Marathi govt jobs   »   MPSC Technical Services Notification 2022   »   Maharashtra Technical Services Posts

Maharashtra Technical Services Posts, Complete List of MPSC Technical Exam Posts, महाराष्ट्र तांत्रिक सेवा पदांची माहिती

Maharashtra Technical Services Posts: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) conducts MPSC Technical Services Examination every year. On 30 September 2022 MPSC has released MPSC Technical Services Notification 2022. Maharashtra Technical Services Exam Contains Various Group A and Group B posts. Candidates must know the detailed information about which posts are covered in MPSC Technical Services 2022 and the qualification of all Maharashtra Technical Services Posts. Read this article to get complete information about Maharashtra Technical Services Posts.

Maharashtra Technical Services Posts
Category Latest Posts
Exam Organization Maharashtra Public Service Commission (MPSC)
Exam Name MPSC Technical Services Exam 2022
Posts Various Post
Type of Post Gazetted Officer
Article Name Maharashtra Technical Services Posts

Maharashtra Technical Services Posts, Complete List of MPSC Technical Exam Posts

Maharashtra Technical Services Posts: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) दरवर्षी MPSC Technical Services परीक्षेसाठी अधिसूचना जाहीर करत असते. 30 सप्टेंबर रोजी MPSC ने  तत्पूर्वी MPSC ने MPSC Technical Services Notification 2022 जाहीर केले त्यात फक्त 06 संवर्गातील रिक्त पदाची संख्या दर्शवण्यात आली आहे परंतु यात अनेक पदे असून बाकी सर्व पदांचा समावेश असलेली सुधारित रिक्त पदांची संख्या लवकरच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग जाहीर करेल.या लेखात आपण महाराष्ट्र तांत्रिक सेवा मधील सर्व Maharashtra Technical Services Posts बद्दल माहिती घेऊयात, जसे की MPSC Technical Services मधील सर्व संवर्गातील पदे कोणती आहेत, या पदांना मिळणारे Salary Structure किती आहे, Eligibility Criteria काय आहे, इत्यादी गोष्टी पाहुयात.

Maharashtra Technical Services Posts | महाराष्ट्र तांत्रिक सेवा पदांची माहिती

Maharashtra Technical Services Posts: महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा या परीक्षेमध्ये महाराष्ट्र वन सेवा, महाराष्ट्र कृषी सेवा व महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा या सेवेतील पदे समाविष्ट असून या तीनही संवर्गातील भरतीकरीता यापुढे ‘महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा या नावाने एकच संयुक्त पूर्व परीक्षा घेण्यात येते. यामध्ये विविध 11 संवर्गातील गट अ आणि गट ब राजपत्रित अधिकारी पदांचा (Maharashtra Technical Services Posts) समावेश होतो. महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षेमधून जलसंधारण विभाग, मंत्रालयातील अधिकारी, वन विभाग, कृषी विभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, PWD, विविध जिल्हा परिषद व इतर महत्वाच्या विभागातील अधिकाऱ्यांची भरती केल्या जाते. Maharashtra Technical Services Posts List खाली प्रदान करण्यात आली आहे.

Maharashtra Technical Services Posts
Adda247 Marathi App

MPSC Technical Services Notification 2022

Maharashtra Technical Services Post List | महाराष्ट्र तांत्रिक सेवा पदांची यादी

Maharashtra Technical Services Post List: MPSC महाराष्ट्र तांत्रिक सेवा परीक्षा मध्ये खालील सर्व पदांचा (Maharashtra Technical Services Posts) समावेश होतो.

MPSC Technical Services Post List

Post Name in English Post Name in Marathi
Forester, Group B वनक्षेत्रपाल, गट-ब
Deputy Director of Agriculture, Group A उप संचालक कृषि व इतर गट अ
Taluka Agriculture Officer, Group B तालुका कृषि अधिकारी व इतर गट-ब
Agriculture Officer Junior, Group B कृषि अधिकारी कनिष्ठ व इतर गट-ब
Assistant Executive Engineer Civil, Group A सहायक कार्यकारी अभियंता स्थापत्य गट अ
Assistant Engineer Civil Group A, Category-1 सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-1
Assistant Engineer Civil Group A, Category-2 सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-2
Assistant Engineer Mechanics, Category 2, Group B सहायक अभियंता यांत्रिकी गट श्रेणी-2 गट-ब
Assistant Engineer Electrical, Category 2, Group B सहायक अभियंता विद्युत श्रेणी-2 गट-ब
Sub Divisional Water Conservation Officer, Group A उप विभागीय जल संधारण अधिकारी, स्थापत्य गट-अ
Inspector in the Department of Valid Metrology, Group B वैध मापनशास्त्र विभागातील निरीक्षक, गट ब
MPSC Technical Test Series
MPSC Technical Test Series by Adda247

Maharashtra Technical Services Post Wise Eligibility Criteria | महाराष्ट्र तांत्रिक सेवा पदानुसार पात्रता निकष 

Maharashtra Technical Services Post Wise Eligibility Criteria: महाराष्ट्र तांत्रिक सेवा विविध पदांचे (Maharashtra Technical Services Posts) पात्रता निकष  खालीलप्रमाणे आहे.

Educational Qualification | शैक्षणिक पात्रता

Maharashtra Technical Services Post Wise शैक्षणिक पात्रता खालीलप्रमाणे आहे.

वनक्षेत्रपाल :

 • वनस्पतीशास्त्र, रसायनशास्त्र वनशास्त्र, भूशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र, सांख्यिकी प्राणिशास्त्र उद्यानविद्या शास्त्र, कृषिशास्त्र, कृषि अभियांत्रिकी, रसायन अभियांत्रिकी, स्थापत्य अभियांत्रिकी, संगणक अभियांत्रिकी विदयुत अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी, यंत्र अभियांत्रिकी, संगणक अॅप्लिकेशन, संगणक विज्ञान, पर्यावरणीय विज्ञान, पशुवैद्यकीय विज्ञान यांपैकी कोणत्याही विषयातील सांविधिक विदयापीठावी विज्ञान शाखेची पदवी किंवा
 • विज्ञान शाखेव्यतिरिक्त इतर शाखेतील गणित विषयासह पदवीधारक
 • विज्ञान शाखेव्यतिरिक्त इतर शाखेतील गणित विषयासह पदवीधारक उमेदवाराने विज्ञान शाखेतील उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. त्या पदव्यांची नावे पुढीलप्रमाणे ((1) BE / B.Tech. Automobile Engineering (2) BE/B.Tech. Power (3) BE / B.Tech. Production, (4) BE / B.Tech. Metallurgy and Material (5) BE/B.Tech. Textile, (6) BE Information Technology. (7) BE Instrumentation, (8) B.Sc. Biotechnology. (9) B. Pharmacy. (10) B.Tech. Food Science)
 • वनशास्त्र पदवी प्रवर्गाकरीता आरक्षित असलेल्या वनक्षेत्रपारन पदाकरीता वनशास्त्र पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर पद परिच्छेद क्रमांक 7.5.1 मधील क्रमांक एक ते पाच मध्ये नमूद अर्हता धारकामधून भरण्यात येईल.

महाराष्ट्र कृषिसेवा :

 • मान्यताप्राप्त संस्थेकडून कृषि किंवा कृषि अभियांत्रिकी अथवा उद्यानविद्या या विषयातील पदवी किंवा त्याच विद्याशाखेतील अन्य कोणतीही समतुल्य अर्हता.
 • प्रस्तुत भरतीकरीता शासन निर्णय, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्रमांक आकृति 1211/प्रक्र 208/15ए, दिनांक 7 सप्टेंबर 2011 अन्वये खालील शैक्षणिक अर्हता बी.एसस्सी (कृषि) / बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी) व तत्सम पदव्यांशी समतुल्य म्हणून मान्य केल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे – (1) बी.एसस्सी (कृषि जैव तंत्रज्ञान) (2) बी. एसस्सी (कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन) (3) बी. एसस्सी (गृह विज्ञान) (4) वी.टेक (अन्नतंत्र) (5) बी. एफ.एस. (6) बी.एससी. (उद्यानविद्या

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा – स्थापत्य अभियांत्रिकी :

 • मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकीमधील पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने पदवी समतुल्य असल्याचे घोषित केलेली तत्सम अर्हता

(अ) B.E. / B.Tech (Civil and Water Management)

(ब) B.E. / B.Tech (Civil and Environmental)

(क) B.E. / B.Tech (Structural)

(ड) B.E. / B.Tech (Construction Engineering / Technology)

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा – विद्युत अभियांत्रिकी:

 1. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विद्युत अभियांत्रिकीमधील पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने पदवी समतुल्य असल्याचे घोषित केलेली तत्सम अर्हता.

(अ) B.E./ B.Tech (Electrical and Power Engineering)

(ब) B.E. / B.Tech (Electronics and Power Engineering) (क) B.E. / B.Tech (Power System Engineering)

(ड) B.E. B. Tech (Electrical and Electronics Engineering)

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा – यांत्रिकी अभियांत्रिकी :

 • मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची यंत्र अभियांत्रिको मधील पदवी

Note: 

 • पदवीच्या शेवटच्या वर्षांच्या परीक्षेस बसलेले उमेदवार पूर्व परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र असतील, परंतु मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशाकरीता अहंताप्राप्त ठरल्यास मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी विहित पद्धतीने आवश्यक अर्ज/माहिती सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य राहील.
 • अंतर्वासिता किंवा कार्यशाळेतील प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आवश्यक असेल अशा पदवी धारकाने ही अट मुख्य परीक्षेचा अर्ज/माहिती स्वीकारण्याच्या विहित दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असली पाहिजे.
 • मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.
 • अर्हता / पात्रता गणण्याचा दिनांक : मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित अंतिम दिनांकापर्यंत किंवा त्यापूर्वी विहित शैक्षणिक अर्हता धारण केलेलो असणे अनिवार्य आहे.

Physical Criteria | शारीरिक क्षमता

Maharashtra Technical Services Post मधील फक्त वनक्षेत्रपाल पदासाठी शारीरिक अहर्ता आवश्यक आहे. ती खालीलप्रमाणे

पुरुष महिला
अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त उमेदवार
 1. उंची 163 सें. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी)
 2. छाती न फुगविता 79 से.मी. फुगविण्याची क्षमता किमान 5 से.मी. आवश्यक
उंची 150 सें.मी. (अनवाणी) (कमीत कमी)
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवार
 1. उंची 152.5 सें. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी)
 2. छाती न फुगविता 79 से.मी. फुगविण्याची क्षमता किमान 5 से.मी. आवश्यक
उंची 145 सें.मी. (अनवाणी) (कमीत कमी)
सुधारणेनंतर (After Correction) + 4.00D सह प्रत्येक डोळयाची दृष्टितीक्ष्णता (Visual Acuity) 6/6 असावी. बाह्य डोळयावर कोणतेही रोग संक्रमण झालेले नसावे किंवा तिरळेपणा नसावा.
पुरुष व महिला उमेदवारांची अनुक्रमे 25 कि.मी. व 16 कि.मी. अंतर चार तासांत चालून पूर्ण करण्याची शारिरीक क्षमता असणे आवश्यक.

Age Limit | वयोमर्यादा

संवर्ग वय
किमान अमागास / मागासवर्गीय / आ. दु. घ. कमाल प्राविण्य प्राप्त खेळाडू माजी सैनिक, आणिबाणी व अल्पसेवा राजादिष्ट अधिकारी दिव्यांग
अमागास मागासवर्गीय / अनाथ /आ. दु. घ. अमागास मागासवर्गीय/आ. दु. घ. अमागास मागासवर्गीय/आ. दु. घ. उमेदवार
वनक्षेत्रपाल, गट-ब (Forester, Group B) 21 38 43 43 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
उप संचालक कृषि व इतर गट अ (Deputy Director of Agriculture, Group A) 18 38 43 43 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
तालुका कृषि अधिकारी व इतर गट-ब (Taluka Agriculture Officer, Group B) 18 31 34 36 36 36 36 अपात्र
कृषि अधिकारी कनिष्ठ व इतर गट-ब (Agriculture Officer Junior, Group B) 18 38 43 43 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
सहायक कार्यकारी अभियंता स्थापत्य गट अ (Assistant Executive Engineer Civil, Group A) 18 38 43 43 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-1,(Assistant Engineer Civil Group A, Category-1) 18 38 43 43 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-2 (Assistant Engineer Civil Group A, Category-2) 18 38 43 43 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
सहायक अभियंता यांत्रिकी गट श्रेणी-2 गट-ब (Assistant Engineer Mechanics, Category 2, Group B) 18 38 43 43 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
सहायक अभियंता विद्युत श्रेणी-2 गट-ब (Assistant Engineer Electrical, Category 2, Group B) 18 38 43 43 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
उप विभागीय जल संधारण अधिकारी, स्थापत्य गट-अ (Sub Divisional Water Conservation Officer, Group A) 18 38 43 43 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
वैध मापनशास्त्र विभागातील निरीक्षक, गट ब (Inspector in the Department of Valid Metrology, Group B) 18 38 43 43 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
MPSC Technical Online Batch
MPSC Technical Online Batch by Adda247

Maharashtra Technical Services Posts: Salary Structure | महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा विविध पदांची वेतन रचना

Maharashtra Technical Services Posts: Salary Structure: महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत विभिन्न संवर्गातील भरती करीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा 2022 अंतर्गत येणाऱ्या सर्व पदांची वेतन रचना खालीलप्रमाणे आहे.

Post Name Pay Level in Revised Pay Matrix in Rs
वनक्षेत्रपाल, गट-ब, / Forester, Group B 41,800-1,32,300
उप संचालक कृषि व इतर गट अ, / Deputy Director of Agriculture, Group A 56,100-1,77,500
तालुका कृषि अधिकारी व इतर गट-ब, /Taluka Agriculture Officer, Group B 44900-142400
कृषि अधिकारी कनिष्ठ व इतर गट-ब, / Agriculture Officer Junior, Group B 41,800-1,32,300
सहायक कार्यकारी अभियंता स्थापत्य गट अ, / Assistant Executive Engineer Civil, Group A 56,100-1,77,500
सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-1, / Assistant Engineer Civil Group A, Category-1 56,100-1,77,500
सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-2, / Assistant Engineer Civil Group A, Category-2 56,100-1,77,500
सहायक अभियंता यांत्रिकी गट श्रेणी-2 गट-ब, / Assistant Engineer Mechanics, Category 2, Group B 41,800-1,32,300
सहायक अभियंता विद्युत श्रेणी-2 गट-ब, / Assistant Engineer Electrical, Category 2, Group B 41,800-1,32,300
उप विभागीय जल संधारण अधिकारी, स्थापत्य गट-अ / Sub Divisional Water Conservation Officer, Group A 56,100-1,77,500
वैध मापनशास्त्र विभागातील निरीक्षक, गट ब (Inspector in the Department of Valid Metrology, Group B) 41,800-1,32,300

Maharashtra Technical Services मधील पदांप्रमाणे MPSC Technical Services Salary 2022 पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Technical Services Salary 2022

Maharashtra Technical Services Post
Adda247 Marathi Telegram

Other Blogs Related to MPSC Technical Services Exam 2022

Other Exam Post List

FAQs: Maharashtra Technical Services Posts

Q1. How many Maharashtra Technical Services Posts are there in MPSC Technical Services?

Ans: There are various gazetted Maharashtra Technical Services Posts in MPSC Technical Services. You will see the Complete List in the article.

Q2. Which post is newly added in Maharashtra Technical Services Posts?

Ans: Inspector in the Department of Valid Metrology, Group B is a newly added post in Maharashtra Technical Services Posts.

Q3. Where Can I see post-wise Educational Qualification for Maharashtra Technical Services Exam 2022?

Ans: You Can see post-wise Educational Qualification for Maharashtra Technical Services Exam 2022 in this article.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Technical Test Series
MPSC Technical Test Series by Adda247

Sharing is caring!

FAQs

How many Maharashtra Technical Services Posts are there in MPSC Technical Services?

There are various gazetted Maharashtra Technical Services Posts in MPSC Technical Services. You will see the Complete List in the article.

Which post is newly added in Maharashtra Technical Services Posts?

Inspector in the Department of Valid Metrology, Group B is the post newly added in Maharashtra Technical Services Posts.

What is the expected date for Maharashtra Technical Services Combined Notification 2022?

Maharashtra Technical Services Combined Notification 2022 will be released on July 2022

What is the exam date for Maharashtra Technical Services Combined Exam 2022?

Maharashtra Technical Services Combined Exam 2022 is held on 26th November 2022 in various centers of Maharashtra.