ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [7th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [7th September 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz For IBPS Clerk Prelims in Malayalam). ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021

 

Quantitative Aptitude Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുള്ള ഒരു പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ, 5 % ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം നൽകി, 5 % ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒരു ഉത്തരവും  നൽകിയില്ല. ബാക്കിയുള്ളവരിൽ 25% ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒരു ചോദ്യത്തിനും 20% പേർ 4 ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകി. 396 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2 ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 3 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പരീക്ഷയെഴുതിയ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം എത്ര ?

(a) 1000

(b) 900

(c) 800

(d) 850

Read more: Quantitative Aptitude Quiz on 6th September 2021

 

Q2. ഒരു പട്ടണത്തിലെ ജനസംഖ്യ 3,11,250 ആണ്. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം 43: 40. 24% പുരുഷന്മാരും 8% സ്ത്രീകളും അവരിൽ സാക്ഷരരാണെങ്കിൽ. പട്ടണത്തിലെ മൊത്തം സാക്ഷരരുടെ എണ്ണം എത്ര –

(a) 41800

(b)48900

(c) 56800

(d) 99600

Read more: Quantitative Aptitude Quiz on 3rd September 2021

 

Q3. ഒരു പ്രത്യേക സ്കൂളിൽ, 20% വിദ്യാർത്ഥികൾ 8 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണ്. 8 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 8 വയസ്സുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ 2/3 ആണ്, അത് 48 ആണ്. സ്കൂളിലെ മൊത്തം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ?

(a) 72

(b) 80

(c) 120

(d) 100

Read more: Quantitative Aptitude Quiz on 2nd September 2021

 

Q4. ഒരു വ്യക്തി 5  മേശകളും 9  കസേരകളും 23,400  രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നു. അവൻ മേശകൾ 10% ലാഭത്തിലും കസേരകൾ 20% ലാഭത്തിലും വിൽക്കുന്നു. എല്ലാ മേശകളും കസേരകളും വിൽക്കുന്നതിലൂടെ അവന്റെ മൊത്തം ലാഭം 3030 രൂപയാണെങ്കിൽ. 3 കസേരകളുടെ വില എത്രയാണ് ?

(a) 2100  രൂപ

(b) 2300  രൂപ

(c) 2400  രൂപ

(d) 2460  രൂപ

 

Q5. 135 കസേരകൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ലാഭം 60 കസേരകളുടെ വിലയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. 143 കസേരകൾ വിറ്റുകൊണ്ട് 26 കസേരകൾ സൗജന്യമായി നൽകുമ്പോൾ എത്ര ശതമാനം ലാഭം ലഭിക്കും ?

(a)ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [7th September 2021]_50.1

(b)ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [7th September 2021]_60.1

(c)ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [7th September 2021]_70.1

(d)ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [7th September 2021]_80.1

 

Q6. രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ 12,113 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു. ഒന്നിൽ, വിൽക്കുന്നയാൾ 455/11% ലാഭം  നേടുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിൽ അയാൾക്ക് 17% നഷ്ടം കിട്ടുന്നു . അവന്റെ മൊത്തം ലാഭനഷ്ട ശതമാനം എത്രയാണ്, രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ?

(a) 5.69%

(b) 4.39%

(c) 4.19%

(d) 5.29%

 

Q7. ഓറഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആപ്പിൾ നീരജ് വാങ്ങി. അവൻ ആപ്പിൾ ഒരു കഷണം 23 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയും 15% ലാഭം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓറഞ്ച് ഒരു കഷണം 10 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയും 25% ലാഭമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും വിറ്റതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് 673 രൂപ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവന്റെ ലാഭ ശതമാനം കണ്ടെത്തുക ?

(a) 14.25%

(b) 15.35%

(c) 16.75%

(d) 17.65%

 

Q8. ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ വിപണി വില 6217 രൂപയാണ്, എന്നാൽ ഉത്സവ ഓഫർ കാരണം ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം കിഴിവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അമിത് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി, കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലേഖനം വാങ്ങി. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അത് 6217 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു, അതുവഴി 58 1/3%ലാഭം നേടി. അനുവദിച്ച കിഴിവിന്റെ ശതമാനം എത്ര ?

(a)ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [7th September 2021]_90.1

(b)ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [7th September 2021]_100.1

(c)ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [7th September 2021]_110.1

(d)ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [7th September 2021]_120.1

 

Q9. ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ വിപണി വില 6400 രൂപയാണ്. തുടർച്ചയായി മൂന്ന് കിഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അടയാളപ്പെടുത്തിയ വിലയിലെ ഓരോ K% യും 2469.6  രൂപയുടെ ഒറ്റ കിഴിവിന് തുല്യമാണ്. അടയാളപ്പെടുത്തിയ വിലയിൽ K % വീതം രണ്ട് കിഴിവുകൾ മാത്രം നൽകിയാൽ വിൽപ്പന വില എത്രയാകും ?

(a) 4134  രൂപ

(b) 4444  രൂപ

(c) 4624  രൂപ

(d) 4864  രൂപ

 

Q10. ഒരു കടയുടമ തന്റെ സാധനങ്ങൾ CP- യ്ക്ക് 45% മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഉപഭോക്താവിന് 23% കിഴിവ് നൽകുന്നു. വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവൻ 1 കിലോയ്ക്ക് പകരം 1120 ഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നു, സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ 1 കിലോയ്ക്ക് പകരം 880 ഗ്രാം ഭാരം നൽകുന്നു ,  അവന്റെ ലാഭം കണ്ടെത്തുക ?

(a)38.1%

(b) 42.1%

(c) 43.1%

(d) 44.1%

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

Quantitative Aptitude Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(c)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [7th September 2021]_130.1

S2.Ans.(b)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [7th September 2021]_140.1

S3. Ans.(d)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [7th September 2021]_150.1

S4. Ans.(b)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [7th September 2021]_160.1

S5. Ans.(b)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [7th September 2021]_170.1

S6.Ans.(a)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [7th September 2021]_180.1

S7. Ans.(d)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [7th September 2021]_190.1

S8.Ans.(b)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [7th September 2021]_200.1

S9.Ans.(c)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [7th September 2021]_210.1

S10.Ans.(b)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [7th September 2021]_220.1

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [7th September 2021]_230.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഒക്ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ October 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?