Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   English Quiz

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ്(English Quiz For SBI Clerk Mains 2021 [10th August 2021]

SBI ക്ലർക്ക് മെയിൻസ് 2021 ലെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ്(English Quiz For SBI Clerk Mains 2021). ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=” ആഗസ്റ്റ്  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക  വിവരങ്ങൾ

August 2021″ button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/09/03105820/Monthly-Current-Affairs-August-2021-in-Malayalam.pdf”]

 

English Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Directions (1- 7): Read the following passage carefully and answer the questions given below them. Certain words/phrases have been printed in bold to help you locate them while answering some of the questions.

Last year the idea took hold that Mark Zuckerberg might run for president in 2020 and seek to lead the world’s most powerful country. Today, Facebook’s founder is fighting to show that he is capable of leading the World’s eighth-biggest listed company or that any of its 2.1bn users should trust it. News that Cambridge Analytica (CA), a firm linked to President Donald Trump’s 2016 campaign, got data on 50m Facebook users in dubious, possibly illegal, ways has lit a firestorm. Mr. Zuckerberg took five days to reply and, when he did, he conceded that Facebook had let its users down in the past but seemed not to have grasped that its business faces a wider crisis of confidence. After months of talk about propaganda and fake news, politicians in Europe and, increasingly, America see Facebook as out of control and in denial. Congress wants him to testify. Expect a roasting.

 

Since the news, spooked investors have wiped 9% off Facebook’s shares. Consumers are belatedly waking up to the dangers of handing over data to tech giants that are run like black boxes. Already, according to the Pew Research Centre, a think tank, a majority of Americans say they distrust social-media firms. Mr. Zuckerberg and his industry need to change, fast.

The addiction game

Facebook’s business relies on three elements: keeping users glued to their screens, collecting data about their behavior and convincing advertisers to pay billions of dollars to reach them with targeted ads. The firm has an incentive to promote material that grabs attention and to sell ads to anyone. Its culture melds a ruthless pursuit of profit with a Panglossian and narcissistic belief in its own virtue. Mr. Zuckerberg controls the firm’s voting rights. Clearly, he gets too little criticism.

 

In the latest fiasco, it emerged that in 2013 an academic in Britain built a questionnaire app for Facebook users, which 270,000 people answered. They in turn had 50m Facebook friends. Data on all these people then ended up with CA. Facebook says that it could not happen again and that the academic and CA broke its rules; both deny doing anything wrong. Regulators in Europe and America are investigating. Facebook knew of the problem in 2015, but it did not alert individual users. Although nobody knows how much CA benefited Mr. Trump’s campaign, the fuss has been amplified by the left’s disbelief that he could have won the election fairly. But that does not give Facebook a defense. The episode fits an established pattern of sloppiness towards privacy, tolerance of inaccuracy and reluctance to admit mistakes. In early 2017 Mr. Zuckerberg dismissed the idea that fake news had influenced the election as “pretty crazy”. In September Facebook said Kremlin-linked firms had spent a mere $100,000 to buy 3,000 adverts on its platform, failing at first to mention that 150m users had seen free posts by Russian operatives. It has also repeatedly misled advertisers about its user statistics.

 

Q1. What is Cambridge Analytica(CA)?

(a) A virus that multiplies the files and folders in the system.

(b) A program that manipulates the data transferred on the various networks.

(c) A firm linked to the President Donald Trump that handles all the presidential affairs of the State.

(d) A firm linked to the President Donald Trump’s 2016 campaign got data on 50m users in dubious and illegal manner.

(e) Both (A)&(B)

Read more: English Quiz on 9th September 2021

 

Q2. Which of the following given statements is correct in the context with the passage?

(a) Mark Zuckerberg will be the president in 2020 and seek to lead the world’s most powerful country US.

(b) Facebook’s founder showed that he is capable of leading the world’s 8th largest company.

(c) After months of talks about propaganda, America sees Facebook as out of control and in denial.

(d) Investors have invested 9% more in the company after the campaign Cambridge Analytica.

(e) Mark Zuckerberg took 5 days to reply and when he did, he proved that Facebook had never let down the confidence of its users.

Read more: English Quiz On 8th September 2021

 

Q3. What is/are the element(s) on which the business of Facebook relies?

(a) keeping users glued to their screens

(b) collecting data about their users’ behaviour

(c) convincing advertisers to pay billions of dollars to reachthem with targeted ads

(d) All of the above

(e) None of the above

Read more: English Quiz on 7th September 2021

 

Q4. What are the incentives of the firm Facebook?

(a) To promote sites that can attract various people to connect through it

(b) To promote stuff that attracts and grabs attention

(c) To sell ads to anyone through its stuff advertised

(d) To control firm’s voting rights

(e) Both (B)&(C)

 

Q5. How academic and Cambridge Analytica(CA) broke its rules?

(a) By emerging as the President’s campaign of 2016

(b) By connecting with Facebook and selling ads to everyone

(c) By controlling voting rights of Mark Zuckerberg’s company

(d) By collecting data of 270,000 people via questionnaire app which in turn ended up the data of 50m users with CA

(e) By not apologizing the 50m users who have accessed their data to Britains’s academic and Cambridge Analytica

 

Q6. What conclusion you can draw from the whole episode?

(a) that none of the firms likes to admit its mistake

(b) that the whole scenario admits sloppiness towards privacy, tolerance of inaccuracy and reluctance to admit mistakes

(c) that the

(d) fake news had influenced the election as “pretty crazy”

(e) None of the above

 

Q7. Which of the following statements is incorrect in context with the passage?

(a) Facebook has repeatedly misled advertisers about its user statistics.

(b) Facebook says that it could not happen again and that the academic and CA broke its rules

(c) The episode fits an established pattern of sloppiness towards privacy, tolerance of inaccuracy and reluctance to admit mistakes

(d) Facebook knew of the problem in 2015, and it did alert its individual users

(e) It emerged that in 2013 an academic in Britain built a questionnaire app for Facebook users

 

Directions (8-15): In the questions given below a sentence is given with two blanks in each. Corresponding to each question two columns are given with three words in each column. Which combination of words from the two columns will perfectly fit into the blanks to make the sentence contextually correct and meaningful.

 

Q8. The __________ loss of an estimated 153 billion hours of labour during 2017 due to rising temperatures around the globe is a reminder to governments that they are not doing enough to ___________ curb greenhouse gas emissions.

 

Column I                                              Column II

(A) unrelenting                                     (D) gloriously

(B) staggering                                      (E) conversely

(C) combating                                      (F) dramatically

 

(a) C-E
(b) B-D and C-F
(c)  B-F
(d) A-D
(e) B-D

 

Q9. There has been little appreciation of the ________ for Moscow from NATO’s continued expansion into the former Eastern Europe and the erstwhile USSR. The geopolitical ____________ of greater engagement with Moscow has never been more urgent, as hawks in the U.S. administration make no secret of their preference for confrontation over dialogue.

 

Column I                                  Column II

(A) provocation                                    (D) stemming

(B) aberration                           (E) imperative

(C) veneration                          (F) venality

 

(a) A-F
(b) B-D
(c)  B-F
(d) A-E
(e) C-D

 

Q10. India has suffered from a major burden of malaria for decades, with high levels of ___________ and death. But the declining trend of the __________ shows that sustained public health action can achieve good results.

 

Column I                      Column II

(A) egregious               (D) scourge

(B) morbidity                (E) galvanize

(C) ambiguity               (F) aberration

 

(a) A-E
(b) B-D
(c)  C-F
(d) A-F
(e) C-D

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ ” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/08/04092949/MONTHLY-CURRENT-AFFAIRS-IMPORTANT-QUESTION-AND-ANSWERS-IN-MALAYALAM-JULY-2021.docx-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

English Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(d)

Sol. refer paragraph 1(5th line)

 

S2. Ans.(c)

Sol. refer paragraph 1(last three lines)

 

S3. Ans.(d)

Sol. refer paragraph 3(1st three lines)

 

S4. Ans.(e)

Sol. refer paragraph 3(3rd line)

 

S5. Ans.(d)

Sol. refer paragraph 4(1st three lines)

 

S6. Ans.(b)

Sol. ‘The episode fits an established pattern of sloppiness towards privacy, tolerance of inaccuracy and reluctance to admit mistakes’……refer paragraph 4(8th line)

 

S7. Ans.(d)

Sol. ‘Facebook knew of the problem in 2015, but it did not alert individual users’…… refer paragraph 4(5th line)

 

 

S8. Ans. (c)
Sol. Here, the given sentence has discussed the consequences of the failure of government’s part for controlling the rising global temperatures. Here, in the first blank, “staggering” which means “deeply shocking; astonishing” and “dramatically” in second blank which means “by a strikingly large amount or to a strikingly large extent; greatly”, perfectly fits in to make a contextually meaningful and grammatically correct statement.

Unrelenting: not yielding in strength, severity, or determination

Combating: take action to reduce or prevent (something bad or undesirable)

Conversely: introducing a statement or idea which reverses one that has just been made or referred to.

 

S9. Ans. (d)
Sol. The given statement discusses the limited reaction on the part of Moscow towards the continued expansion of NATO in Eastern Europe and USSR. Here, in the first blank, “provocation” which means “action or speech that makes someone angry, especially deliberately” and in second blank “imperative” which means “of vital importance; crucial” fits perfectly in the given blanks to make a contextually meaningful and grammatically correct statement.
Aberration: a departure from what is normal, usual, or expected, typically an unwelcome one

Veneration: great respect; reverence

Stemming: originate in or be caused by

Venality: quality of being open to bribery or overly motivated by money

 

S10. Ans. (b)
Sol. The satement has mentioned the high number of malaria cases in India which have led to high death rates. It further states the improved condition due to sustained public health actions. Here, in the first blank, “morbidity” which means “the condition of being diseased” and in the second blank “scourge” which means “a person or thing that causes great trouble or suffering”, fits perfectly to form a contextually meaningful and grammatically correct statement.
Egregious: outstandingly bad; shocking

Ambiguity: the quality of being open to more than one interpretation; inexactness

Galvanize: shock or excite (someone) into taking action

Aberration: a departure from what is normal, usual, or expected, typically an unwelcome one

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Kerala High court Assistant 3.0 Batch
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!