Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [16th November 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [16th November 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz IBPS Clerk Prelims in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

October 2021

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇതരങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുബന്ധ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക:

മഹാരാഷ്ട്ര: ഇന്ത്യ:: ടെക്സസ് : ?

(a) കാനഡ

(b) ബ്രസീൽ

(c) മെക്സിക്കോ

(d) യു.എസ്.എ

Read more:Reasoning Quiz on 15th November 2021

 

Q2. നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട പദ ജോടി കണ്ടെത്തുക.

(a) കിലോമീറ്റർ

(b) ഫർലോങ്

(c) കിലോഗ്രാം

(d) യാർഡ്

Read more:Reasoning Quiz on 13th November 2021

 

Q3. മറ്റ് മൂന്ന് ബദലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

(a) 32–41

(b) 62–44

(c) 46–28

(d) 56–37

Read more:Reasoning Quiz on 12th November 2021

 

Q4. അജിത്, ഒരു നിശ്ചിത പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച്, വടക്കോട്ട് 10 മീറ്റർ പോകുന്നു, തുടർന്ന് വലതുവശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം 10 മീറ്റർ പോകുന്നു. ഓരോ തവണയും ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ 5, 10, 10 മീറ്റർ പോകുന്നു. അവൻ തന്റെ ആരംഭ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ്?

(a) 15 മീറ്റർ

(b) 10 മീറ്റർ

(c) 5 മീറ്റർ

(d) 3 മീറ്റർ

 

Q5. പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കുന്ന തരത്തിൽ നിന്ന് ശരിയായ ബദൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

5, 16, 51, 158, ?

(a) 481

(b) 465

(c) 441

(d) 478

 

Q6. GARMENT എന്നത് 202691422137 എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആ കോഡിൽ INDULGE എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ?

(a) 1813326152022

(b) 1813236152022

(c) 914211275

(d) 9144211275

 

Q7. മരങ്ങളുടെ ഒരു നിരയിൽ ഒരു മരം വരിയുടെ രണ്ടറ്റത്തുനിന്നും 33-ാമത്തേതാണ്. നിരയിൽ എത്ര മരങ്ങളുണ്ട്?

(a) 66

(b) 67

(c) 65

(d) 64

 

Q8. നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ നമ്പർ കണ്ടെത്തുക:

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [16th November 2021]_50.1

(a) 3

(b) 4

(c) 5

(d) 6

 

Q9. നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ഏതാണ് ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവത്തായ ക്രമം?

(a) മഴ (b) ബാഷ്പീകരണം (c) ജലം (d) ഘനീഭവിക്കൽ (e) മേഘം

(a) C, B, D, E, A

(b)  C, B, E, D, A

(c)  B, C, D, E, A

(d)  B, C, E, D, A

 

Q10. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ എത്ര ത്രികോണങ്ങളുണ്ട്?

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [16th November 2021]_60.1

(a) 11

(b) 13

(c) 9

(d) 15

ഒക്‌ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 240 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

October Month

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Reasoning Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1.Ans. (d)

Sol. Maharashtra is a state of India. Similarly, Texas is a constituent of USA.

 

S2.Ans. (c)

Sol. Except kilogram, all others are units of measurement of distance.

Kilogram is the unit of measurement of mass or weight.

 

S3.Ans. (d)

Sol. Expect in pair 56 – 37, in all others the sum of digits of one number is equal to the sum of digits of the second number.

 

S4.Ans. (c)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [16th November 2021]_70.1

S5.Ans. (a)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [16th November 2021]_80.1

S6.Ans. (b)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [16th November 2021]_90.1

S7.Ans. (c)

Sol.    Total number of trees in the row = 33 + 33 – 1 = 65

 

S8.Ans. (d)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [16th November 2021]_100.1

S9.Ans. (b)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [16th November 2021]_110.1

S10.Ans. (b)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [16th November 2021]_120.1

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [16th November 2021]_130.1
Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?