ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [2nd September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   Quantitative Aptitude Quiz

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [2nd September 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz For IBPS Clerk Prelims in Malayalam). ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 4th week

 

Quantitative Aptitude Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. 32 മീറ്റർ നീളവും 16 മീറ്റർ വീതിയും 11 മീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ഒരു മുറിയിൽ സ്ഥാപിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നീളമുള്ള തൂണിന്റെ നീളം കണ്ടെത്തുക ? (2 ദശാംശം വരെ)

(a) 78.22 മീറ്റർ

(b) 39.61 മീറ്റർ

(c) 46.26 മീറ്റർ

(d) 37.42 മീറ്റർ

Read more: Quantitative Aptitude Quiz on 1st September 2021

 

Q2. വലത് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സിലിണ്ടറിന്റെ വളഞ്ഞ പ്രതലത്തിന്റെയും മൊത്തം ഉപരിതലത്തിന്റെയും അനുപാതം 7: 11. മൊത്തം ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം 5038 cm² ആണെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ അളവ് (cm³ ൽ) എത്രയാണ്?

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [2nd September 2021]_50.1

 

 

 

 

Read more: Quantitative Aptitude Quiz on 31st August 2021

 

Q3. 85 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരവും 264 സെന്റിമീറ്റർ വ്യാസവുമുള്ള ഒരു കോണിനുള്ളിൽ പരമാവധി വോളിയമുള്ള ഒരു അർദ്ധഗോളത്തിന്റെ ദൂരം കണ്ടെത്തുക.

(a) 82.46 cm

(b) 71.46 cm

(c) 69.31 cm

(d) 52.31 cm

Read more: Quantitative Aptitude Quiz on 30th August 2021

 

Q4. ഒരു കോണിന്റെ ഉയരം 42 സെന്റിമീറ്ററാണ്. കോൺ അതിന്റെ അടിത്തറയ്ക്ക് സമാന്തരമായി മുറിക്കുന്നു, അങ്ങനെ രൂപംകൊണ്ട കോണിന്റെയും സ്തംഭത്തിന്റെ ഉടഞ്ഞ ഖന്ധത്തിന്റെയും  അളവ് 8: 19 എന്ന അനുപാതത്തിലാണ്. അടിസ്ഥാന കോണിൽ നിന്ന് ഏത് ഉയരത്തിലാണ് മുറിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തുക?

(a) 24 cm

(b) 28 cm

(c) 14 cm

(d) 16 cm

 

Q5. ഒരു കോണിന്റെ ഖന്ധത്തിന്റെ രണ്ട് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മുഖങ്ങളുടെ ആരം 6 സെന്റിമീറ്ററും 8 സെന്റിമീറ്ററുമാണ്. ഖന്ധത്തിന്റെ ഉയരം 63 സെന്റിമീറ്ററാണെങ്കിൽ, വോളിയം (cm³ ൽ) കണ്ടെത്തുക ?

(a) 7698 cm³

(b) 8967 cm³

(c) 16798 cm³

(d) 9768 cm³

 

Q6. ഒരു ഖര ഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതലം വരയ്ക്കാൻ 6 ലിറ്റർ എടുക്കും ഈ ഖര ഗോളം 4 സമാന കഷണങ്ങളായി മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ 4 കഷണങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉപരിതലങ്ങളും പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര ലിറ്റർ ആവശ്യമാണ്?

(a) 14 ലിറ്റർ

(b) 8 ലിറ്റർ

(c) 12 ലിറ്റർ

(d) 16 ലിറ്റർ

 

Q7. 10√3 സെന്റിമീറ്ററും 8 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ഷഡ്ഭുജമുള്ള പിരമിഡിന്റെ ആകെയുള്ള ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം കണ്ടെത്തുക?

(a) 890√3  cm²

(b) 960√3  cm²

(c) 940√3  cm

(d) 810√3  cm²

 

Q8. 40 സെന്റിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പൈപ്പിലൂടെ 12 മീറ്റർ വ്യാസവും 5 മീറ്റർ ആഴവുമുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം മണിക്കൂറിൽ 1 കിലോ മീറ്റർ വേഗതയിൽ ഒഴുകുന്നു. എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ കുഴി നിറയും?

(a) 4.5 മണിക്കൂർ.

(b) 3.2 മണിക്കൂർ.

(c) 4 മണിക്കൂർ.

(d) 3.5 മണിക്കൂർ.

 

Q9. ഒരു കട്ടിയുള്ള തടി ക്യൂബിൽ നിന്ന് പരമാവധി അളവിലുള്ള ഒരു സിലിണ്ടർ മുറിച്ചുമാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയിൽ എത്ര % ഖരമാലിന്യങ്ങൾ പാഴാകുന്നു? (ഏകദേശം.)

(a) 33.3%

(b) 29.3%

(c) 21.5%

(d) 22.6%

 

Q10. 48 സെന്റിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഒരു കോൺ, ചരിഞ്ഞ ഉയരം 73 സെന്റിമീറ്റർ, അതിനുള്ളിൽ പരമാവധി വോളിയത്തിന്റെ ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ട്. ക്യൂബിന്റെ വശം കണ്ടെത്തുക ? (take √2  = 1.4)

(a) 30.3 cm

(b) 49.6 cm

(c) 28.7 cm

(d) 32.2 cm

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Quantitative Aptitude Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(d)

Sol.
ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [2nd September 2021]_60.1

 

S2. Ans.(a)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [2nd September 2021]_70.1

 

 

 

 

S3. Ans.(b)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [2nd September 2021]_80.1

 

 

 

S4. Ans.(c)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [2nd September 2021]_90.1

 

 

 

 

S5. Ans.(d)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [2nd September 2021]_100.1

 

 

 

S6. Ans.(c)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [2nd September 2021]_110.1

 

 

S7. Ans.(b)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [2nd September 2021]_120.1

 

 

 

 

 

S8. Ans.(a)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [2nd September 2021]_130.1

 

 

S9. Ans.(c)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [2nd September 2021]_140.1

 

 

 

S10. Ans.(a)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [2nd September 2021]_150.1

 

 

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [2nd September 2021]_160.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഒക്ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ October 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?