റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [15th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [15th September 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz IBPS Clerk Prelims in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Direction (1): ഇനിപ്പറയുന്ന ഡയഗ്രാമിൽ ത്രികോണം ‘സമ്പന്നരെയും’ വൃത്തം സന്തോഷവൻമാരെയും ചതുരം ഇന്ത്യക്കാരെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [15th September 2021]_50.1

Q1. ഇന്ത്യരല്ലാത്ത എത്ര സമ്പന്നരും സന്തുഷ്ടരുമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുക.

(a) 11

(b) 13

(c) 21

(d) 18

Read more:Reasoning Quiz on 14th September 2021

 

Q2. ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പേപ്പർ മടക്കിക്കളയുന്നതിന്റെ ക്രമവും മടക്കിയ പേപ്പർ മുറിച്ച രീതിയും x, y, z എന്നീ കണക്കുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പേപ്പർ തുറക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കാണപ്പെടും എന്ന കണ്ടെത്തുക.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [15th September 2021]_60.1

Read more:Reasoning Quiz on 13th September 2021

 

Q3. ADDA എന്നത് 1881 – എന്നും , DIG എന്നത് 4187 – എന്നും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു , എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് PHONE എന്നത്കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ?

(a) 161630285

(b) 162816305

(c) 530162816

(d) 51628305

Read more:Reasoning Quiz on 11th September 2021

 

Q4. ചിത്രം നോക്കി നൽകിയിരിക്കുന്ന ശരിയായ കണ്ണാടി ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [15th September 2021]_70.1

Q5.’ DEAR ‘ എന്നത് 1234 എന്നും , ‘ HEAD ‘ എന്നത് 2345  എന്നും , ‘ TEAR ‘ എന്നത് 1346 എന്നും, ‘HELP’ എന്നത് 4758 എന്നും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു , എങ്കിൽ ‘ THEIR ‘ എന്ന വാക്കിന് സാധ്യമായ കോഡ് എന്തായിരിക്കും?

(a) 95413

(b) 95312

(c) 54961

(d) 65391

 

Q6. സൗമ്യ വടക്ക് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്നു. അവൾ 10 കിലോമീറ്റർ നേരെ നടന്നു, ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മറ്റൊരു 10 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് വലത്തേക്ക് തിരിയുകയും 5 കിലോമീറ്റർ നടക്കുകയും ഒടുവിൽ ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് 15 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് ഒരു പാർക്കിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിൽ അവൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ദിശയിലാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്?

(a) കിഴക്ക്

(b) പടിഞ്ഞാറ്

(c) വടക്ക്

(d) തെക്ക്

 

Q7.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [15th September 2021]_80.1

(a) 8

(b) 3

(c) 6

(d) 36

 

Q8. 1999 ഒക്ടോബർ 4 നാണ് രമേശ് ജനിച്ചത്. രമേശിന് 6 ദിവസം മുമ്പാണ് ദിനേശ് ജനിച്ചത്. ആ വർഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ഞായറാഴ്ച ആഘോഷിച്ചു , എങ്കിൽ  ദിനേശ് ജനിച്ചത് ഏത് ദിവസമാണ്?

(a) ചൊവ്വാഴ്ച

(b) ബുധനാഴ്ച

(c) തിങ്കളാഴ്ച

(d) ഞായറാഴ്ച

 

Q9. തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര ശ്രേണിയിലെ വിടവുകളിൽ ഏത് കൂട്ടം അക്ഷരങ്ങൾ തുടർച്ചയായി വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ അക്ഷരശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുന്നു?

__cb__cab__baca__cba__ab

(a) cabcb

(b) abccb

(c) bacbc

(d) bcaba

 

Q10. രാഹുലും റോബിനും സഹോദരങ്ങളാണ്. റോബിന്റെ അച്ഛനാണ് പ്രമോദ്. ഷീല പ്രമോദിന്റെ സഹോദരിയാണ്. പ്രേമ പ്രമോദിന്റെ മരുമകളാണ്. ഷീലയുടെ കൊച്ചുമകളാണ് ശുഭ. രാഹുലിന് എങ്ങനെ ശുഭയുമായി ബന്ധമുണ്ട്?

(a) സഹോദരൻ

(b) കസിൻ

(c) അങ്കിൾ

(d) മരുമകൻ

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Reasoning Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(b)

Sol.

 

S2. Ans.(c)

Sol.

 

S3. Ans.(a)

Sol.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [15th September 2021]_90.1

S4. Ans.(b)

Sol.

S5. Ans.(c)

Sol.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [15th September 2021]_100.1

S6. Ans.(b)

Sol.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [15th September 2021]_110.1

She is facing west

 

S7. Ans.(c)

Sol.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [15th September 2021]_120.1

S8. Ans.(b)

Sol.

Dinesh was born on 29th September 1999. Day between 15th August and 29th September

45 day = 6 weeks 3 days

Sunday + 3 = Wednesday

 

S9. Ans.(c)

Sol.

bcb/aca/bcb/aca/bcb/aca/b

 

S10. Ans.(c)

Sol.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [15th September 2021]_130.1

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [15th September 2021]_140.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ December 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?