റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [20th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [20th September 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

 

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

 

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. കുഴഞ്ഞുപോയഅക്ഷരങ്ങൾഅവയുടെസ്വാഭാവികക്രമത്തിൽപുനഃക്രമീകരിക്കുകയുംവിചിത്രമായത്കണ്ടെത്തുകയുംചെയ്യുക.

(a) AONMDY

(b) UETSAYD

(c) YDFIAR

(d) DLOHIAY

Read more:Reasoning Quiz on 18th September 2021

 

Q2. ചുവടെയുള്ളപട്ടികയിൽനിന്ന്വിചിത്രമായത്തിരിച്ചറിയുക.

(a) TIGER

(b) LION

(c) RABBIT

(d) LEOPARD

Read more:Reasoning Quiz on 17th September 2021

 

Q3. A = 1 ഉം, BA = 21 ഉം, FAI = 619 ഉംആണെങ്കിൽ, ICE- ന്റെമൂല്യംഎത്രയെന്ന്കണ്ടെത്തുക?

(a) 935

(b) 359

(c) 103

(d) 947

Read more:Reasoning Quiz on 16th September 2021

 

Q4. BFSZ എന്നാൽAGRA എന്നാണ്അർത്ഥമാക്കുന്നതെങ്കിൽ, FSBG ഡീകോഡ്ചെയ്യുമ്പോൾകിട്ടുന്നവാക്കിന്റെഅവസാനമായിലഭിച്ചഅക്ഷരംഏതെന്ന്കണ്ടെത്തുക :

(a) F

(b) I

(c) H

(d) A

 

Q5. തന്നിരിക്കുന്നജോഡിയിൽസമാനമായിസംഖ്യകൾബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നജോഡിതിരഞ്ഞെടുക്കുക:

8 : 56 : : —-: —-

(a) 5 : 25

(b) 7 : 34

(c) 9 : 81

(d) 4 : 12

 

Q6. @ എന്നാൽ + എന്നാണ്അർത്ഥമാക്കുന്നത്, # എന്നാൽ – എന്നാണ്അർത്ഥമാക്കുന്നത്, $ എന്നാൽസ്എന്നാണ്അർത്ഥമാക്കുന്നത്, * എന്നാൽ÷ എന്നാണ്അർത്ഥമാക്കുന്നത്, എങ്കിൽതാഴെതന്നിരിക്കുന്നവയുടെമൂല്യംഎത്രയെന്ന്കണ്ടെത്തുക :

8 # 4 $ 3 * 6 @ 4 =

(a) 10

(b) -8

(c) 2

(d) 5

 

Q7. ഒരുനിശ്ചിതകോഡ്ഭാഷയിൽ, DESTRUCTION എന്നത്25679317804 എന്ന്എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആകോഡ്ഭാഷയിൽNOTICE എന്നവാക്ക്എങ്ങനെഎഴുതപ്പെടും?

(a) 479701

(b) 407815

(c) 537924

(d) 480751

 

Q8. ‘+’ എന്നാൽ’ഗുണനം’ എന്നും, ‘ -‘ എന്നാൽ’വിഭജനം’ എന്നും, ‘x’ എന്നാൽ’കുറയ്ക്കൽ’ എന്നും, ‘÷’ എന്നാൽ’കൂട്ടുക’ എന്നുമാണ്അർത്ഥമാക്കുന്നത്, എങ്കിൽ2 + 3 ÷ 2 × 15 – 3ന്റെമൂല്യംഎത്രയെന്ന്കണ്ടെത്തുക?

(a) -8

(b) 11

(c) 24

(d) 3

 

Q9. സമാനമായബന്ധമുള്ളശരിയായഓപ്ഷൻകണ്ടെത്തുക.

മൊബൈൽ: ചാർജർ: : ഷാർപനർ:?

(a) കടലാസ്

(b) പെൻസിൽ

(c) പേന

(d) റബ്ബർ

 

Q10. ചുവടെയുള്ളപട്ടികയിൽനിന്ന്വിചിത്രമായത്തിരിച്ചറിയുക:

(a) ഷൂസ്

(b) ട്രൗസർ

(c) സൈക്കിൾ

(d) കയ്യുറകൾ

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Reasoning Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(d)

Sol.

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [20th September 2021]_50.1

S2. Ans.(c)

Sol.

Except option (c), all other belongs to big cat family.

 

S3. Ans.(a)

Sol.

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [20th September 2021]_60.1

S4. Ans.(c)

Sol.

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [20th September 2021]_70.1

S5. Ans.(d)

Sol.

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [20th September 2021]_80.1

S6. Ans.(a)

Sol.

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [20th September 2021]_90.1

S7. Ans.(b)

Sol.

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [20th September 2021]_100.1

S8. Ans.(d)

Sol.

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [20th September 2021]_110.1

S9. Ans.(b)

Sol.

Charger is inserted in mobile similarly,

Pencil is inserted in sharpener.

 

S10. Ans.(c)

Sol. Except option (c) all other are worn by human

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [20th September 2021]_120.1
Village Field Assistant Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?