Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd December 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz IBPS Clerk Prelims in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

October 2021″ button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/01172757/Monthly-Current-Affairs-PDF-October-Month-2021-in-Malayalam.pdf “]

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1.ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഒരാൾ കിഴക്കോട്ട് 3 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 4 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു. പിന്നെ വീണ്ടും അവൻ 45° ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നേരെ നീങ്ങുന്നു. അവൻ ഇപ്പോൾ ഏത് ദിശയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്?

(a) വടക്ക്-കിഴക്ക്

(b) വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറ്

(c) തെക്ക്-കിഴക്ക്

(d) തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറ്

Read more:Reasoning Quiz on 2nd December 2021

 

Q2. നിഘണ്ടുവിലെ ക്രമം അനുസരിച്ച് ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്കുകൾ ക്രമീകരിക്കുക:

  1. RESIGN
  2. REPAIR
  3. RESIDUE
  4. RESEARCH
  5. RESCUE

(a) 4 5 3 1 2

(b) 2 5 4 3 1

(c) 2 5 4 1 3

(d) 5 4 3 1 2

Read more:Reasoning Quiz on 1st December 2021

 

Q3. ഒരു പദം വിട്ടുപോയി ഒരു സീരീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു, പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കുന്ന നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ശരിയായ ബദൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

JAZ, LEX, NIV, PMT, ?

(a) QUR

(b) RQR

(c) SUR

(d) RUS

Read more:Reasoning Quiz on 30th November 2021

 

Q4. ഒരു പദം വിട്ടുപോയി ഒരു സീരീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു, പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കുന്ന നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ശരിയായ ബദൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

19, 28, 39, 52, ?, 84

(a) 39

(b) 52

(c) 67

(d) 84

 

 

Q5. X ഉം Y ഉം സഹോദരങ്ങളാണ്. R ആണ് Y യുടെ പിതാവ്.X ന്റെ അമ്മാവനായ S ന്റെ സഹോദരിയാണ് T. T എങ്ങനെ R-മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

(a) അമ്മ

(b) ഭാര്യ

(c) സഹോദരി

(d) സഹോദരൻ

 

Q6. തന്നിരിക്കുന്ന ഇതര പദങ്ങളിൽ നിന്ന്, തന്നിരിക്കുന്ന പദത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

SOMNAMBULISM

(a) NAMES

(b) BASALT

(c) SOUL

(d) BIOME

 

Q7.GOODNESS എന്നത് HNPCODTR ആയി കോഡ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, GREATNESS ഇങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യപ്പെടും:

(a) HQZFBMFRT

(b) HPFZUMERT

(c) HQEZUMFTR

(d) HQFZUMFRT

 

Q8.ആദ്യത്തെ രണ്ട് സമവാക്യങ്ങളിൽ പിന്തുടരുന്ന ഒരു നിശ്ചിത വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ സമവാക്യം പൂർത്തിയാക്കുക.

(1)  5*4*2*1 = 1425

(2) 7*8*1*6 = 6817

(3) 9*3*7*5 = ?

(a) 3795

(b) 5397

(c) 5973

(d) 5379

 

Q9. ചോദ്യചിത്രങ്ങളിൽ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു കടലാസ് മടക്കി മുറിച്ചിരിക്കുന്നു. നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉത്തര കണക്കുകളിൽ നിന്ന്, തുറക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ദൃശ്യമാകുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd November 2021]_30.1

 

Q10. MN എന്ന വരിയിൽ ഒരു കണ്ണാടി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ശരിയായ കണ്ണാടി ചിത്രം ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക ?

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd November 2021]_40.1

 

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്‌ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക ക്വിസ് – പ്രധാനപ്പെട്ട 240  ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

October Month” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/08191706/Monthly-CA-Quiz-October-2021-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Reasoning Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(b)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd November 2021]_50.1

S2. Ans.(b)

Sol. REPAIR→ RESCUE→  RESEARCH→  RESIDUE→  RESIGN

 

S3. Ans.(b)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd November 2021]_60.1

S4. Ans.(c)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd November 2021]_70.1

S5. Ans.(b)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd November 2021]_80.1

S6. Ans.(c)

Sol. SOUL

 

S7. Ans.(d)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd November 2021]_90.1

S8. Ans.(d)

Sol. Patten followed: 4th term → 2nd  term→ 3rd term→ 1st term

 

S9. Ans.(c)

 

S10. Ans.(b)

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [3rd November 2021]_100.1
Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!