Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   English language for bank exams

English language quiz For IBPS Clerk PRE [10 September 2021]

ENGLISH LANGUAGE QUIZZES (ஆங்கில மொழி வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE ENGLISH LANGUAGE QUIZZES (ஆங்கில மொழி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY ENGLISH LANGUAGE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-13″ button=”Download Now” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/08/14100649/TAMILNADU-State-GK-PART-13.pdf”]

 

Directions (1-5): In each question, a sentence is given. Choose the option that best replaces the bold portion in the sentence. If the bold phrase makes the contextual and grammatical sense in the sentence, mark option (a) .i.e. “No correction required” as your answer.

 

Q1. As the shrill, piercing sound of the sirens approached, several of my neighbors’ dogs start to howl.

(a) No correction required

(b) approached, several of my neighbors’ dogs started

(c) approach, several of my neighbors’ dogs starts

(d) approach, several of my neighbors’ dog start

(e) approaches, several of my neighbors’ dogs started

 

Q2. After reconsidering my original judgments, I feel obliged to reread the book I maligned and which initially seemed so inconsequential.

(a) No correction required

(b) the book in which I maligned what first seemed so inconsequential

(c) the maligned book which I initially deemed inconsequential

(d) the book I malign initially and inconsequentially

(e) the book which I malign inconsequentially

 

Q3. On arriving at Los Angeles International Airport, his friends met him and took him immediately to his wedding.

(a) No correction required

(b) Arriving at Los Angeles International Airport, his friends who met him immediately took him to his wedding.

(c) When he arrived at Los Angeles International Airport, his friends met him and took him immediately to his wedding.

(d) When he arrived at Los Angeles International Airport, he was taken immediately to his wedding.

(e) On his arrival at Los Angeles International Airport, his friends took him to his wedding.

Q4. Among the members of the legal profession there are many who try to keep their clients out of court and save their clients’ money.

(a) No correction required

(b) ones who try to keep their clients out of court

(c) they who try to keep their clients out of court

(d) many of whom try to keep their clients out of court

(e) many of those who try to keep their clients out of court

 

Q5. Because she worked the night shift, arriving at 10 p.m. and leaving at 6 a.m.

(a) No correction required

(b) having arrived at 10 p.m. and leaving at 6 a.m.

(c) her arrival at 6 p.m. departure at 10 a.m.

(d) with an arrival at 6 and a departure at 10.

(e) she arrived at 10 p.m. and left at 6 a.m.

 

Directions (6-10): There are two gaps in each of the following sentences. From the pairs of words given, choose the one that fills the gaps most appropriately. The first word in the pair should fill the first gap.

 

Q6. The British retailer, M & S, today formally __________ defeat in its attempt to __________ King’s, its US subsidiary, since no potential purchasers were ready to cough up the necessary cash.

(a) admitted, acquire

(b) conceded, offload

(c) announced, dispose

(d) ratified, auction

(e) declare, call

 

Q7. Early __________ of maladjustment to college culture is __________ by the tendency to develop friendship networks outside college which mask signals of maladjustment.

(a) treatment, compounded

(b) detection, facilitated

(c) identification, complicated

(d) prevention, helped

(e) curing, irritated

 

Q8. The __________ regions of Spain all have unique cultures, but the __________ views within each region make the issue of an acceptable common language of instruction an even more contentious one.

(a) different, discrete

(b) distinct, disparate

(c) divergent, distinct

(d) different, competing

(e) differing, powerful

 

Q9. A growing number of these expert professions __________ having to train foreigners as the students end up __________ the teachers who have to then unhappily contend with no jobs at all or new jobs with drastically reduced pay packets.

(a) resent, replacing

(b) resist, challenging

(c) welcome, assisting

(d) are, supplanting

(e) requires, scolding

 

Q10. Companies that try to improve employees’ performance by __________ rewards encourage negative kinds of behavior instead of __________ a genuine interest in doing the work well.

(a) giving, seeking

(b) bestowing, discouraging

(c) conferring, discrediting

(d) withholding, fostering

(e) delivering, furnishing

 

Directions (11-15): Rearrange the following six sentences (A), (B), (C), (D), (E)and (F) in the proper sequence to form a meaningful paragraph and then answer the questions given below.

(1) It was after the war that we thought of the question of family planning.

  1. If parents could not feed those they already had, could they add more to the family?
  2. Seeing the distress and deplorable living conditions in Chinatown after the war led caring people to find ways and means to help.
  3. The government gave them food, huge pots of rice, vegetables and fruits.
  4. I started the first feeding center for children in a converted mentorship.
  5. All we had to do was organize the children.
  6. Children were running wild.

(8) They were like wild animals.

 

Q11.Which of the following is the FIRST sentence in the above rearrangement?

(a) B

(b) D

(c) E

(d) C

(e) A

 

Q12.Which of the following is the SECOND sentence in the above rearrangement?

(a) B

(b) D

(c) E

(d) C

(e) A

 

Q13.  Which of the following is the THIRD sentence in the above rearrangement?

(a) B

(b) C

(c) D

(d) F

(e) A

 

Q14. Which of the following is the FOURTH sentence in the above rearrangement?

(a) B

(b) D

(c) E

(d) C

(e) A

 

Q15. Which of the following is the LAST(SIXTH) sentence in the above rearrangement?

(a) B

(b) D

(c) E

(d) C

(e) A

 

Practice These DAILY  ENGLISH LANGUAGE QUIZZES  (ஆங்கில மொழி வினா விடை  ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

ENGLISH LANGUAGE QUIZZES SOLUTIONS

 

S1. Ans.(b)

Sol. Use the same simple past tense for actions happening together — ‘approached. . . . . . started’. Parallelism error.

 

S2. Ans.(a)

Sol. (b) makes no sense, (c) does not say who maligned the book and (d) is grammatically wrong.

 

S3. Ans.(c)

Sol. (a) and (b) imply that ‘his friends’ arrived at the airport. (d) does not show gratitude to the ‘friends’. (c) is most accurate.

 

S4. Ans.(a)

Sol. (b) may have been considered if ‘ones’ had been replaced by ‘once’. (c) with ‘they’ is too specific. (d) cannot be accepted on grammatical terms. (a) talks about the majority who do care for their clients.

 

S5. Ans.(e)

Sol. The comma should be followed by the subject ‘she’.

 

S6. Ans.(b)

Sol. conceded and offload are the most appropriate pair of words to fit here. Announced do not go with formally, so (c) is out. Nor does ratified, so (d) is out. Acquire does not go logically with purchasers, so (a) is out.

 

S7. Ans.(c)

Sol. If you have friends outside college, they tend to mask adjustment problems with college colleagues. treatment cannot be compounded, so (a) is out. If signals are masked, nothing is facilitated, so (b) is out. For similar reasons, helped in (d) cannot fill the second blank. Identification and complicated is thus the right pair.

 

S8. Ans.(a)

Sol. In the first blank the confusion could be between “different” and “distinct”. However once you know that certain regions of Spain are unique, only then can you call them distinct, not before. Which is why the first blank can’t be distinct. So the first blank should be different. Now between (a) and (d) the correct answer is (a) because discrete means distinct and so we are carrying forward the thought of difference between regions and then in the regions themselves.

 

S9. Ans.(a)

Sol. resent and replacing is the most appropriate pair of words to fit here. Welcome cannot go with the implication in unhappy so (c) is out. Resist is too extreme to fit in a teacher’s situation, so (b) is out. are in (d) also indicate a compulsive situation which is not evident in the sentence, so (d) is out.

 

S10. Ans.(d)

Sol. Negative reinforcements foster negative behavior. (a), (b) and (c) are easily ruled out as giving, bestowing or conferring rewards cannot possibly encourage negative behavior. Withholding and fostering thus presents the right situation here.

 

S11. Ans.(e)

Sol. The correct sequence is ABDCFE; A

 

S12. Ans.(a)

Sol. B

 

S13. Ans.(c)

Sol. D

 

S14. Ans.(d)

Sol. C

 

S15. Ans.(c)

Sol. E

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: GANESHA(75% Offer)

English language quiz For IBPS Clerk PRE [10 September 2021]_30.1
IBPS RRB CLERK MAINS LIVE BATCH STARTS ON SEP 13 2021 BY ADDA247

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group