ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് (English Quiz For IBPS and HCA Clerk Prelims [7th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   English Quiz

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് (English Quiz For IBPS and HCA Clerk Prelims [7th September 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറി, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ്(English Quiz For IBPS Clerk Prelims & HCA). ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021

English Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Directions (1-5): Given below are six sentence (A), (B), (C), (D), (E) and (F) which may not be in the logical sequence. Rearrange the sentences to form a meaningful paragraph and answer the questions that follows.

 

(A) “The seat-sharing arrangement with the BJP is in the final and last stage… It will be announced soon,” JD(U) Rajya Sabha member R.C.P. Singh told journalists after a four-hour State executive meeting on Sunday.

(B) JD(U) sources said the BJP had assured the party of 15 of the 40 seats. The other NDA allies, Rashtriya Lok Samata Party (RLSP) and Lok Janshakti Party (LJP), have been demanding early finalization of seat-sharing.

(C) Leaders of the ruling Janata Dal (United) in Bihar said seat-sharing talks for the 2019 Lok Sabha poll with the BJP were in the last stage, and a deal would be announced soon.

(D) Mr. Singh is considered close to JD(U) president and Bihar Chief Minister Nitish Kumar. “The JD(U) will priority to the youth in ticket distribution,” he added.

(E) He said workers would be trained from the booth level.

(F) Mr. Singh said the executive discussed how to strengthen and expand the organization.

 

Q1. Which among the following is the FISRT sentence of the rearranged paragraph?

(a) A

(b) B

(c) C

(d) E

(e) D

Read more: English Quiz on 6th September 2021

 

Q2. Which among the following is the SECOND sentence of the rearranged paragraph?

(a) A

(b) B

(c) C

(d) E

(e) D

Read more: English Quiz on 4th September 2021

 

Q3. Which among the following is the FIFTH sentence of the rearranged paragraph?

(a) A

(b) B

(c) C

(d) F

(e) D

Read more: English Quiz on 3rd September 2021

 

Q4. Which among the following is the FOURTH sentence of the rearranged paragraph?

(a) A

(b) B

(c) C

(d) E

(e) D

 

Q5. Which among the following is the SIXTH sentence of the rearranged paragraph?

(a) A

(b) B

(c) C

(d) E

(e) D

 

Directions (6-10): Given below is a paragraph with few words being omitted against each number. Each number is given below along with five alternatives. Choose the most suitable alternative among the given five that DOES NOT fill the blank to form a grammatically correct and contextually meaningful paragraph.

 

Q6. The decriminalisation of homosexuality in the NavtejJohar judgment holds special relevance for transgender rights. Not only was Section 377 used (6) _______________________ against transgender persons, the (7) _______________________ battle also took a new and positive turn from 2014 after the Supreme Court recognised the right to gender identity in NALSA v. Union of India. Therefore, it is only (8) _______________________ that we (9) _______________________ some attention to the contributions of the trans community to this outcome and (10) _______________________ how the judgment takes transgender rights forward.

(a) disproportionately

(b) nearly

(c) excessively

(d) unduly

(e) superfluously

 

Q7. The decriminalisation of homosexuality in the NavtejJohar judgment holds special relevance for transgender rights. Not only was Section 377 used (6) _______________________ against transgender persons, the (7) _______________________ battle also took a new and positive turn from 2014 after the Supreme Court recognised the right to gender identity in NALSA v. Union of India. Therefore, it is only (8) _______________________ that we (9) _______________________ some attention to the contributions of the trans community to this outcome and (10) _______________________ how the judgment takes transgender rights forward.

(a) incessant

(b) legal

(c) juridical

(d) lawful

(e) constitutional

 

Q8. The decriminalisation of homosexuality in the NavtejJohar judgment holds special relevance for transgender rights. Not only was Section 377 used (6) _______________________ against transgender persons, the (7) _______________________ battle also took a new and positive turn from 2014 after the Supreme Court recognised the right to gender identity in NALSA v. Union of India. Therefore, it is only (8) _______________________ that we (9) _______________________ some attention to the contributions of the trans community to this outcome and (10) _______________________ how the judgment takes transgender rights forward.

(a) fitting

(b) inadequate

(c) apt

(d) felicitous

(e) proper

 

Q9. The decriminalisation of homosexuality in the NavtejJohar judgment holds special relevance for transgender rights. Not only was Section 377 used (6) _______________________ against transgender persons, the (7) _______________________ battle also took a new and positive turn from 2014 after the Supreme Court recognised the right to gender identity in NALSA v. Union of India. Therefore, it is only (8) _______________________ that we (9) _______________________ some attention to the contributions of the trans community to this outcome and (10) _______________________ how the judgment takes transgender rights forward.

(a) bestow

(b) grant

(c) provide

(d) impart

(e) flays

 

Q10. The decriminalisation of homosexuality in the NavtejJohar judgment holds special relevance for transgender rights. Not only was Section 377 used (6) _______________________ against transgender persons, the (7) _______________________ battle also took a new and positive turn from 2014 after the Supreme Court recognised the right to gender identity in NALSA v. Union of India. Therefore, it is only (8) _______________________ that we (9) _______________________ some attention to the contributions of the trans community to this outcome and (10) _______________________ how the judgment takes transgender rights forward.

(a) inspect

(b) study

(c) analyze

(d) zap

(e) examine

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

 

English Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans. (c)

Sol. The final sequence is CADBFE.

(C) provides the introduction for the paragraph ‘seat-sharing talks between the BJP and the JD (U)’. Hence, it should be the first sentence of the coherent paragraph.

(A) introduces a JD (U) leader Mr. R.C.P. Singh which the statements (D), (E) and (F), which mention or refer to Mr. Singh, don’t. So, (A) must precede the statements (D), (E) and (F).

Now, among (A) and (B), which one should be the second sentence of the paragraph?

The statement (A) quotes the leader who reiterates the theme of the paragraph “The seat-sharing arrangement with the BJP is in the final and last stage…” So, (A) qualifies (C) better than (B). So, (A) should be the second sentence.

Which one should be the third sentence? The statement (D) qualifies Mr. Singh, and so, it should immediately follow (A) because (A) introduces R.C.P. Singh. So, (D) should be the THIRD sentence.

Hence, we get the sub-sequence CAD.

The statement F starts with ‘Mr. Singh’, while the statement (E) starts with a pronoun ‘He’. A pronoun usually appears only after its antecedent is introduced. The statement (F) introduces Mr. Singh while the statement (E) uses the pronoun ‘he’.

Now, thinks, what would be the need to re-introduce Mr. Singh when he is already introduced and appears till the statement D?

Such need would only arise only when a sentence introduces something completely different aspect to the paragraph without mentioning and/or referring to Mr. Singh. That sentence is (B).

So, (B) should be the Fourth sentence. After the appearance of (B) as the fourth sentence, there would be a need to re-introduce Mr. Singh to convey the additional information conveyed by Mr. Singh.

Now, among (F) and (E), we have already decided why (F) should be the FIFTH sentence (because, it re-introduces Mr. Singh).

Now, (E) must be the LAST sentence.

Hence, the final sequence is CADBFE. Therefore, option (c) is the most suitable answer choice.

 

S2. Ans. (a)

Sol. The final sequence is CADBFE.

(C) provides the introduction for the paragraph ‘seat-sharing talks between the BJP and the JD (U)’. Hence, it should be the first sentence of the coherent paragraph.

(A) introduces a JD (U) leader Mr. R.C.P. Singh which the statements (D), (E) and (F), which mention or refer to Mr. Singh, don’t. So, (A) must precede the statements (D), (E) and (F).

Now, among (A) and (B), which one should be the second sentence of the paragraph?

The statement (A) quotes the leader who reiterates the theme of the paragraph “The seat-sharing arrangement with the BJP is in the final and last stage…” So, (A) qualifies (C) better than (B). So, (A) should be the second sentence.

Which one should be the third sentence? The statement (D) qualifies Mr. Singh, and so, it should immediately follow (A) because (A) introduces R.C.P. Singh. So, (D) should be the THIRD sentence.

Hence, we get the sub-sequence CAD.

The statement F starts with ‘Mr. Singh’, while the statement (E) starts with a pronoun ‘He’. A pronoun usually appears only after its antecedent is introduced. The statement (F) introduces Mr. Singh while the statement (E) uses the pronoun ‘he’.

Now, thinks, what would be the need to re-introduce Mr. Singh when he is already introduced and appears till the statement D?

Such need would only arise only when a sentence introduces something completely different aspect to the paragraph without mentioning and/or referring to Mr. Singh. That sentence is (B).

So, (B) should be the Fourth sentence. After the appearance of (B) as the fourth sentence, there would be a need to re-introduce Mr. Singh to convey the additional information conveyed by Mr. Singh.

Now, among (F) and (E), we have already decided why (F) should be the FIFTH sentence (because, it re-introduces Mr. Singh).

Now, (E) must be the LAST sentence.

Hence, the final sequence is CADBFE. Therefore, option (a) is the most suitable answer choice.

 

S3. Ans. (d)

Sol. The final sequence is CADBFE.

(C) provides the introduction for the paragraph ‘seat-sharing talks between the BJP and the JD (U)’. Hence, it should be the first sentence of the coherent paragraph.

(A) introduces a JD (U) leader Mr. R.C.P. Singh which the statements (D), (E) and (F), which mention or refer to Mr. Singh, don’t. So, (A) must precede the statements (D), (E) and (F).

Now, among (A) and (B), which one should be the second sentence of the paragraph?

The statement (A) quotes the leader who reiterates the theme of the paragraph “The seat-sharing arrangement with the BJP is in the final and last stage…” So, (A) qualifies (C) better than (B). So, (A) should be the second sentence.

Which one should be the third sentence? The statement (D) qualifies Mr. Singh, and so, it should immediately follow (A) because (A) introduces R.C.P. Singh. So, (D) should be the THIRD sentence.

Hence, we get the sub-sequence CAD.

The statement F starts with ‘Mr. Singh’, while the statement (E) starts with a pronoun ‘He’. A pronoun usually appears only after its antecedent is introduced. The statement (F) introduces Mr. Singh while the statement (E) uses the pronoun ‘he’.

Now, thinks, what would be the need to re-introduce Mr. Singh when he is already introduced and appears till the statement D?

Such need would only arise only when a sentence introduces something completely different aspect to the paragraph without mentioning and/or referring to Mr. Singh. That sentence is (B).

So, (B) should be the Fourth sentence. After the appearance of (B) as the fourth sentence, there would be a need to re-introduce Mr. Singh to convey the additional information conveyed by Mr. Singh.

Now, among (F) and (E), we have already decided why (F) should be the FIFTH sentence (because, it re-introduces Mr. Singh).

Now, (E) must be the LAST sentence.

Hence, the final sequence is CADBFE. Therefore, option (d) is the most suitable answer choice.

 

S4. Ans. (b)

Sol. The final sequence is CADBFE.

(C) provides the introduction for the paragraph ‘seat-sharing talks between the BJP and the JD (U)’. Hence, it should be the first sentence of the coherent paragraph.

(A) introduces a JD (U) leader Mr. R.C.P. Singh which the statements (D), (E) and (F), which mention or refer to Mr. Singh, don’t. So, (A) must precede the statements (D), (E) and (F).

Now, among (A) and (B), which one should be the second sentence of the paragraph?

The statement (A) quotes the leader who reiterates the theme of the paragraph “The seat-sharing arrangement with the BJP is in the final and last stage…” So, (A) qualifies (C) better than (B). So, (A) should be the second sentence.

Which one should be the third sentence? The statement (D) qualifies Mr. Singh, and so, it should immediately follow (A) because (A) introduces R.C.P. Singh. So, (D) should be the THIRD sentence.

Hence, we get the sub-sequence CAD.

The statement F starts with ‘Mr. Singh’, while the statement (E) starts with a pronoun ‘He’. A pronoun usually appears only after its antecedent is introduced. The statement (F) introduces Mr. Singh while the statement (E) uses the pronoun ‘he’.

Now, thinks, what would be the need to re-introduce Mr. Singh when he is already introduced and appears till the statement D?

Such need would only arise only when a sentence introduces something completely different aspect to the paragraph without mentioning and/or referring to Mr. Singh. That sentence is (B).

So, (B) should be the Fourth sentence. After the appearance of (B) as the fourth sentence, there would be a need to re-introduce Mr. Singh to convey the additional information conveyed by Mr. Singh.

Now, among (F) and (E), we have already decided why (F) should be the FIFTH sentence (because, it re-introduces Mr. Singh).

Now, (E) must be the LAST sentence.

Hence, the final sequence is CADBFE. Therefore, option (b) is the most suitable answer choice.

 

S5. Ans. (d)

Sol. The final sequence is CADBFE.

(C) provides the introduction for the paragraph ‘seat-sharing talks between the BJP and the JD (U)’. Hence, it should be the first sentence of the coherent paragraph.

(A) introduces a JD (U) leader Mr. R.C.P. Singh which the statements (D), (E) and (F), which mention or refer to Mr. Singh, don’t. So, (A) must precede the statements (D), (E) and (F).

Now, among (A) and (B), which one should be the second sentence of the paragraph?

The statement (A) quotes the leader who reiterates the theme of the paragraph “The seat-sharing arrangement with the BJP is in the final and last stage…” So, (A) qualifies (C) better than (B). So, (A) should be the second sentence.

Which one should be the third sentence? The statement (D) qualifies Mr. Singh, and so, it should immediately follow (A) because (A) introduces R.C.P. Singh. So, (D) should be the THIRD sentence.

Hence, we get the sub-sequence CAD.

The statement F starts with ‘Mr. Singh’, while the statement (E) starts with a pronoun ‘He’. A pronoun usually appears only after its antecedent is introduced. The statement (F) introduces Mr. Singh while the statement (E) uses the pronoun ‘he’.

Now, thinks, what would be the need to re-introduce Mr. Singh when he is already introduced and appears till the statement D?

Such need would only arise only when a sentence introduces something completely different aspect to the paragraph without mentioning and/or referring to Mr. Singh. That sentence is (B).

So, (B) should be the Fourth sentence. After the appearance of (B) as the fourth sentence, there would be a need to re-introduce Mr. Singh to convey the additional information conveyed by Mr. Singh.

Now, among (F) and (E), we have already decided why (F) should be the FIFTH sentence (because, it re-introduces Mr. Singh).

Now, (E) must be the LAST sentence.

Hence, the final sequence is CADBFE. Therefore, option (d) is the most suitable answer choice.

 

S6. Ans. (b)

Sol. The context of the sentence suggests that the provisions of Section 377 were used unnecessarily against transgender person.

Disproportionate [adjective] means ‘too large or too small in comparison to something else, or not deserving its importance or influence’; excessive; unduly;

Superfluously [adverb] means ‘unnecessarily’;

So, options (a), (c), (d) and (e) are synonyms.

So, the options (a), (c), (d) and (e) fulfill the contextual and grammatical requirement imposed on the blank.

The correct part would be ‘Section 377 used disproportionately against transgender persons.’

But the option (b) is completely irrelevant to the context of the sentence.

Hence, option (b) is the correct answer.

 

S7. Ans. (a)

Sol. The blank would be filled by an adjective which would qualify the noun ‘battle’. The context of the passage suggests that the rights which they are talking about are the legal, constitutional rights of the transgender community.

Options (b), (c), (d) and (e) are sort of synonyms and all satisfy the contextual and grammatical requirements imposed on the blank.

Incessant [adjective] means ‘(of something regarded as unpleasant) continuing without pause or interruption’;

The correct part would be ‘, the legal battle also took a new’.

But the option (a) is completely different and irrelevant.

Hence, the correct answer is option (a).

 

S8. Ans. (b)

Sol. ‘Fitting’ [adjective] means ‘suitable or right for a particular situation or occasion’;

The context of the sentence suggests that the word which would fill the blank would be ‘suitable or apt’ etc.

Options (a), (c), (d) and (e) are synonyms and all could fill up the blank, satisfying the contextual and grammatical requirement of the blank.

The correct phrase would be ‘it is only fitting’.

But, only, the option (b) is completely irrelevant to the context of the requirements imposed on the blank.

Hence, the correct answer is option (b).

 

S9. Ans. (e)

Sol. The tone of the sentence suggests that the word which should fill the blank is ‘provide’- ‘we provide some attention to the contributions…’

Bestow [verb] means ‘to give something as an honour or present’;

Grant [verb] means ‘an amount of money given especially by the government to a person or organization for a special purpose’;

Flays [verb] means ‘strip the skin off (a corpse or carcass)’;

Options (a), (b), (c) and (d) are synonyms, and also satisfy the grammatical and contextual requirement of the sentence.

But only option (e) is completely irrelevant to the context of the sentence and is the correct answer.

The correct phrase would be ‘that we bestow some attention’.

 

S10. Ans. (d)

Sol. The tone of the sentence suggests that the word which would fill the blank is ‘study or examine or etc.’

Zap [verb] means ‘go quickly’;

Options (a), (b), (c) and (e) satisfy the contextual and grammatical requirement of the blank. Also, they, upon filling the blank, make meaningful sentence.

The correct phrase would be ‘examine how the judgment takes transgender rights forward.’

Among the options, only option (d) is completely irrelevant to the context of the blank and is the correct answer.

Hence, option (d) is the correct answer.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് (English Quiz For IBPS and HCA Clerk Prelims [7th September 2021]_50.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?