ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [21th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [21th September 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz For IBPS Clerk Prelims in Malayalam). ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

Quantitative Aptitude Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ അത്താഴം കഴിച്ചു. ബിൽ ലഭിച്ചപ്പോൾ, അനാമിക വിനീത അടച്ചതുപോലെ 2/3 ഉം വിനീത ലളിത അടച്ചതിന്റെ 1/2 ഉം നൽകി. ബില്ലിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് വിനിത അടച്ചത്?

(a)2/13

(b)3/11

(c)11/3

(d)13/4

Read more: Quantitative Aptitude Quiz on 20th September 2021

 

Q2. A, B എന്നീ രണ്ട് പങ്കാളികളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ അനുപാതം 5 : 4 എന്നാണ്‌ , അവരുടെ ലാഭത്തിന്റെ അനുപാതം 3: 4 എന്നാണ്‌.A എന്നത് 6 മാസത്തേക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, B എത്ര സമയ ത്തേക്ക് പണം നിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്തുക?

(a)8 മാസം

(b)9 മാസം

(c)10 മാസം

(d)12 മാസം

Read more: Quantitative Aptitude Quiz on 18th September 2021

 

Q3. A, B, C എന്നീ മൂന്ന് വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ 7077 രൂപ വിഭജിക്കുക, അങ്ങനെ A, B എന്നിവരുടെ ഷെയറുകളുടെ അനുപാതം 4: 3 ഉം B: C യുടെ അനുപാതം 6 : 7 ഉം ആകുന്നു.C യുടെ വിഹിതം എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തുക?

(a)2349

(b)2269

(c)2729

(d)2359

Read more: Quantitative Aptitude Quiz on 17th September 2021

 

Q4. A, B, C എന്നിവ 2: 3: 5. എന്ന അനുപാതത്തിൽ ഒരു പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു, 2 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, A അവന്റെ വിഹിതം 20% ഉം Q അവന്റെ വിഹിതം 10% ഉം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വർഷാവസാനം മൊത്തം ലാഭം 2,21,615 രൂപ ആണെങ്കിൽ, വർഷാവസാനം ലാഭത്തിന്റെ ഓഹരിയായി ‘B’ക്ക് എന്ത് തുക ലഭിക്കും?

(a)48,860രൂപ

(b)68,055രൂപ

(c)1,04,700രൂപ

(d)72,420രൂപ

 

Q5. പവനും കിരണും 4: 6 എന്ന അനുപാതത്തിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ച്‌ ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ചു, 6 മാസത്തിനുശേഷം കിരൺ നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കുകയും ചന്ദൻ കിരണിന്റെ ഇരട്ടി തുകയുമായി അവനോടൊപ്പം ചേരുകയും ചെയ്തു. വർഷാവസാനം മൊത്തം ലാഭം 2700 രൂപയായി ലഭിച്ചു. ചന്ദന്റെ ഓഹരി എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തുക ?

(a)11,400

(b)7600

(c)5700

(d)4200

 

Q6. . A, B, C എന്നിവ അവരുടെ ലാഭത്തിന്റെ ഓഹരികൾ അവരുടെ മൂലധനത്തിന്റെ അനുപാതത്തിലായിരിക്കുമെന്ന കരാറുമായി പങ്കാളികളായി ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ചേരുന്നു . A യുടെ മൂലധനം: B യുടെ മൂലധനം = 2: 3 ഉം , B യുടെ മൂലധനം: C യുടെ മൂലധനം = 2: 5 ഉംആകുന്നു,3250 രൂപയുടെ ലാഭത്തിൽ അവരുടെ ഓഹരികൾ കണ്ടെത്തുക ?

(a)540രൂപ, 760രൂപ,  1950രൂപ

(b)540രൂപ, 780രൂപ,  1930രൂപ

(c)560രൂപ, 760രൂപ, 1930രൂപ

(d)520രൂപ, 780രൂപ, 1950രൂപ

 

Q7. മോഹനും സോഹനും ഒരു കമ്പനിയിൽ പങ്കാളികളാണ്, അതിൽ മോഹൻ സ്ലീപ്പിങ് പാർട്ണറും സോഹൻ വർക്കിംഗ് പാർട്ണറുമാണ്. മോഹൻ 1, 40,000 രൂപയും സോഹൻ 80,000 രൂപയും നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ബിസിനസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി സോഹന് 12% ലാഭം ലഭിക്കുന്നു, ബാക്കി അവരുടെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ അനുപാതത്തിൽ പങ്കിടുന്നു. 20000 രൂപയുടെ ലാഭത്തിൽ മോഹന്റെ പങ്ക് എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തുക?

(a)17,600

(b)15,400

(c)11,200

(d)13,700

 

Q8. കാജലും ലക്ഷ്മിയും സംയുക്തമായി ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു. കാജൽ 16000 രൂപ 8 മാസത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നു, ലക്ഷ്മി 4 മാസത്തേക്ക് ബിസിനസ്സിൽ തുടരുന്നു.മൊത്തം ലാഭത്തിൽ ലക്ഷ്മി പങ്കിന്റെ  2/7 എടുക്കുന്നു . എങ്കിൽ ലക്ഷ്മി സംഭാവന ചെയ്ത തുക എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തുക ?

(a)11,600രൂപ

(b)12,800രൂപ

(c)11,340രൂപ

(d)10,500രൂപ

 

Q9.  A എന്നത് 85000 രൂപയിൽ ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ചു. 42,500 രൂപയുമായി അദ്ദേഹം പിന്നീട് B യിൽ ചേർന്നു. വർഷാവസാനത്തിലെ ലാഭം 3: 1 എന്ന അനുപാതത്തിൽ വിഭജിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ B എത്ര കാലത്തേക്ക് ചേർന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തുക ?

(a)6 മാസങ്ങൾ

(b)7 മാസങ്ങൾ

(c)8 മാസങ്ങൾ

(d)9 മാസങ്ങൾ

 

Q10. ഒരു വർഷാവസാനം ഷഹദാബും ശരൺഷും സമ്പാദിച്ച 9000 രൂപയുടെ മൊത്തം ലാഭത്തിൽ 6000 രൂപ ഷഹദാബിന് ലഭിച്ചു.6 മാസത്തേക്ക് ഷഹദാബ് 20000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുകയും , ശരൺഷ് വർഷം മുഴുവൻ തന്റെ തുക നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ , ശരൺ നിക്ഷേപിച്ച തുക എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തുക ?

(a)6300രൂപ

(b)7200രൂപ

(c)8100രൂപ

(d)5000രൂപ

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Quantitative Aptitude Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1.Ans. (b)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [21th September 2021]_50.1

S2.Ans. (c)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [21th September 2021]_60.1

S3.Ans. (d)

Sol. Compound ratio of A: B: C
A: B = 4: 3
B: C = 6: 7
———-
A: B: C = 8: 6: 7

ATQ, 21 unit = 7077

1 unit = 337

Share of C = 337 * 7 = 2359

 

S4.Ans. (b)

Sol. Ratio of investments for 1 year

=> (A: B: C) = (2×2 + 2.4×10): (3×2 + 3.3×10): (5×12)

=> (A: B: C) = 28: 39: 60

Now B’s share = 221615 x 39/127 = Rs. 68,055.

 

S5.Ans. (a)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [21th September 2021]_70.1

S6.Ans. (d)

Sol.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [21th September 2021]_80.1

 

S7.Ans. (c)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [21th September 2021]_90.1

 

S8.Ans. (b)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [21th September 2021]_100.1

 

S9.Ans. (c)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [21th September 2021]_110.1

 

S10.Ans. (d)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [21th September 2021]_120.1

 

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [21th September 2021]_130.1
LDC Mains Express Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?