Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [9th October 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=” ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021″ button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/09/03105820/Monthly-Current-Affairs-August-2021-in-Malayalam.pdf”]

 

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്കുകൾ യുക്തിസഹവും അർത്ഥവത്തായതുമായ ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുക

  1. Acre
  2. Square Yard
  3. Square Inch
  4. Hectare
  5. Square Feet

 

(a) 3-5-2-4-1

(b) 3-5-1-4-2

(c) 3-5-2-1-4

(d) 3-5-1-2-4

Read more:Reasoning Quiz on 7th October 2021

 

Q2. ഗണിത ചിഹ്നങ്ങളുടെ ശരിയായ കോമ്പിനേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക * ചിഹ്നങ്ങൾ മാറ്റി താഴെ പറയുന്ന സമവാക്യം സന്തുലിതമാക്കുക.

(9 * 8 * 7) * 13 * 5

(a) ×, =, ÷, −

(b) ×, −, ÷, =

(c) ÷, −, =, ×

(d) −, ÷, ×, =

Read more:Reasoning Quiz on 6th October 2021

 

Q3. അഭിജിത്ത് തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന് വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് 30 മീറ്റർ ഓടുന്നു. ഇതിനുശേഷം, അവൻ തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് 30 മീറ്റർ ഓടുന്നു. ഇതിനുശേഷം, അവൻ തെക്ക് കിഴക്ക് 30 മീറ്റർ ഓടുന്നു. ഇതിനുശേഷം, അവൻ വടക്ക് കിഴക്ക് 30 മീറ്റർ ഓടുന്നു. അവൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ്?

(a)20 m

(b)0 m

(c) 10 m

(d)30 m

Read more:Reasoning Quiz on 5th October 2021

 

Q4. D, E, F, G, H എന്നീ അഞ്ച് പേനകൾ ഒന്നിനു മുകളിൽ മറ്റൊന്നായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു (നിർബന്ധമായും ഒരേ ക്രമത്തിൽ ആകേണ്ടതില്ല).H മാത്രമാണ് E ക്കും F നും ഇടയിൽ .F എന്നത് E ക്ക് താഴെയാണ്. G എന്നത് F ന് താഴെയാണ്. H ന് മൂന്ന് സ്ഥാനം താഴെയാണ് D.

E നും D നും ഇടയിൽ എത്ര പേനുകൾ ഉണ്ട്?

(a)3

(b)0

(c)2

(d)1

 

Q5. ഒരു ഛായാചിത്രം കണ്ട രുചി സീമയോട് ചോദിച്ചു, ” ഇത് ആരുടെ ഛായാചിത്രമാണ്?”. സീമ മറുപടി പറഞ്ഞു, ”അവളുടെ മകൻ എന്റെ മകളുടെ പിതാവാണ് ”. അത് ആരുടെ ഛായാചിത്രമാണ് ?

(a) സീമ

(b) സീമയുടെ അമ്മായിയമ്മ

(c) സീമയുടെ സഹോദരി

(d) സീമയുടെ അമ്മ

 

Q6. തന്നിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠിച്ച് അതിൽ ചോദ്യചിഹ്നം (?) മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന അക്ഷരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [9th October 2021]_30.1

(a)  S

(b) K

(c)  J

(d) R

 

Q7. തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര ശ്രേണിയുടെ ശൂന്യതയിൽ തുടർച്ചയായി സ്ഥാപിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ ഗണം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

_swws_wwws_swwww_sss

(a) w, s, s, w

(b) w, s, s, s

(c) w, s, w, s

(d) w, w, s, s

 

Q8. ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ, WARDROBE എന്നത് YXVYXHJV എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ആ ഭാഷയിലെ പോലെ ACCURATE എന്നത് എങ്ങനെ എഴുതപ്പെടും ?

(a)DZGPXTBV

(b)CZHPYTBV

(c) BZHPXTBV

(d)CZGPXTBV

 

Q9. നാല് വാക്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരു തരത്തിൽ സമാനമാണ്, ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ബാക്കിയുള്ളവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

(a)ആർപ്പുവിളിക്കുക

(b) പിറുപിറുക്കുക

(c) നിലവിളി

(d) ഗർജ്ജനം

 

Q10. ‘കലഹം’ എന്നത് ‘യുദ്ധ’ വുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ ‘പിശക്’ എന്നത് _______ മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

(a)  നന്നാക്കുക

(b) വൈകല്യം

(c) തെറ്റ്

(d) പിഴവ്

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ ” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/08/04092949/MONTHLY-CURRENT-AFFAIRS-IMPORTANT-QUESTION-AND-ANSWERS-IN-MALAYALAM-JULY-2021.docx-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Reasoning Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1.Ans. (c)

Sol. Following is the meaningful order of the given words:

Square Inch

Square Feet

Square Yard

Acre

Hectare

 

S2.Ans. (b)

Sol.

(9 × 8 – 7) ÷ 13 = 5

(72 – 7) ÷ 13 = 5

65 ÷ 13 = 5

5 = 5

 

S3.Ans. (b)

Sol.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [9th October 2021]_40.1

S4.Ans. (a)

Sol.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [9th October 2021]_50.1

S5.Ans. (b)

Sol.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [9th October 2021]_60.1

S6.Ans. (c)

Sol.   The sum of the alphabet numbers of letters which are vertically opposite to each other is 19.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [9th October 2021]_70.1

S7.Ans. (b)

Sol.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [9th October 2021]_80.1

S8.Ans. (d)

Sol.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [9th October 2021]_90.1

S9.Ans. (b)

Sol.     ‘Shout’, ‘Scream’ and ‘Roar’ are high pitched and loud voices, but ‘mumble’ is to say something indistinctly and quietly. So, Mumble is different among all the options.

 

S10.Ans. (c)

Sol.   Quarrel can lead to ‘War’ in the same way Error may lead to a ‘Blunder’.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [9th October 2021]_100.1
LDC MAINS Express BATCH

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!