ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [22th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [22th September 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz For IBPS Clerk Prelims in Malayalam). ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

Quantitative Aptitude Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1.150 രൂപ പലിശ നേടാൻ, പ്രതിമാസം 4% നിരക്കിൽ ആറ് മാസത്തേക്ക് ലളിതമായ പലിശയ്ക്ക് എന്ത് തുക നൽകണം?

(a) 5000രൂപ

(b) 7500രൂപ

(c) 10000രൂപ

(d) 15000രൂപ

Read more: Quantitative Aptitude Quiz on 21th September 2021

 

Q2. ലളിതമായ പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു തുക 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആ തുകയുടെ 7/6 ആയിത്തീരുന്നു. പ്രതിവർഷം പലിശ നിരക്ക് എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തുക :

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [22th September 2021]_50.1

Read more: Quantitative Aptitude Quiz on 20th September 2021

 

Q3. 3 വർഷവും 4 വർഷവും പ്രതിവർഷം 5% എന്ന നിശ്ചിത തുകയുടെ ലളിതമായ പലിശ 42 രൂപയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ ആ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തുക:

(a) 210രൂപ

(b) 280രൂപ

(c) 750രൂപ

(d) 840രൂപ

Read more: Quantitative Aptitude Quiz on 18th September 2021

 

Q4. മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് 1500 രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ലളിതമായ പലിശ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 13.50 രൂപയാണ്. അവരുടെ പലിശ നിരക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തുക:

(a) 0.1%

(b) 0.2%

(c) 0.3%

(d) 0.4%

 

Q5. 10,000 രൂപയുള്ള ഒരു തുകയുടെ കുറച്ച ഭാഗം 8% വായ്പയായി നൽകുകയും ,ആ തുകയുടെ ബാക്കി ഭാഗം പ്രതിവർഷം 10% ആയി വായ്പയായി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.അവയുടെ  വാർഷിക പലിശയുടെ ശരാശരി 9.2% ആണെങ്കിൽ, ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തുക:

(a)  4000രൂപ,  6000രൂപ

(b)  4500രൂപ,  5500രൂപ

(c)  5000രൂപ,  5000രൂപ

(d)  5500രൂപ, 4500രൂപ

 

Q6. 1600 രൂപ 2 വർഷവും 3 മാസവും കൊണ്ട് 252 രൂപയുടെ ലളിതമായ പലിശ നൽകുന്നു. എങ്കിൽ പ്രതിവർഷമുള്ള പലിഷാ നിരക്ക് എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തുക:

(a) 5½%

(b) 8%

(c) 7%

(d) 6%

 

Q7. ഒരു തുകയുടെ ലളിതമായ പലിശ പ്രിൻസിപ്പൽ അമൗണ്ടിന്റെ 4/9 ആണ്, വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം പ്രതിവർഷ നിരക്കിന്റെ ശതമാനത്തിന് തുല്യമാണ്.എങ്കിൽ പ്രതിവർഷ നിരക്ക് എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തുക:

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [22th September 2021]_60.1

 

Q8. 4 വർഷം കൊണ്ട് 400 രൂപ 480 രൂപയാകും. പലിശ നിരക്ക് 2% വർധിപ്പിച്ചാൽ അതിന്റെ തുക എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തുക?

(a)  484രൂപ

(b) 560രൂപ

(c) 512രൂപ

(d) ഇവയിൽ ഒന്നും ഇല്ല

 

Q9. പ്രതിവർഷം എത്ര ശതമാനം നിരക്കിൽ ഒരു തുകയുടെ ലളിതമായ പലിശ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രധാന തുകയുടെ 2/5 ആയിരിക്കും ?

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [22th September 2021]_70.1

 

Q10. എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് പ്രതിവർഷം 8 ശതമാനം ലളിതമായ പലിശ നിരക്കിൽ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ 2/5 ആകുന്നത്?

(a) 8 വർഷം

(b) 7 വർഷം

(c) 5 വർഷം

(d) 6 വർഷം

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

Quantitative Aptitude Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(b)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [22th September 2021]_80.1

Sol.

 

S2. Ans.(a)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [22th September 2021]_90.1

Sol.

 

S3. Ans.(d)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [22th September 2021]_100.1

Sol.

 

S4. Ans.(c)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [22th September 2021]_110.1

Sol.

 

S5. Ans.(a)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [22th September 2021]_120.1

Sol.

 

S6. Ans.(c)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [22th September 2021]_130.1

Sol.

 

S7. Ans.(b)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [22th September 2021]_140.1

Sol.

 

S8. Ans.(c)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [22th September 2021]_150.1

Sol.

 

S9. Ans.(a)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [22th September 2021]_160.1

Sol.

 

S10. Ans.(c)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [22th September 2021]_170.1

Sol.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [22th September 2021]_180.1
LDC Mains Express Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ December 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?