Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [11th December 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz IBPS Clerk Prelims in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

October 2021″ button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/01172757/Monthly-Current-Affairs-PDF-October-Month-2021-in-Malayalam.pdf “]

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ഏതാണ് ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ് ആയിരിക്കുന്നത് ?

  1. ടെക്കാമീറ്റർ
  2. മില്ലിമീറ്റർ
  3. ഹെക്ടോമീറ്റർ
  4. സെന്റീമീറ്റർ
  5. ഡെസിമീറ്റർ

(a) 3,1,5,2,4

(b) 5,1,3,2,4

(c) 2,1,5,3,4

(d) 3,1,5,4,2

Read more:Reasoning Quiz on 10th December 2021

 

Q2. ഒരു മാളിൽ നിന്ന് കേശവൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒന്നാമതായി, അവൻ വടക്ക് ദിശയിലേക്ക് 8 കി.മീ നടക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 3 കി.മീ നടന്നു. അതിനു ശേഷം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 5 കി.മീ നടന്നു. അതിനുശേഷം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 7 കി.മീ നടന്നു. മാളിൽ നിന്ന് കേശവന്റെ അവസാന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം എത്രയാണ് ?

(a) 3 കി.മീ

(b) 4 കി.മീ

(c) 5 കി.മീ

(d) 7 കി.മീ

Read more:Reasoning Quiz on 9th December 2021

 

Q3. P, Q, R, S & T എന്നീ അഞ്ച് വടികളിൽ, T യെക്കാൾ നീളമുള്ളതാണ് S. P യേക്കാൾ ചെറുതാണ് R. S നേക്കാൾ ദൈർഘ്യം കൂടുതലാണ് Q ന്. P ഒരു വടിയെക്കാൾ നീളമുള്ളതാണ്. എല്ലാ വടികളിലും ഏറ്റവും ചെറിയ വടി ഏതാണ് ?

(a) Q

(b) R

(c) T

(d) S

Read more:Reasoning Quiz on 8th December 2021

 

Q4. ഇനിപ്പറയുന്ന ക്ലാസുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വെൻ ഡയഗ്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

പൂക്കൾ, കാണ്ഡം, വേരുകൾ

(a)Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [11th December 2021]_30.1

(b)Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [11th December 2021]_40.1

(c)Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [11th December 2021]_50.1

(d) Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [11th December 2021]_60.1

 

Q5. ഇനിപ്പറയുന്ന നാല് പദ ജോഡികളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരുപോലെയും ഒന്ന് വ്യത്യസ്തവുമാണ്. ഒറ്റപെട്ടത് കണ്ടെത്തുക.

(a) ബ്ലീറ്റ്

(b) ക്രോക്ക്

(c) ലാർവ

(d) നെയ്‌ഗ്

 

Q6. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഛായാചിത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് രവീഷ് പറഞ്ഞു, “ഞാൻ എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഏക മകനാണ്, എന്നാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ മകനാണ്”. ഛായാചിത്രത്തിലെ മനുഷ്യൻ രവീഷുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

(a) കസിൻ

(b) മരുമകൻ

(c) പിതാവ്

(d) മകൻ

 

Q7. പ്രസ്താവനകൾ:

  1. എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഉപകരണങ്ങളാണ്.
  2. ചില യന്ത്രങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ്.

നിഗമനങ്ങൾ

I. എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ്

II. ചില യന്ത്രങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങളാണ്

III. ചില ഉപകരണങ്ങൾ യന്ത്രങ്ങളാണ്

 

(a) എല്ലാ നിഗമനങ്ങളും പിന്തുടരുന്നു

(b) I, II നിഗമനങ്ങൾ മാത്രമാണ് പിന്തുടരുന്നത്

(c) II, III നിഗമനങ്ങൾ മാത്രമാണ് പിന്തുടരുന്നത്

(d) നിഗമനങ്ങൾ II അല്ലെങ്കിൽ III പിന്തുടരുന്നു

 

Q8. ഇനിപ്പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ ചോദ്യചിഹ്നങ്ങൾ (?) മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ യഥാക്രമം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

AG, GL, MQ, S?, ?A

(a) V & Y

(b) V & Z

(c) T & Y

(d) U & Y

 

Q9. ഇനിപ്പറയുന്ന നാല് പദ ജോഡികളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരുപോലെയും ഒന്ന് വ്യത്യസ്തവുമാണ്. ഒറ്റപെട്ടത് കണ്ടെത്തുക.

(a) WEHSAC

(b) YELRAB

(c) TAEHW

(d) EZIAM

 

Q10. ‘പൈതഗോറസ്’ ‘ജ്യാമിതി’യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ ‘കെപ്ലർ’ ‘?’ എന്തുമായി  ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

(a) ഇലക്ട്രോണിക്സ്

(b) ഒപ്റ്റിക്സ്

(c) ദ്രാവകങ്ങൾ

(d) ജ്യോതിശാസ്ത്രം

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്‌ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക ക്വിസ് – പ്രധാനപ്പെട്ട 240  ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

October Month” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/08191706/Monthly-CA-Quiz-October-2021-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Reasoning Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1.Ans. (d)

Sol. Hectometer = 100 meter, 1Decameter = 10 meter, 1 meter = 10 decimeter,

1 meter = 100 centimeter, 1 meter = 1000 millimeter.

 

S2.Ans. (c)

Sol. The distance between mall and Keshav’s current position is 5 KM.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [11th December 2021]_70.1

S3.Ans. (b)

Sol. R is the shortest among all the rods. Diagram in order of shortest to lengthiest.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [11th December 2021]_80.1

S4.Ans. (b)

Sol. Flowers, Stems, roots. All are different from each other.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [11th December 2021]_90.1

S5.Ans. (c)

Sol. except Larva, all the others are sounds produced by the animals or birds.

 

S6.Ans. (d)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [11th December 2021]_100.1

S7.Ans. (c)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [11th December 2021]_110.1

Only Conclusion II and III follows.

 

S8.Ans. (a)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [11th December 2021]_120.1

S9.Ans. (a)

Sol. All the words are written in reverse order, after arranging the words in a meaningful order,

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [11th December 2021]_130.1

S10.Ans. (c)

Sol. Pythagoras’s theorem is used in geometry.

Similarly, Kepler’s law is used in astronomy to define planetary motion.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [11th December 2021]_140.1
Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!