Marathi govt jobs   »   सहकार आयुक्तालय भरती 2023   »   सहकार आयुक्तालय परीक्षा विश्लेषण 2023

सहकार आयुक्तालय परीक्षा विश्लेषण 2023, 14 ऑगस्ट 2023 रोजी झालेल्या परीक्षेचे विश्लेषण, सर्व शिफ्ट

Table of Contents

सहकार आयुक्तालय परीक्षा विश्लेषण 2023

सहकार आयुक्तालय परीक्षा विश्लेषण 2023: सहकार आयुक्तालय विभागाने दिनांक 14 ऑगस्ट 2023 रोजी सहकारी अधिकारी (श्रेणी 1 आणि श्रेणी 2) पदाची परीक्षा तीन शिफ्ट मध्ये घेत आहे. या सर्व शिफ्ट च्या परीक्षा TCS ने यशस्वीरीत्या घेतल्या आहेत. आणि या सर्व शिफ्ट्स चे आम्ही खाली लेखात दिले आहे. परीक्षेला गेलेल्या उमेदवारांच्या मिळालेल्या प्रतिसादानुसार परीक्षेची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. या लेखात सहकार आयुक्तालय परीक्षा विश्लेषण 2023 देण्यात आले आहे. सहकार आयुक्तालय परीक्षा विश्लेषण 2023 सोबत आपण विषयवार गुड अटेंम्ट (चांगले प्रयत्न), एकूण काठीण्य पातळी, परीक्षेत विचारण्यात आलेले प्रश्न इ. बद्दल माहिती मिळवू शकता.

सहकार आयुक्तालय परीक्षा विश्लेषण 2023: विहंगावलोकन

सहकारी अधिकारी पदाच्या परीक्षेची काठीण्य पातळी, परीक्षेत कोणत्या पद्धतीचे प्रश्न विचरण्यात आले होते याबद्दल माहिती या लेखात देण्यात आली आहे. सहकार आयुक्तालय परीक्षा विश्लेषण 2023 चे विहंगावलोकन खालील तक्त्यात देण्यात आले आहे.

सहकार आयुक्तालय परीक्षा विश्लेषण 2023: विहंगावलोकन
श्रेणी परीक्षा विश्लेषण
विभाग सहकार आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य
भरतीचे नाव सहकार आयुक्तालय भरती 2023
लेखाचे नाव सहकार आयुक्तालय परीक्षा विश्लेषण 2023
पदाचे नाव

सहकारी अधिकारी (श्रेणी 1 आणि श्रेणी 2)

सहकारी अधिकारी पदाच्या परीक्षेची तारीख 2023 14 ऑगस्ट 2023
नकारात्मक गुणांकन पद्धती लागू नाही
परीक्षेचा कालावधी 02 तास
एकूण गुण 200

सहकार आयुक्तालय परीक्षेचे स्वरूप 2023 (सहकारी अधिकारी)

सहकार आयुक्तालय भरती परीक्षा 2023 अंतर्गत सहकारी अधिकारी पदाची परीक्षा एकूण 200 गुणांची होती. सदर परीक्षेत मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या विषयावर प्रत्येकी 25 याप्रमाणे 100 प्रश्न विचारण्यात आले होते.

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण कालावधी
1 मराठी भाषा 25 50 02 तास
2 इंग्रजी भाषा 25 50
3 सामान्य ज्ञान 25 50
4 बौद्धिक चाचणी 25 50
एकूण 100 200  

सहकार आयुक्तालय परीक्षा 2023: शिफ्टनुसार परीक्षेची वेळ

सहकारी अधिकारी पदाची परीक्षा 2023 ही 14 ऑगस्ट 2023 तीन शिफ्ट मध्ये घेतल्या जाणार आहे. सहकारी अधिकारी पदाची शिफ्टनुसार परीक्षेची वेळ खाली देण्यात आली आहे.

शिफ्ट परीक्षेची वेळ
शिफ्ट 1 सकाळी 08.30 ते 10.30
शिफ्ट 2 दुपारी 12.30 ते 02.30
शिफ्ट 3 संध्याकाळी 04.30 ते 06.30

सहकार आयुक्तालय परीक्षा विश्लेषण 2023: गुड अटेंम्ट (शिफ्ट 3)

सहकारी अधिकारी पदाच्या परीक्षेची काठीण्य पातळी एकंदरीत सोपी ते माध्यम स्वरुपाची होती आणि परीक्षेत कोणतेही नकारात्मक गुणांकन पद्धती नव्हती त्यामुळे सर्व उमेदवारांनी जास्तीत जास्त प्रश्न सोडविणे अपेक्षित होते. सर्व उमदेवारांच्या सोईसाठी आम्ही खालील तक्त्यात विषयानुसार गुड अटेंम्ट आणि काठीण्य पातळी दिली आहे.

अ. क्र विषय गुड अटेंम्ट काठीण्य पातळी
1 मराठी भाषा 22-23 सोपी ते मध्यम
2 इंग्रजी भाषा 21-23 सोपी ते मध्यम
3 सामान्य ज्ञान  21-23 सोपी ते मध्यम
4 बौद्धिक चाचणी 20-23 सोपी ते मध्यम
एकूण 84-92 सोपी ते मध्यम

विषयानुरूप सहकार आयुक्तालय परीक्षा विश्लेषण 2023 (शिफ्ट 3)

सहकारी अधिकारी पदाच्या परीक्षेत मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या विषयावर प्रत्येकी 25 याप्रमाणे 100 प्रश्न विचारण्यात आले होते. या लेखात मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या सर्व विषयांची विषयानुसार सहकार आयुक्तालय परीक्षा विश्लेषण 2023 खाली प्रदान करण्यात आले आहे.

मराठी विषयाचे विश्लेषण

सहकारी अधिकारी पदाच्या परीक्षेत मराठी विषयावर एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. मराठी विषयाची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. यात प्रामुख्याने उतारा, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी व वाक्प्रचार, समास, प्रयोग आणि शुद्ध अशुद्ध शब्द यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

टॉपिक प्रश्न संख्या
क्रियापद 01
समानार्थी शब्द 02
विरुद्धार्थी शब्द 02
प्रयोग 02
म्हणीवाक्प्रचार 02
समास (द्वंद्व) 02
काळ 03
वाक्याचे प्रकार 02
उतारा 05
इतर विविध टॉपिक 04
एकूण 25

इंग्रजी विषयाचे विश्लेषण

सहकारी अधिकारी पदाच्या परीक्षेत इंग्रजी विषय सोपा ते मध्यम स्वरूपाचा होता. इंग्रजी विषयात Part of Speech, Article, Para Jumble, Error detection, Tense, Direct Indirect Speech आणि Passage यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Topics No. of Questions
Part of Speech 04
Correct Spelling 02
Article 02
Para Jumble 03
Synonyms 02
Antonyms 02
Idioms and Phrases 02
Direct Indirect Speech 01
Error Detection 02
Passage 05
Total 25

सामान्य ज्ञान विषयाचे विश्लेषण

सहकारी अधिकारी पदाच्या परीक्षेत सामान्य ज्ञान या विषयावर एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने राज्यघटना, इतिहास, भूगोल, स्टॅटिक जी.के. यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.
विषय प्रश्न संख्या
इतिहास 04
राज्यघटना 03
अर्थशास्त्र 03
चालू घडामोडी 05
स्टॅटिक जी.के 04
विज्ञान 02
इतर विविध टॉपिक 04
एकूण 25

शिफ्ट 3 मधील सामान्य ज्ञानाचे प्रश्न खालीलप्रमाणे आहे.

 • राजा कनिश्कचे घराणे कोणते आहे?
 • GIFT चा लॉन्ग फॉर्म काय आहे?
 • कलाम 77 कशाशी संबंधित आहे.
 • महिला T20 वर्ल्ड कप वर एक प्रश्न होता.
 • बाबर वर एक प्रश्न होता.
 • DDUGY चा लॉन्ग फॉर्म काय आहे?
 • भारताच्या जनगणना 2011 नुसार कोणत्या राज्यात सर्वात कमी लिंग गुणोत्तर कोणत्या राज्यात आहे?
 • मुंबई प्रांत सहकार कायद्यावर एक प्रश्न होता.

बौद्धिक चाचणी विषयाचे विश्लेषण

सहकारी अधिकारी पदाच्या परीक्षेत बौद्धिक चाचणी या विषयात एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. बौद्धिक चाचणी या विषयात प्रामुख्याने कोडी, अक्षरमाला, नातेसंबंध, आणि समसंबंध या घटकांवर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

विषय प्रश्न संख्या
अंकमलिका 04
सांकेतिक भाषा 02
अक्षरमाला 04
दिशा 02
नातेसंबंध 02
असमानता 02
बैठक व्यवस्था 03
वर्गीकरण 02
इतर विविध टॉपिक 04
एकूण 25

विषयानुरूप सहकार आयुक्तालय परीक्षा विश्लेषण 2023 (शिफ्ट 2)

सहकारी अधिकारी पदाच्या परीक्षेत मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या विषयावर प्रत्येकी 25 याप्रमाणे 100 प्रश्न विचारण्यात आले होते. या लेखात मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या सर्व विषयांची विषयानुसार सहकार आयुक्तालय परीक्षा विश्लेषण 2023 खाली प्रदान करण्यात आले आहे.

मराठी विषयाचे विश्लेषण

सहकारी अधिकारी पदाच्या परीक्षेत मराठी विषयावर एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. मराठी विषयाची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. यात प्रामुख्याने उतारा, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी व वाक्प्रचार, समास, आणि प्रयोग यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

टॉपिक प्रश्न संख्या
वचन 01
समानार्थी शब्द 02
विरुद्धार्थी शब्द 01
प्रयोग 03
म्हणीवाक्प्रचार 02
समास (द्वंद्व) 03
काळ 02
वाक्याचे प्रकार 02
उतारा 05
इतर विविध टॉपिक 04
एकूण 25

इंग्रजी विषयाचे विश्लेषण

सहकारी अधिकारी पदाच्या परीक्षेत इंग्रजी विषय सोपा ते मध्यम स्वरूपाचा होता. इंग्रजी विषयात Part of Speech, Article, Para Jumble, Error detection, Tense, Direct Indirect Speech आणि Passage यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Topics No. of Questions
Part of Speech 04
Correct Spelling 02
Article 01
Para Jumble 03
Synonyms 02
Antonyms 02
Idioms and Phrases 02
Tense 01
Direct Indirect Speech 01
Error Detection 02
Passage 05
Total 25

सामान्य ज्ञान विषयाचे विश्लेषण

सहकारी अधिकारी पदाच्या परीक्षेत सामान्य ज्ञान या विषयावर एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने राज्यघटना, इतिहास, भूगोल, स्टॅटिक जी.के. यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.
विषय प्रश्न संख्या
इतिहास 03
राज्यघटना 04
अर्थशास्त्र 04
चालू घडामोडी 05
स्टॅटिक जी.के 04
विज्ञान 02
इतर विविध टॉपिक 03
एकूण 25

शिफ्ट 2 मधील सामान्य ज्ञानाचे प्रश्न खालीलप्रमाणे आहे.

 • मनी लॉन्ड्रींग कलमावर एक प्रश्न होता.
 • स्वामी विवेकानंदावर (शिकागो परिषद) एक प्रश्न होता.
 • संविधानातील भाग चार कशाशी संबंधित आहे?
 • सहकार अधिनियमावर एक प्रश्न होता
 • सहकार संस्थेवर एक प्रश्न होता.
 • 1973 मध्ये बंगालच्या गव्हर्नर कोण होता?
 • महाराष्ट्राचा औद्योगिक क्रांतीमधील योगदानावर प्रश्न होता.
 • गरिबी निर्देशांकावर एक प्रश्न होता.
 • आर्थिक व्यवस्था 2003 वर एक प्रश्न होता.
 • CPI वर एक प्रश्न होता.
 • पंचवार्षिक योजनांवर दोन प्रश्न होते.
 • PM रोजगार कार्यक्रम कोणत्या मंत्रालयामार्फत चालवल्या जातो?
 • शिवसमुद्रम धबधबा कोठे आहे?
 • समितीच्या संयुक्त बैठक कालावधीवर एक प्रश्न होता.

बौद्धिक चाचणी विषयाचे विश्लेषण

सहकारी अधिकारी पदाच्या परीक्षेत बौद्धिक चाचणी या विषयात एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. बौद्धिक चाचणी या विषयात प्रामुख्याने कोडी, अक्षरमाला, नातेसंबंध, आणि समसंबंध या घटकांवर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

विषय प्रश्न संख्या
अंकमलिका 03
सांकेतिक भाषा 02
अक्षरमाला 05
दिशा 02
नातेसंबंध 01
असमानता 02
बैठक व्यवस्था 02
वर्गीकरण 02
इतर विविध टॉपिक 06
एकूण 25

सहकार आयुक्तालय परीक्षा विश्लेषण 2023: गुड अटेंम्ट (शिफ्ट 1)

सहकारी अधिकारी पदाच्या परीक्षेची काठीण्य पातळी एकंदरीत सोपी ते माध्यम स्वरुपाची होती आणि परीक्षेत कोणतेही नकारात्मक गुणांकन पद्धती नव्हती त्यामुळे सर्व उमेदवारांनी जास्तीत जास्त प्रश्न सोडविणे अपेक्षित होते. गुड अटेंम्ट म्हणजे अश्या प्रश्नांची संख्या ज्याद्वारे आपण आपला कट ऑफ क्लिअर करू शकाल. सर्व उमदेवारांच्या सोईसाठी आम्ही खालील तक्त्यात विषयानुसार गुड अटेंम्ट आणि काठीण्य पातळी दिली आहे.

अ. क्र विषय गुड अटेंम्ट काठीण्य पातळी
1 मराठी भाषा 22-23 सोपी ते मध्यम
2 इंग्रजी भाषा 22-23 सोपी ते मध्यम
3 सामान्य ज्ञान  22-23 सोपी ते मध्यम
4 बौद्धिक चाचणी 22-23 सोपी ते मध्यम
एकूण 88-92 सोपी ते मध्यम

विषयानुरूप सहकार आयुक्तालय परीक्षा विश्लेषण 2023 (शिफ्ट 1)

सहकारी अधिकारी पदाच्या परीक्षेत मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या विषयावर प्रत्येकी 25 याप्रमाणे 100 प्रश्न विचारण्यात आले होते. या लेखात मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या सर्व विषयांची विषयानुसार सहकार आयुक्तालय परीक्षा विश्लेषण 2023 खाली प्रदान करण्यात आले आहे.

मराठी विषयाचे विश्लेषण

सहकारी अधिकारी पदाच्या परीक्षेत मराठी विषयावर एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. मराठी विषयाची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. यात प्रामुख्याने उतारा, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी व वाक्प्रचार, समास, प्रयोग आणि संधी यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

टॉपिक प्रश्न संख्या
संधी 01
समानार्थी शब्द 03
विरुद्धार्थी शब्द 02
प्रयोग 03
म्हणीवाक्प्रचार 02
समास 03
काळ 02
वाक्याचे प्रकार 01
उतारा 05
रिकाम्या जागा भरा 02
इतर विविध टॉपिक 01
एकूण 25

इंग्रजी विषयाचे विश्लेषण

सहकारी अधिकारी पदाच्या परीक्षेत इंग्रजी विषय सोपा ते मध्यम स्वरूपाचा होता. इंग्रजी विषयात Part of Speech, Article, Para Jumble, Error detection, Tense, Direct Indirect Speech आणि Passage यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Topics No. of Questions
Part of Speech 03
Fill in the Blank 02
Article 03
Para Jumble 03
Synonyms 02
Antonyms 02
Idioms and Phrases 03
Tense 01
Direct Indirect Speech 01
Passage 05
Total 25

सामान्य ज्ञान विषयाचे विश्लेषण

सहकारी अधिकारी पदाच्या परीक्षेत सामान्य ज्ञान या विषयावर एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने राज्यघटना, इतिहास, भूगोल, स्टॅटिक जी.के. यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.
विषय प्रश्न संख्या
इतिहास 04
भूगोल 05
राज्यघटना 05
चालू घडामोडी 05
विज्ञान 02
स्टॅटिक जी.के 04
एकूण 25

शिफ्ट 1 मधील सामान्य ज्ञानाचे प्रश्न खालीलप्रमाणे आहे.

 • फुल झाडांच्या जातीवर एक प्रश्न होता.
 • इतिहासातील लढाई वर एक प्रश्न होता
 • सेफ चॅम्पियनशिप वर एक प्रश्न होता.
 • लोकसभा (विसर्जित) कधी होते?
 • राष्ट्रपतींवर एक प्रश्न होता.
 • राज्यघटनेतील कलमावर एक प्रश्न होता
 • रजिया सुलतान कालावधी काय होता?
 • चंद्रगुप्त मौर्य राजावर एक प्रश्न होता.
 • कलिंग युद्ध कधी झाले?
 • भारताच्या जणगणनेवर एक प्रश्न होता?
 • सहकार संस्थेच्या विधेयकावर एक प्रश्न होता.
 • उपासना समाजावर एक प्रश्न होता.
 • 2011 च्या जनगणनेनुसार महिला साक्षरता दर यावर प्रश्न होता.
 • इल्तुतमिशचा कार्यकाळ किती होता?

बौद्धिक चाचणी विषयाचे विश्लेषण

सहकारी अधिकारी पदाच्या परीक्षेत बौद्धिक चाचणी या विषयात एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. बौद्धिक चाचणी या विषयात प्रामुख्याने कोडी, अक्षरमाला, नातेसंबंध, आणि समसंबंध या घटकांवर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

विषय प्रश्न संख्या
अंकमलिका 02
सांकेतिक भाषा 03
अक्षरमाला 03
दिशा 02
नातेसंबंध 02
असमानता 02
बैठक व्यवस्था 02
वर्गीकरण 02
इतर विविध टॉपिक 06
एकूण 25
Mumbai Police Admit Card 2023
अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

सहकार आयुक्तालय भरती 2023 शी संबंधित इतर लेख

ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

Maharashtra Test Mate
महाराष्ट्र टेस्ट मेट

Sharing is caring!

FAQs

सहकार आयुक्तालय परीक्षा विश्लेषण 2023 मी कोठे पाहू सकतो?

सहकार आयुक्तालय परीक्षा विश्लेषण 2023 या लेखात देण्यात आले आहे.

सहकार आयुक्तालय परीक्षा 2023 अंतर्गत 14 ऑगस्ट 2023 रोजी कोणत्या पदाची परीक्षा घेण्यात येणार आहे?

सहकार आयुक्तालय परीक्षा 2023 अंतर्गत 14 ऑगस्ट 2023 रोजी सहकारी अधिकारी पदाची परीक्षा घेण्यात येणार आहे.

सहकारी अधिकारी पदाच्या परीक्षेची काठीण्य पातळी कशी होती?

सहकारी अधिकारी पदाच्या परीक्षेची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती.

14 ऑगस्ट 2023 रोजी झालेल्या सहकारी अधिकारी शिफ्ट 1 परीक्षेचे गुड अटेम्प्ट किती आहे?

14 ऑगस्ट 2023 रोजी झालेल्या सहकारी अधिकारी शिफ्ट 1 परीक्षेचे गुड अटेम्प्ट 88 ते 92 आहे.