Physics Quiz in Malayalam|For KPSC And HCA [23rd October 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Physics Quiz

ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [23rd October 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫിസിക്സ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). ഫിസിക്സ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലികവിവരങ്ങൾ
October 1st week

Physics Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)   

Q1.ഒരു കാന്തത്തിന് മൂന്നാമത്തെ ധ്രുവമുണ്ടെങ്കിൽ, മൂന്നാമത്തെ ധ്രുവത്തെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ?

(a)വികലമായ ധ്രുവം.

(b) തുടർന്നുള്ള ധ്രുവം.

(c) അധിക ധ്രുവം.

(d) അനിയന്ത്രിതമായ ധ്രുവം.

Read more: Physics Quiz on 19th October 

 

Q2.ഒരു ലോഹ വയറിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം എന്തിന്റെ ഒഴുക്ക് മൂലമാണ്?

(a)ഇലക്ട്രോണുകൾ.

(b) പ്രോട്ടോണുകൾ

(c) അയോണുകൾ

(d) ഹോൾസ്.

Read more: Physics Quiz on 16th October 

 

Q3. ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്?

(a) kg/m.

(b)kg/m square.

(c) kg/m cube.

(d)ഇതിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല.

Read more: Physics Quiz on 12th October

 

Q4. ഒരു വൈദ്യുതി വഹിക്കുന്ന കണ്ടക്ടർ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

(a)ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം.

(b) ഒരു വൈദ്യുത മണ്ഡലം.

(c) ഒരു വൈദ്യുത കാന്തിക മണ്ഡലം.

(d) ഒരു ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ്.

 

Q5. കളർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്?

(a) റോബർട്ട് ബോയ്സ്.

(b) എൻറിക്കോ ഫെർമി.

(c) ജോൺ ലോഗി ബെയർഡ്.

(d) ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വെൽ.

 

Q6. എന്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഹൈഡ്രോസ്കോപ്പ് ?

(a)വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള ശബ്ദം.

(b) അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പം.

(c) ദ്രാവകത്തിന്റെ സാന്ദ്രത.

(d) ഭൂമിയുടെ ഉയർച്ച.

 

Q7.താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് കാന്റിലിവർ ബീമിന് ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ളത് ?

(a) ഡൈവിംഗ് ബോർഡ്.

(b) പാലം.

(c) സീ സോ.

(d) കോമൺ ബാലൻസ്.

 

Q8. Fe യുടെ ന്യൂക്ലിയസിൽ 26 പ്രോട്ടോണുകൾ ഉണ്ട്. Fe 2+ അയോണിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ?

(a) 24.

(b) 26.

(c) 28.

(d)13.

 

Q9.ഒരു പന്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ, ഒരു കളിക്കാരൻ എന്ത്  കുറയ്ക്കാനാണ് കൈകൾ താഴേക്ക് വലിക്കുന്നത്?

(a)ഫോഴ്സ് .

(b) മൊമെന്റം.

(c) ഇമ്പൾസ്.

(d) പിടിക്കുന്ന സമയം.

 

Q10. ആരാണ് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോയ ആദ്യ മനുഷ്യൻ ?

(a) റോൾഡ് അമുൻഡ്സെൻ.

(b) റെയ്‌നാൾട്ട് മേയർ.

(c) റോബർട്ട് പിയറി.

(d) മേജർ യൂറി ഗഗാറിൻ.

 

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 250 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

September Month

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Physics Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (b)

Sol.

 • If the magnet has three poles the third pole is known as consequent pole.

S2.(a)

Sol.

 • Due to the movement of free electrons electric current flows in a metal wire.

 S3. (d)

Sol.

 • Relative density has no unit as it is the ratio of density of substance and density of water.

S4. (a)

Sol.

 • A current carrying conductor produces a magnetic field.

 S5. (d)

Sol.

 • The colour photography was discovered by James clerk Maxwell in 1855.
 • The first demonstration of colour photography by three colour method was suggested by him in 1855.

S6.(a)

Sol.

 • Hydroscope- it is used for seeing below the surface of water.

S7. (a)

Sol.

 • Cantilever beam is anchored or hinged at one end.
 • Diving board is an example of Cantilever beam.

S8. (a)

Sol.

24.

The separation of visible light into it’s different colors is known as dispersion.

S9. (b)

Sol.

 • When a player catches a ball , he lowers his hand to lower the rate of change of momentum.

S10. (d)

Sol.

 • Yuri Gagarin was the first man to travel into space.
 • He was the Russian Soviet pilot.

 

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Physics Quiz in Malayalam|For KPSC And HCA [23rd October 2021]_50.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?