Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   English Quiz

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ്(English Quiz For SBI Clerk Mains 2021 [13th August 2021]

SBI ക്ലർക്ക് മെയിൻസ് 2021 ലെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ്(English Quiz For SBI Clerk Mains 2021). ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=” ആഗസ്റ്റ്  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക  വിവരങ്ങൾ

August 2021″ button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/09/03105820/Monthly-Current-Affairs-August-2021-in-Malayalam.pdf”]

English Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Directions (1-15): In each of the questions given below a sentence is given which is then divided into five parts out of which last part is given bold and correct. There is no error in three out of four remaining parts and therefore only one of the parts is incorrect. You must choose the grammatically incorrect part as your answer. If no part is incorrect, choose option (e) as your answer .i.e. “No error”.

Q1. Thirteen persons were(A)/ killed of police(B)/ firing during(C)/ the protests(D)/ against the plant(E).

(a) A

(b) B

(c) C

(d) D

(e) No error

Read more: English Quiz on 11th September 2021

 

Q2. At present, the company is waiting(A)/ for clearance from the(B)/ court and the government for restart(C)/ the plant, which(D)/ was closed for annual maintenance(E).

(a) A

(b) B

(c) C

(d) D

(e) No error

Read more: English Quiz on 10th September 2021

 

Q3. An employee of the Calicut Medical College admitted(A)/ in a private hospital here, was most(B)/ prone to virus infection as she had(C)/ been exposed to treatment of those(D)/ infected by Nipah virus(E).

(a) A

(b) B

(c) C

(d) D

(e) No error

Read more: English Quiz on 9th September 2021

 

Q4. The State government on Thursday formed(A)/ the new zonal system which would have(B)/ seven zones and two multi-zones(C)/ to facilitated recruitment(D)/ and transfer of employees(E).

(a) A

(b) B

(c) C

(d) D

(e) No error

 

Q5. All the attacks were fuelled(A)/ of messages on social media claiming(B)/ that gangs of child snatchers(C)/ were roaming(D)/ the streets of Bengaluru(E).

(a) A

(b) B

(c) C

(d) D

(e) No error

 

 

Directions (6-15): In each of the following sentence, there are two blank spaces. Below each sentence, there are five options and each blank is to be filled with the same word given below to make the sentence correct. Fill up the sentences with the correct word.

 

Q6. (I) The ………. defiance was so sweetly uttered, he didn’t know how to respond.

(II) Sofia watched, astonished at the ……… display, and almost didn’t prep herself for her first encounter.

(a) combative

(b) cacophonous

(c) bold

(d) blatant

(e) belligerent

 

Q7. (I) So long as they were powerful, the crown had treated with them, but when once their power began to …….., it was certain that the crown would crush them.

(II) These latter are few in number, and some of them barely suffice for purposes of agricultural irrigation, and in summer ……….. down to small nills.

(a) weak

(b) dwindle

(c) fragile

(d) demolish

(e) swindle

 

Q8. (I) He ……….. his last remaining strength, took hold of his left hand with his right, and reached the bushes.

(II) Lethington was to be tried, but his armed friends ……… in great numbers, and, secure in the castle, he and Kirkcaldy upheld the cause of Mary.

(a) contributed

(b) approached

(c) formed

(d) mobbed

(e) mustered

 

Q9. (I) She ………. into the food on her plate, discovering that Brandon wasn’t bragging about his mother’s cooking.

(II) She shivered despite her lamb’s wool coat, her hands ……….. deep into pockets that contained weapons.

(a) hidden

(b) drowned

(c) sank

(d) plunged

(e) kept

 

Q10. (I) Let every one mind his own business, and ……….. to be what he was made.

(II) Do not stay to be an overseer of the poor, but ……….. to become one of the worthies of the world.

(a) endeavor

(b) enthusiasm

(c) strife

(d) attempt

(e) try

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ ” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/08/04092949/MONTHLY-CURRENT-AFFAIRS-IMPORTANT-QUESTION-AND-ANSWERS-IN-MALAYALAM-JULY-2021.docx-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

English Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

 

S1. Ans.(b)

Sol. ‘killed in’ will replace ‘killed of’

 

S2. Ans.(c)

Sol. ‘for restart’ is incorrect. It will either replace with ‘to restart’ or ‘for restarting’

 

S3. Ans.(b)

Sol. ‘most’ will get replaced by ‘more’

 

S4. Ans.(d)

Sol. As ‘to’ will be followed by the first form of verb, ‘facilitate’ will change into ‘facilitated’

 

S5. Ans.(b)

Sol. ‘by messages’ will replace ‘of messages’

 

S6. Ans.(d)

Sol. blatant– disagreeably clamorous; sounding loudly and harshly

 

S7. Ans.(b)

Sol. dwindle- to decrease or shrink; reduce

 

S8. Ans.(e)

Sol. mustered- gathered

 

S9. Ans.(d)

Sol. plunged– the act of submerging

 

S10. Ans.(a)

Sol. endeavor– efforts

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ്(English Quiz For SBI Clerk Mains 2021 [13th August 2021]_30.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!