Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [28th December 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz IBPS Clerk Prelims in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

October 2021″ button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/01172757/Monthly-Current-Affairs-PDF-October-Month-2021-in-Malayalam.pdf “]

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. നൽകിയിരിക്കുന്ന ബദലുകളിൽ നിന്ന് അനുബന്ധ സംഖ്യ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

196: 169: : 81 : ?

(a) 72

(b) 100

(c) 144

(d) 64

Read more:Reasoning Quiz on 13th December 2021

 

Q2. A യാണ് B യുടെ സഹോദരൻ, C എന്നത് A യുടെ അമ്മയാണ്, D എന്നത് C യുടെ പിതാവാണ്, B എന്നത് D യുടെ ചെറുമകളാണ്. A യുടെ മകനായ F മായി B എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

(a)   അമ്മായി

(b) അമ്മ

(c) സഹോദരന്റെയോ സഹോദരിയുടെയോ മകള്‍

(d) ഭാര്യയുടേയോ ഭര്‍ത്താവിന്റേയോ സഹോദരി

Read more:Reasoning Quiz on 11th December 2021

 

Q3. തന്നിരിക്കുന്ന ഇതരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

(a)   ബജ്റ

(b) കടുക്

(c) ഗോതമ്പ്

(d) അരി

Read more:Reasoning Quiz on 10th December 2021

 

Q4. ഒരു മനുഷ്യൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങുന്നു. അവൻ വടക്കോട്ട് 5 കിലോമീറ്റർ പോകുന്നു, തുടർന്ന് വലത്തോട്ട് 10 കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 10 കി.മീ പോകുന്നു. അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരെയാണ്?

(a) √200

(b) √225

(c) √150

(d) √125

 

Q5. പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കുന്ന തരത്തിൽ നിന്ന് ശരിയായ ബദൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

V, VIII, XI, XIV, ?, XX

(a)   XV

(b)   IX

(c)   XVII

(d)   XXIII

 

Q6. ഒരു ഭാഷയിൽ FIFTY എന്നത് CACTY എന്നും CAR എന്നത് POL എന്നും TAR എന്നത് TOL എന്നും എഴുതിയാൽ TARIFF എന്നത് ആ ഭാഷയിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം?

(a) TOEFDD

(b) TOEFEL

(c) TOLACC

(d) TOLADD

 

Q7. അകത്തേക്ക് അഭിമുഖമായി വൃത്താകൃതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന അഞ്ച് അംഗങ്ങളുടെ പാനലിൽ, A എന്നത് Bയുടെയും Eയുടെയും മധ്യത്തിലാണ്, D എന്നത് E യുടെ വലതുവശത്തും C യുടെ ഇടതുവശത്തും ആണ്. പാനലിൽ B യുടെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുക ?

(a) C യുടെ തൊട്ടടുത്ത ഇടതു വശത്ത്

(b) A യുടെ തൊട്ടടുത്ത വലതു വശത്ത്

(c) E യുടെ വലതുവശത്ത് നിന്ന് രണ്ടാമത്

(d) D യുടെ വലതുവശത്ത് നിന്ന് രണ്ടാമത്

 

Q8. ‘?’ എന്നതിന്റെ മൂല്യം കണ്ടെത്തുക

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [28th December 2021]_3.1

(a)  1097

(b) 9107

(c)  907

(d) 97

 

Q9. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് റെയിൻബോയിലെ നിറങ്ങളുടെ ക്രമാനുഗതമായ ക്രമം ?

  1. ചുവപ്പ്
  2. പച്ച
  3. വയലറ്റ്
  4. മഞ്ഞ
  5. ഓറഞ്ച്

(a)  d, c, b, e, a

(b) c, b, d, e, a

(c)  c, d, b, a, e

(d) b, e, d, a, c

 

Q10. നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്ലാസുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചിത്രം തിരിച്ചറിയുക.

നൈട്രജൻ, വായു, ഐസ്

(a) Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [28th December 2021]_4.1

(b)AGk0z-Pu_eStkawFoyST1kLU1mADsVN9sLjgUUMu4W-2vbCRK-X_OmZFC5MSqiVDINQouxpT66iFuASzg8M4Frn8KUEBw_Nkj4bSSXe_jQ=s512 (94×72)

(c) AGk0z-ME5cSpGAW2GqvaEXAl3XztW2j4vcK9jBDCo44ybAfHKg8lqHk9VL10TPwmLauhioZkTizJmifvUuJbDc1mCu9S1Pqz0QjZAI1T_A=s512 (81×65)

(d)AGk0z-PUeLYzi2JdApr7fU7dqtKoi0XsojDUm1hyJACKbzKxASbYPEZ7bsHb4cn_eaHwjv-m93PWjbXIaIkwQwg2sQQzCeqAs1SxqGXjiw=s512 (101×75)

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്‌ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക ക്വിസ് – പ്രധാനപ്പെട്ട 240  ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

October Month” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/08191706/Monthly-CA-Quiz-October-2021-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Reasoning Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1.Ans. (d)

Sol.

AGk0z-ODB7wHL53mCz0hkFIvtUvsoguX_J2rxKujWCPSrKak9ejSY-E8tQsmAALnySf5B620YcBukRdTXBLqfx0MorkcqfNgUOj2Bu8rIw=s512 (196×73)

S2.Ans. (a)

Sol.

AGk0z-ORwTLnnad5ZDgbJs0qjIN6UMo2zkn8sOEdBm7ne4HIRySz58jfiu3hCd2H7pKCDAZf0kTsMihYGVFszL3QTqA_7uUrt2F5Lw4qcw=s512 (374×205)

S3.Ans. (b)

Sol.   Mustard is an oilseed. Bajra, Rice and Wheat are cereals.

 

S4.Ans. (d)

Sol.

AGk0z-OQ7OMIiALuCv10vgBKZh-ZUyKL4JmQiIRs9rHEnNaWrRbVcoo3eNXraPbTQKReWtX_l17TkMWiAZGL0TtsjTkmM4mv_h_e-tRamg=s512 (291×311)

S5.Ans. (c)

Sol.

AGk0z-OFjbDWhrdHqsuaGIVoOFmH9EsR6oXrYJlU3pfb6BNEpD9l098lyc78CdITK1zsjFCVpG05KgHD6AnxlzgVyjyMPCpx8Upg-InSgw=s512 (354×47)

S6.Ans. (c)

Sol.

AGk0z-P2wc9H4JjMXfb0yGB7Epi_g20UMtT81I7tgybGyWNhNjO9NfwCEqgrz0fS0J9xqDlWBgQrOfPyT9En1zR4cm5bJHDsQ9ScRu-9EA=s512 (270×299)

S7.Ans. (d)

Sol.

AGk0z-OHNNw7VwUChbRsmeiflI-VikqujBDBpEzK8k-Jz0kYG2eV5Ys13nGTo9TC_SQ54Xppr9tMfMwjIlqof1MbAvEIxejTbBb0JWmZ3w=s512 (262×121)

S8.Ans. (a)

Sol.

AGk0z-NqfvOSMQuGh6BKk_2IIt9divfW_Tf_ufCqvCfbi5PeThTx4AS8GfxLZMXVA5CWnhqgANGTY1Gxzg3ZCYkgHtvQw9Otmrea9Tje5w=s512 (148×61)

S9.Ans. (b)

Sol.

The sequential order of colors in Rainbow is Violet, Indigo, Blue,

Green, Yellow, Orange and Red.

AGk0z-OxdMLgZlNz7T9FHIJnMvqFUHuOnYAdhzBitjJguGSONI473eWlxaNROmrAMfkNq6y6flpFVAg2jnxuzRRaTxTF_h-AraWqkKVuWA=s512 (117×235)

S10.Ans. (b)

Sol. Nitrogen is a constituent of air. Ice is different from both air and nitrogen.

AGk0z-OfJRpXbk1Ww6GJXk3HgkXV_L20Ksi7tstWlCrLGjnZVS-UJYpv62BDQDEhjIQkn0kg8-yY7km7Hy0Z5vZH89NgDG4mSut_DB5seg=s512 (188×124)

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Kerala PSC Degree Level Batch
Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!