ‘enabled’ as ‘to’ will be followed by the first form of verb

 

S9. Ans.(e)

Sol. No error

 

S10. Ans.(a)

Sol. ‘are’ will replace ‘is’ because the subject ‘persons’ is plural

 

S11. Ans.(b)

Sol. ‘had’ will be followed by ‘been’ because the sentence is in passive voice

 

S12. Ans.(a)

Sol. ‘disrupted’ will replace ‘disrupt’ as the sentence is in past tense

 

S13. Ans.(e)

Sol. No error

 

S14. Ans.(b)

Sol. ‘taken for’ will get changed into ‘taken to’

 

S15. Ans.(a)

Sol. ‘for measure’ will get replaced by either ‘for measuring’ or ‘to measure’

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: WIN75(75% Offer + double validity)

English language quiz For IBPS Clerk pre [16 September 2021]_60.1
IBPS RRB CLERK MAINS LIVE BATCH STARTS ON SEP 13 2021 BY ADDA247

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Download your free content now!

Congratulations!

English language quiz For IBPS Clerk pre [16 September 2021]_50.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

English language quiz For IBPS Clerk pre [16 September 2021]_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.