Marathi govt jobs   »   ZP Recruitment 2023   »   ZP परीक्षा विश्लेषण 2023

ZP परीक्षा विश्लेषण 2023, 07 ऑक्टोबर 2023 रोजी झालेल्या रिंगमन (दोरखंडवाला) पदाच्या परीक्षेचे विश्लेषण, शिफ्ट 2

ZP परीक्षा विश्लेषण 2023

ZP परीक्षा विश्लेषण 2023: जिल्हा परिषद 2023 भरती अंतर्गत दिनांक 07 ऑक्टोबर 2023 रोजी प दुसऱ्या शिफ्टमध्ये रिंगमन (दोरखंडवाला) या पदासाठी परीक्षा यशस्वीरीत्या घेण्यात आली. त्याचप्रमाणे 07 ऑक्टोबर 2023 रोजी तिसऱ्या शिफ्टमध्ये वरिष्ठ सहाय्यक लेखा पदाची परीक्षा घेण्यात येणार आहे. शिफ्ट 3 ची परीक्षा झाल्यावर त्या परीक्षेचे विश्लेषण आपणास या लेखात उपलब्ध करून देण्यात येईल. परीक्षेला गेलेल्या उमेदवाराच्या प्रतिसादानुसार रिंगमन (दोरखंडवाला) पदाची परीक्षा सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. या लेखात 07 ऑक्टोबर 2023 रोजी झालेल्या सर्व शिफ्टचे ZP परीक्षा विश्लेषण 2023 देण्यात आले आहे. ज्यात विषयवार गुड अटेंम्ट (चांगले प्रयत्न), एकूण काठीण्य पातळी, परीक्षेत विचारण्यात आलेले प्रश्न इ. बद्दल माहिती दिली आहे.

जिल्हा परिषद रिव्हिजन प्लॅन पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

जिल्हा परिषद परीक्षेचे वेळापत्रक 2023 पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

जिल्हा परिषद प्रवेशपत्र 2023 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

ZP परीक्षा विश्लेषण 2023: विहंगावलोकन

ZP परीक्षेची काठीण्य पातळी, परीक्षेत कोणत्या पद्धतीचे प्रश्न विचरण्यात आले होते याबद्दल माहिती या लेखात देण्यात आली आहे. ZP परीक्षा विश्लेषण 2023 चे विहंगावलोकन खालील तक्त्यात देण्यात आले आहे.

ZP परीक्षा विश्लेषण 2023: विहंगावलोकन
श्रेणी परीक्षा विश्लेषण
विभाग जिल्हा परिषद
भरतीचे नाव ZP  भरती 2023
पदाचे नाव रिंगमन (दोरखंडवाला)
लेखाचे नाव ZP परीक्षा विश्लेषण 2023
परीक्षेची तारीख 2023 07 ऑक्टोबर 2023 ते 11 ऑक्टोबर 2023
नकारात्मक गुणांकन पद्धती लागू नाही
परीक्षेचा कालावधी 02 तास
एकूण गुण 200

ZP परीक्षेचे स्वरूप 2023

ZP भरती 2023 अंतर्गत रिंगमन (दोरखंडवाला) पदाची परीक्षा एकूण 200 गुणांची घेण्यात येणार आहे. सदर परीक्षेत मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या विषयावर प्रत्येकी 25 याप्रमाणे 100 प्रश्न विचारण्यात आले होते.

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण कालावधी
1 मराठी भाषा 25 50 02 तास
2 इंग्रजी भाषा 25 50
3 सामान्य ज्ञान 25 50
4 बौद्धिक चाचणी 25 50
एकूण 100 200  
जिल्हा परिषद परीक्षेची तारीख 2023 जाहीर, पदानुसार जिल्हा परिषद परीक्षेचे वेळापत्रक तपासा_70.1
जिल्हा परिषद टेस्ट

ZP परीक्षा 2023: शिफ्टनुसार परीक्षेची वेळ

ZP परीक्षा 2023 ही 07 ऑक्टोबर 2023 ते 11 ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत तीन शिफ्ट मध्ये घेतली जाणार आहे. ZP पदाची शिफ्टनुसार परीक्षेची वेळ खाली देण्यात आली आहे.

शिफ्ट परीक्षेची वेळ
शिफ्ट 1 सकाळी 09 ते 11
शिफ्ट 2 दुपारी 12.30 ते 02.30
शिफ्ट 3 संध्याकाळी 04.30. ते 06.30
जिल्हा परिषद परीक्षेची तारीख 2023 जाहीर, पदानुसार जिल्हा परिषद परीक्षेचे वेळापत्रक तपासा_80.1
ग्रामसेवक सिलेक्शन बॅच 2023

ZP परीक्षा विश्लेषण 2023: गुड अटेंम्ट (शिफ्ट 2)

ZP भरती 2023 अंतर्गत रिंगमन (दोरखंडवाला) पदाच्या परीक्षेची काठीण्य पातळी एकंदरीत सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती आणि परीक्षेत कोणतेही नकारात्मक गुणांकन पद्धती नव्हती त्यामुळे सर्व उमेदवारांनी जास्तीत जास्त प्रश्न सोडविणे अपेक्षित होते. गुड अटेंम्ट म्हणजे अश्या प्रश्नांची संख्या ज्याद्वारे आपण आपला कट ऑफ क्लिअर करू शकाल. सर्व उमदेवारांच्या सोईसाठी आम्ही खालील तक्त्यात विषयानुसार गुड अटेंम्ट आणि काठीण्य पातळी दिली आहे.

अ. क्र विषय गुड अटेंम्ट काठीण्य पातळी
1 मराठी भाषा 22-23 सोपी ते मध्यम
2 इंग्रजी भाषा 22-23 सोपी ते मध्यम
3 सामान्य ज्ञान  21-22 सोपी ते मध्यम
4 बौद्धिक चाचणी 22-23 सोपी ते मध्यम
एकूण 87-91 सोपी ते मध्यम

विषयानुरूप ZP परीक्षा विश्लेषण 2023 (शिफ्ट 2)

ZP भरती 2023 अंतर्गत रिंगमन (दोरखंडवाला) पदाच्या परीक्षेत मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या विषयावर प्रत्येकी 25 याप्रमाणे 100 प्रश्न विचारण्यात आले होते. या लेखात मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या सर्व विषयांचे विषयानुसार ZP परीक्षा विश्लेषण 2023 खाली प्रदान करण्यात आले आहे.

मराठी विषयाचे विश्लेषण

ZP भरती 2023 अंतर्गत रिंगमन (दोरखंडवाला) पदाच्या परीक्षेत मराठी विषयावर एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. मराठी विषयाची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. यात प्रामुख्याने क्रियापद, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी व वाक्प्रचार, समास आणि प्रयोग यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

टॉपिक प्रश्न संख्या
क्रियापद 01
शब्दयोगी अव्यय 01
समानार्थी शब्द 03
विरुद्धार्थी शब्द 03
प्रयोग 02
म्हणीवाक्प्रचार 04
समास 02
काळ 02
वाक्याची योग्य जोडणी करा 02
उतारा 05
एकूण 25

 

इंग्रजी विषयाचे विश्लेषण

ZP भरती 2023 अंतर्गत रिंगमन (दोरखंडवाला) पदाच्या परीक्षेत इंग्रजी विषय सोपा ते मध्यम स्वरूपाचा होता. इंग्रजी विषयात Article, Error detection, Tense, Direct Indirect Speech आणि Voice यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Topics No. of Questions
Voice 02
Article 02
Para jumble 03
Synonyms 02
Antonyms 02
Passage 05
Tense 01
Error Detection 02
Direct Indirect Speech 02
Miscellaneous Topics 04
Total 25

शिफ्ट 2 मधील इंग्चेरजीचे प्रश्न खालीलप्रमाणे आहे.

  • Muted चा समानार्थी शब्द
  • Malicious चा विरुद्धार्थी शब्द

सामान्य ज्ञान विषयाचे विश्लेषण

ZP भरती 2023 अंतर्गत रिंगमन (दोरखंडवाला) पदाच्या परीक्षेत सामान्य ज्ञान या विषयावर एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने राज्यघटना, इतिहास, भूगोल, स्टॅटिक जी.के. यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.
विषय प्रश्न संख्या
इतिहास 04
भूगोल 04
राज्यघटना 05
चालू घडामोडी 06
विज्ञान 02
स्टॅटिक जी.के 04
एकूण 25

शिफ्ट 2 मधील सामान्य ज्ञानाचे प्रश्न खालीलप्रमाणे आहे.

  • नारीशक्ती वंदन विधेयक एक प्रश्न होता.
  • भारताची जनगणना 2011 वर एक प्रश्न होता.
  • भारताची नवी संसद वर एक प्रश्न होता.
  • G 20 संदर्भात एक प्रश्न होता.
  • सिरपूर स्तूप कोठे आहे?
  • भारतीय राज्यघटनेवर एक प्रश्न होता.

बौद्धिक चाचणी विषयाचे विश्लेषण

ZP भरती 2023 अंतर्गत रिंगमन (दोरखंडवाला) पदाच्या परीक्षेत बौद्धिक चाचणी या विषयात एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. बौद्धिक चाचणी या विषयात प्रामुख्याने बैठक व्यवस्था, अक्षरमाला, अंकमालिका, विधान व निष्कर्ष, पदावली, नफा व तोटा, चक्रवाढ व्याज, सरासरी आणि शेकडेवारी घटकांवर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

टॉपिक प्रश्न संख्या
अंकमालिका 04
सांकेतिक भाषा 03
अक्षरमालिका 04
दिशा 01
वेन आकृती 01
पदावली 04
नळ व टाकी 01
काळ व काम 02
चक्रवाढ व्याज 01
विधान व निष्कर्ष 02
नफा व तोटा 01
गुणोत्तर व प्रमाण 01
एकूण 25

 

Mumbai Police Admit Card 2023
अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

ZP भरती 2023 संबंधित इतर लेख
जिल्हा परिषद भरती 2023
जिल्हा परिषद भरती परीक्षेचे स्वरूप आणि अभ्यासक्रम 2023  तलाठी भरती 2023 साठी किती अर्ज प्राप्त झाले?
तलाठी भरती 2023 अधिसूचना जिल्हा परिषद वेतन 2023
जिल्हा परिषद डेमो लिंक  जिल्हा परिषद परीक्षेची तारीख 

 

ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

जिल्हा परिषद परीक्षेची तारीख 2023 जाहीर, पदानुसार जिल्हा परिषद परीक्षेचे वेळापत्रक तपासा_90.1
जिल्हा परिषद आरोग्य सेवक बॅच

Sharing is caring!

FAQs

मी ZP परीक्षा विश्लेषण 2023 कोठे तपासू शकतो?

ZP परीक्षा विश्लेषण 2023 सविस्तर स्वरुपात या लेखात देण्यात आले आहे.

ZP परीक्षा कधी घेण्यात येणार आहे?

ZP परीक्षा 07 ऑक्टोबर 2023 ते 11 ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत घेण्यात येणार आहे.

ZP परीक्षेची काठीण्य पातळी कशी होती?

ZP परीक्षेची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती.