റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)[7th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [7th September 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz IBPS Clerk Prelims in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021

 

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. Z എന്നത് Y – നേക്കാൾ ചെറുതാണ്, എന്നാൽ X – നെക്കാൾ ഉയരമുള്ളതാണ്. W എന്നത്  Z – നെക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിലും X നേക്കാൾ ഉയരം ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ V എന്നത് Y – യേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിലും Z – നെക്കാൾ ഉയരമുള്ള ആളാണ് .എങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ ആൾ ഇവയിൽ ആരാണ് ?

(a) Z
(b) X
(c) V
(d) W

Read more: Reasoning Quiz on 6th September 2021

 

Q2. ഇനിപ്പറയുന്ന ഓരോ അക്ഷര പരമ്പരയിലും, ചില അക്ഷരങ്ങൾ കാണാനില്ല, അവയ്ക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബദലായി ആ ക്രമത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ശരിയായ ബദൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക .
aa _ _ aba _ bca _ aab _ a _ 
(a) bcacab
(b) bbabcb
(c) bcabcb
(d) cbabac

Read more: Reasoning Quiz on 4th September 2021

 

Q3. P എന്നത് ‘ + ‘ നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു , Q എന്നത് ‘ – ‘ നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു , R എന്നത് ‘÷’  നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു , S എന്നത് ‘× ‘ നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ 1 8 S 6 4 R 1 6 Q 6 P 9 = എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തുക ?
(a) 115
(b) 75
(c) 55
(d) 25

Read more: Reasoning Quiz on 3rd September 2021

 

Q4. നാല് ബദൽ സെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ആ സെറ്റ് നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അത് തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിന് സമാനമാണ് .
നൽകിയിരിക്കുന്ന സെറ്റ്: (16, 8, 2)  
(a) (3, 7, 1)
(b) (11, 12, 10)
(c) (18, 9, 3)
(d) (14, 20, 8)

 

Q5. ഒരു പ്രത്യേക കോഡിൽ, BASIC നെ DDULE എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ആ കോഡിൽ LEADER നെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ?
(a) NGCFGU
(b) NHCGGU
(c) NGDFHT
(d) NHDGHU

Q6. ഇനിപ്പറയുന്ന ഓരോ ചോദ്യത്തിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഖ്യ ജോഡി/ഗ്രൂപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക :
(a) 1 (9) 2
(b) 3 (243) 6
(c) 5 (854) 9
(d) 4 (441) 7

 

Q7.’ A ‘ യുടെ സഹോദരനാണ് ‘ F ‘. ‘ A ‘ യുടെ മകളാണ് ‘ C ’, ‘ K ‘ യുടെ സഹോദരിയാണ് ‘ F ‘, ‘ C ‘ യുടെ സഹോദരനാണ് ‘ G ‘,എങ്കിൽ G യുടെ അമ്മാവൻ ആരാണ് ?

(a) F

(b) C

(c) K

(d) A

 

Q8. ‘ + ‘ എന്നാൽ ‘ ഹരിക്കുക ‘ എന്നതും ‘ – ‘ എന്നാൽ ‘കൂട്ടുക’ എന്നും  ‘ × ‘ എന്നാൽ ‘ കുറക്കുക ‘ എന്നും  ‘/ ‘ എന്നാൽ ‘ഗുണനം’ എന്നുമാണെങ്കിൽ, താഴെ പറയുന്ന പദപ്രയോഗത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തായിരിക്കും ?

[{(5 × 10) – (16/4)} + (15 – 9)]/0 

(a) 120

(b) 30

(c) 108

(d) 0

 

Q9. ഒരു നിശ്ചിത കോഡ് ഭാഷയിൽ, RUSTICATE എന്നത് QTTUIDBSD എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ആ കോഡിൽ STATISTIC എങ്ങനെ എഴുതപ്പെടും എന്ന് കണ്ടെത്തുക ?

(a) RSBUJTUHB

(b) RSBUITUHB

(c) RSBUIRSJD

(d) RUBUITUMB

 

Q10. ബദലുകളിൽ നിന്ന് പരമ്പരയിലെ തെറ്റായ നമ്പർ കണ്ടെത്തുക ?

3, 8, 15, 24, 34, 48, 63

(a) 25

(b) 34

(c) 48

(d) 8

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

 

Reasoning Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(b)
Sol. Order: Y>V>Z>W>X
So, shortest person is X.

S2. Ans.(c)
Sol. The series is aabcab/aabcab/aabcab.

S3. Ans.(b)
Sol. After changing sign:
18 × 64 ÷ 16 – 6 + 9=  75

S4. Ans.(d)
Sol. Given set consists of even numbers only whose H.C.F. is 2.

S5. Ans.(b)

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)[7th September 2021]_50.1
Sol.

Same pattern follow by LEADER -> NHCGGU

S6. Ans.(d)
Sol. In all other groups, the number inside the bracket is the sum of cubes of the numbers outside it.

S7. Ans.(a)

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)[7th September 2021]_60.1

Sol.

 

S8. Ans.(d)

Sol. Using the correct symbols, we have:

Given expression =

[{(5 – 10) + (16 × 4)} ÷ (15 + 9)] × 0 = 0

 

S9. Ans.(b)

Sol.

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)[7th September 2021]_70.1

S10. Ans.(b)

Sol. The difference between consecutive terms of the given series are respectively 5, 7, 9, 11, 13 and 15

Clearly, 34 is a wrong number and must be replaced by (24 + 11) i.e. 35

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)[7th September 2021]_80.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഒക്ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ October 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?