റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [5th October 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [5th October 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz IBPS Clerk Prelims in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021

 

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. തന്നിരിക്കുന്ന ബദലുകളിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വാക്ക്/അക്ഷരങ്ങൾ/നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

Foot : Man : : Hoof : ?

(a) Leg

(b) Dog

(c) Horse

(d) Shoe

Read more:Reasoning Quiz on 4th October 2021

 

Q2. തന്നിരിക്കുന്ന ബദലുകളിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വാക്ക്/അക്ഷരങ്ങൾ/നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 ACEG : ZXVT : : IKMO : ?

(a) MNOP

(b) PQRS

(c) RPNL

(d) LNPR

Read more:Reasoning Quiz on 1st October 2021

 

Q3. BLACKSMITH എന്നത് CNBELUNKUJ എന്ന് കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, CHILDREN എന്നത് എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യപ്പെടും?

(a) DIJMESFO

(b) DJJNETFP

(c) DJINETEP

(d) DJJNETEP

Read more:Reasoning Quiz on 24th September 2021

 

Q4. If 17 + 17 = 2895

18 + 18 = 3245

19 + 19 = 3615

എങ്കിൽ 23 + 23 = ?

(a) 5765

(b) 2565

(c) 4005

(d) 5295

 

Q5. ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ, ‘=’ എന്നത് ‘÷’ എന്നും , ‘+’ എന്നത് ‘ -‘ എന്നും , ‘x’ എന്നാൽ ‘=’ എന്നും, ‘-‘ എന്നാൽ ‘+’ എന്നും , ‘÷’ എന്നിവ ‘x’ എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിൽ ശരിയായ സമവാക്യം കണ്ടെത്തുക.

(a) 8 ÷ 4 + 1 5 = 6 x 4

(b) 4 x 6 ÷ 4 + 4 = 7

(c) 5 ÷ 3 – 25 + 20 = 20 x 39

(d) 96 ÷ 2 x 6 ÷ 105 + 1

 

Q6. നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ കാണാതായ നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [5th October 2021]_50.1

(a) 432

(b) 334

(c) 512

(d) 501

 

Q7. ഒരു മനുഷ്യൻ കിഴക്കോട്ട് 9 കിലോമീറ്ററും തെക്കോട്ട് 12 കിലോമീറ്ററും നടന്നു. ആരംഭ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അവൻ എത്ര അകലെയാണ് ?

(a) 8 km

(b) 6 km

(c) 15 km

(d) 7.5 km

 

Q8. തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവന/കൾ ശരിയാണെന്ന് പരിഗണിക്കുക, തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് ഏത് നിഗമനങ്ങളിൽ/അനുമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായും ഉൾക്കൊള്ളാനാകുമോയെന്ന്  തീരുമാനിക്കുക.

പ്രസ്താവന: ദാരിദ്ര്യം ഒരു ലക്ഷണമാണ്, അതോടൊപ്പം സാമൂഹിക ക്രമക്കേടിന്റെ അനന്തരഫലവുമാണ്.

അനുമാനങ്ങൾ:

I. ദാരിദ്ര്യം ഒരു തരം സമൂഹസംവിധാനം

II. ദാരിദ്ര്യം സമൂഹസംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

(a) അനുമാനം I മാത്രമാണ് ശരി

(b) അനുമാനം II മാത്രമാണ് ശരി

(c) I, II എന്നീ രണ്ട് അനുമാനങ്ങളും ശരിയാണ്

(d) I, II എന്നീ രണ്ട് അനുമാനങ്ങളും ശരിയല്ല

 

Q9. ABCD എന്ന ചതുര രൂപത്തിൽ എത്ര ചതുരങ്ങളുണ്ട് ?

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [5th October 2021]_60.1

(a) 16

(b) 17

(c) 26

(d) 30

 

Q10. ഗായകരായ അഭിനേതാക്കളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഭാഗം കണ്ടെത്തുക?

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [5th October 2021]_70.1

(a) a

(b) b

(c) c

(d) f

 

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Reasoning Quiz Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(c)

Sol. Foot is the part of Man & hoof is the body part of horse.

 

S2. Ans.(c)

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [5th October 2021]_80.1

Sol.

The gap between +1 letter so,

 

S3. Ans.(b)

Sol. The difference between letters are +1, +2, +1, +2, …..

so, CHILDREN → DJJNETFP

 

S4. Ans.(d)

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [5th October 2021]_90.1

Sol.

 

S5. Ans.(c)

Sol. Option (c) 5 × 3 + 25 – 20 ÷ 20  = 39

40 – 1 = 39

 

S6. Ans.(c)

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [5th October 2021]_100.1

Sol.

 

S7. Ans.(c)

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [5th October 2021]_110.1

Sol.

 

S8. Ans.(d)

Sol. Neither assumption I nor II is correct

 

S9. Ans.(d)

Sol. The no. of square in figure = 30

 

S10. Ans.(c)

Sol. The common letters between singer and actor is c and e, but in options only c is given.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [5th October 2021]_120.1
LDC Mains Express Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?