റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [4th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   Reasoning Quiz

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [4th September 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz IBPS Clerk Prelims in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021

 

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Direction (1): തന്നിരിക്കുന്ന ബദലിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

Q1.         പ്രധാനപ്പെട്ടത്: അത്യാവശ്യം:: ഭയങ്കരം: ?

(a) താഴേക്ക്

(b) ഉപേക്ഷിക്കുക

(c) ഭയാനകം

(d) എപ്പോഴും

Read more: Reasoning Quiz on 3rd September 2021

 

Q2.         ചില നിഗമനങ്ങളിൽ തുടർന്നുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുതകളുമായി വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽപ്പോലും നിങ്ങൾ സത്യമായിരിക്കുകയും തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന നിഗമനങ്ങളിൽ ഏതാണ് യുക്തിപരമായി പിന്തുടരേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും വേണം.

പ്രസ്താവനകൾ:

I എല്ലാ മുട്ടകളും കോഴികളാണ്

II എല്ലാ കോഴികളും പക്ഷികളാണ്

III എല്ലാ പക്ഷികളും കാക്കകളാണ്

നിഗമനങ്ങൾ:

I എല്ലാ മുട്ടകളും കാക്കകളാണ്

II എല്ലാ കോഴികളും കാക്കകളാണ്

III ചില കാക്കകൾ പക്ഷികളാണ്

 

(a) എല്ലാ നിഗമനങ്ങളും പിന്തുടരുന്നു

(b) I ഉം II ഉം മാത്രമാണ് പിന്തുടരുന്നത്

(c) III മാത്രം പിന്തുടരുന്നു

(d) I മാത്രം പിന്തുടരുന്നു

Read more: Reasoning Quiz on 2nd September 2021

 

Q3.         RUBY എന്നത് 264 ആയും PAY എന്നത് 126 ആയും കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, RUPAY എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യും?

(a) 405

(b) 375

(c) 81

(d) 145

Read more: Reasoning Quiz on 1st September 2021

 

Q4.         ഇനിപ്പറയുന്ന നാല് അക്ഷര ക്ലസ്റ്ററുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. വിചിത്രമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

(a) KMO

(b) WYA

(c) FHI

(d) CEG

 

Q5.         ഇനിപ്പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ (7, 4, 65) സംഖ്യകളുടെ അതേ രീതിയിലുള്ള സംഖ്യകൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സെറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

(a) (5, 4, 40)

(b) (7, 6, 72)

(c) 11, 8, 99)

(d) (9, 8, 145)

 

Q6. നിഘണ്ടു അനുസരിച്ച് ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്കുകൾ ക്രമീകരിക്കുക.

 1. AVALANCHE
 2. AVICIDE
 3. AVARICIOUS
 4. AVERAGE
 5. AVENUE

(a) 1, 3, 5, 2, 4

(b) 1, 3, 2, 5, 4

(c) 1, 3, 5, 4, 2

(d) 1, 3, 4, 5, 2

 

Q7. ഇനിപ്പറയുന്ന സമവാക്യം ശരിയാക്കാൻ ഏത് രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങളാണ് പരസ്പരം മാറ്റേണ്ടത്

53 ÷ 7 – 10 × 2 + 3 = 53.33

(a) ÷ & +

(b) + & ×

(c) – & ×

(d) ÷ & ×

 

Q8. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [4th September 2021]_50.1

(a) 27

(b) 28

(c) 30

(d) 26

 

Q9. റാം തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അഡ്ഡ 247 –ലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. അവൻ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം നടന്നതിന് ശേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും രണ്ട് തിരിവുകൾ വീതം സ്വീകരിച്ചു, ഓരോ നിശ്ചിത ദൂരം നടന്നതിന് ശേഷം.അഡ്ഡ 247 –ൽ എത്തുമ്പോൾ അവൻ വടക്ക് ദിശയിലാണെങ്കിൽ അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം യാത്ര ആരംഭിച്ചത്.

(a) വടക്ക്

(b) കിഴക്ക്

(c) പടിഞ്ഞാറ്

(d) തെക്ക്

 

Q10. ചില നിഗമനങ്ങളിൽ തുടർന്നുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുതകളുമായി വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽപ്പോലും നിങ്ങൾ സത്യമായിരിക്കുകയും തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന നിഗമനങ്ങളിൽ ഏതാണ് യുക്തിപരമായി പിന്തുടരേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും വേണം.

പ്രസ്താവനകൾ: ചില മിൽട്ടണുകളും സ്റ്റീൽ ആണ്.

എല്ലാ സ്റ്റീലും ടിൻ ആണ്.

ഉപസംഹാരം:

 1. എല്ലാ ടിന്നുകളും സ്റ്റീൽ ആണ്
 2. ചില ടിന്നുകളും മിൽട്ടൺ ആണ്
 3. ഒരു ടിന്നും മിൽട്ടൺ അല്ല

(a) നിഗമനം I മാത്രം  പിന്തുടരുന്നു

(b) നിഗമനം II മാത്രം  പിന്തുടരുന്നു

(c) I അല്ലെങ്കിൽ II പിന്തുടരുന്നു

(d) എല്ലാ നിഗമനങ്ങളും പിന്തുടരുന്നു.

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Reasoning Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans. (c)

Sol.

As important is essential, so Awful is horrible.

 

S2. Ans. (a)

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [4th September 2021]_60.1

S3. Ans. (a)

Sol.

R             U              B            Y           = 4

18+         21+         2+          25         = 66 × 4 = 264

 

P             A              Y   = 3

16+        1+            25 = 42 × 3         = 126

 

R             U            P            A            Y       = 5

18+       21 +      16 +       1+         25     = 81 × 5 = 405

 

S4. Ans. (c)

Sol.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [4th September 2021]_70.1

S5. Ans. (d)

Sol.

(7)2 + (4)2 = 65

(9)2 + (8)2 = 145

 

 

S6.Ans.(c)

S7.Ans.(a)

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [4th September 2021]_80.1 

 

 

S8.Ans.(c)

Sol. There are 30 triangles in the given figure

 

S9.Ans.(b)

Sol.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [4th September 2021]_90.1

S10.Ans.(b)

Sol.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [4th September 2021]_100.1

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [4th September 2021]_110.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ December 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?