Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [30th November 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz IBPS Clerk Prelims in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

October 2021″ button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/01172757/Monthly-Current-Affairs-PDF-October-Month-2021-in-Malayalam.pdf “]

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. തന്നിരിക്കുന്ന ഇതരങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുബന്ധ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

എലി: പൂച്ച:: പുഴു 😕

(a) പട്ട്

(b) പക്ഷി

(c) ഭൂമി

(d) മത്സ്യബന്ധനം

Read more:Reasoning Quiz on 29th November 2021

 

Q2. A യും B യും സഹോദരിമാരാണ്. D യുടെ അമ്മയാണ് A. F നെ വിവാഹം കഴിച്ച C എന്നത് B യുടെ മകളാണ്. A യുടെ ഭർത്താവാണ് G. D യുമായി C എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??

(a) കസിൻ

(b) മരുമകൾ

(c) അമ്മായി

(d) അനിയത്തി

Read more:Reasoning Quiz on 27th November 2021

 

Q3. “K” എന്നാൽ “കുറയ്ക്കുക” എന്നും, “L” എന്നാൽ “വിഭജിക്കുക” എന്നും, “M” എന്നാൽ “കൂട്ടുക” എന്നും, “D” എന്നാൽ “ഗുണിക്കുക” എന്നിങ്ങനെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എങ്കിൽ

96 L 4 K 6 M 11 D 9 =?

(a) 117

(b) 125

(c) 120

(d) 145

Read more:Reasoning Quiz on 25th November 2021

 

Q4. നൽകിയിരിക്കുന്ന ബദലുകളിൽ നിന്ന് വിചിത്രമായ വാക്ക് കണ്ടെത്തുക

(a) വാഷിംഗ്ടൺ

(b) ന്യൂയോർക്ക്

(c) ലാസ് വെഗാസ്

(d) സിഡ്നി

 

Q5. ‘Z’ ന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ‘Y’ യുടെ കിഴക്കാണ് ‘X’. ‘P’ എന്നത് ‘Z’ ന്റെ കിഴക്കാണെങ്കിൽ, ‘X’ ന്റെ ഏത് ദിശയിലാണ് ‘P’?

(a) തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറ്

(b) തെക്ക്-കിഴക്ക്

(c) തെക്ക്

(d) പടിഞ്ഞാറ്

 

Q6. 17, 43, 81, 131, ?

(a) 300

(b) 193

(c) 375

(d) 468

 

Q7. NASCENT എന്നത് 2734526 എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആ കോഡിൽ SENTENCE എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ?

(a) 35265235

(b) 35256245

(c) 35265245

(d) 35256275

 

Q8. Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [30th November 2021]_3.1

(a) 125

(b) 12

(c)  30

(d) 97

 

Q9. തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക.

AGk0z-N7V9SHg_LrC02ILaiIq-_relLbezMkPRbhsYtPZOZx4GfPu2RutC8z2WgN10EWgjWpUlklzfolALIa5SRjWteUi94COob9XIj_CQ=s512 (144×120)

(a) 13

(b) 15

(c) 16

(d) 17

 

Q10. ഉത്തര കണക്കുകളിൽ നിന്ന്, കണ്ണാടി ‘MN’ എന്ന വരിയിൽ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ, ചോദ്യചിത്രത്തിന്റെ കൃത്യമായ മിറർ ഇമേജ് ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക ?

ചോദ്യ ചിത്രം:

AGk0z-MAT5JiblKRMqLxrEmu2UsxZyVV1tUgmBN5vfLsMgdJKSQR4WJVZ-dyt8wSJvcCxAvdw9_08hD1yd0L2KpBW0gWJVSVEZlsyMfKlQ=s512 (153×117)

ഉത്തരം ചിത്രം:

(a)AGk0z-Pf_LaX2-4GOjiFISI-2oPmoHKu96xS4cwR3qqKr1He1wg5J4Bqzhv1XXY5jsR7c870yAKPRNL3EcnvJZ9GT7SAHLpmNhscmvQBPQ=s512 (85×79)

(b)AGk0z-MyuY8RQwZKKstf2-7rwtXBybQ7acscSnQQTH0rZxbnQA_SkOs3eNLqjxJ7hJ_uvf0SI2aNr6zgHzocb6hMg-ig9QOQP8zWQz2ing=s512 (81×78)

(c)Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [30th November 2021]_8.1

(d)Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [30th November 2021]_9.1

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്‌ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക ക്വിസ് – പ്രധാനപ്പെട്ട 240  ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

October Month” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/08191706/Monthly-CA-Quiz-October-2021-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Reasoning Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

 

S1.Ans. (b)

Sol. Rat is prey of Cat. Similarly, worm is prey of bird.

S2.Ans. (a)

Sol.

AGk0z-P4Wq7q72WNFr_lbrU3njJ1SUrFnQofUQ-S71L9JnWJuiruyMWToMDTqjF42mDreFeSGWFy1j2qwD08TQ9jrM4osIRrM1sn-OwZoQ=s512 (347×167)

Clearly C is D’s aunt’s daughter. So, C is the cousin of D.

 

S3.Ans. (a)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [30th November 2021]_11.1

S4.Ans. (d)

Sol.  Except Sydney, all others arecities of United States. Sydneyis a harbor city of Australia.

 

S5.Ans. (c)

Sol.

AGk0z-OKgwGoNXjN3p2recM9PM5EnEGsSmZ4JsLOHzPUI-izP_6GHrvTg1Tj5h3eXA-MXeRfgq7_zdqkTcr76U232osqQift48n62aR9MA=s512 (179×161)

P is to the south of X.

 

S6.Ans. (b)

Sol.

AGk0z-Nlhs7RkyQ8lu25eFRIkksfoIc0qM-bc4Am5HPkyhiSdK3ATm03g-glmAs2V3ITobByw-Sb-ZMKmQIdgn3cUwxrwBAfppc2UPkrFQ=s512 (300×130)

S7.Ans. (c)

Sol.

AGk0z-M03e_CznZds1GoJ-EyC5ISs1xBrUPORN1KfZ6bdpI5i0-Fcc3vMopOQH0-qt1kfJtJQNjryASOpahJz-ncxHNclwoEhw9frNDd1w=s512 (318×159)

S8.Ans. (a)

Sol.  Row -wise First Number = Second Number × Third Number

AGk0z-M3pdc4XCSu1QNlpuKJgxOodd3vZEMeLCQnntj_sygAQutmQ9yxnh3Ng57Kga3qBD2hcHbSeL1QLjeipEaCuoZkvnWJT9_GQb0Tng=s512 (139×65)

S9.Ans. (d)

Sol.

AGk0z-Mu4FzsJRf9-NHCw_yVkNYjaEVa4W_w6A5ZH0sQViylL_Bnk1oOyepl_Jbv1abO0qFZ0VyIUyUOF9rVvAcr-ztL6QNui8ohkZJ7STA=s512 (273×320)

S10.Ans. (d)

Sol.

AGk0z-NULAnEELhLQoJXxLvbcyx0lOMs9h5yFbpD8pa9Ikph-Wm9ovngWKBXenkZU_txQWl8drnIbcr4wryM1-xR0uKbRtkUtABwZ-TNTA=s512 (92×82)

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Kerala PSC Degree Level Batch
Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!