Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Physics Quiz

ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [16th October 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫിസിക്സ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). ഫിസിക്സ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=” ആഗസ്റ്റ്  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക  വിവരങ്ങൾ

August 2021″ button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/09/03105820/Monthly-Current-Affairs-August-2021-in-Malayalam.pdf”]

Physics Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1.തെർംഎന്നത്എന്തിന്റെയൂണിറ്റാണ്?

(a) പവർ

(b) ചൂട്.

(c) വെളിച്ചം.

(d) ദൂരം

Read more: Physics Quiz on 12th October

 

Q2. ഏത്താപനിലയിലാണ്വെള്ളംജലബാഷ്പമായിമാറുന്നത്?

(a) 273 k.

(b) 100 k.

(c) 373 k.

(d) 0 k.

Read more: Physics Quiz on 5st October

 

Q3. ആവൃത്തിമോഡുലേഷനിൽഎന്താണ്കാണപ്പെടുന്നത്?

(a) നിശ്ചിതആവൃത്തി.

(b) നിശ്ചിതഅളവ്.

(c) ആവൃത്തിയിലുംഅളവിലുംഉള്ളമാറ്റം.

(d) അളവിൽമാത്രമുള്ളമാറ്റം.

Read more: Physics Quiz on 1st October 

 

Q4. p, n- ടൈപ്പിന്റെരണ്ട്അർദ്ധചാലകങ്ങൾസമ്പർക്കത്തിൽവെക്കുമ്പോൾ, അവഒരു_________ പോലെപ്രവർത്തിക്കുന്നp-n ജംഗ്ഷനായിമാറുന്നു?

(a) റക്റ്റിഫയർ.

(b) ആംപ്ലിഫയർ.

(c) ഓസിലേറ്റർ.

(d) കണ്ടക്ടർ

 

Q5. വികിരണംമൂലമുണ്ടാകുന്നമനുഷ്യശരീരത്തിലെകേടുപാടുകൾ__________ വെച്ച്അളക്കുന്നു.

(a) റെംസ്.

(b) റോന്റ്ജെൻ.

(c) ക്യൂറി.

(d) റാഡ്സ്.

 

Q6.ഫ്ലൂറസന്റ്ട്യൂബിലായിആദ്യംഉത്പാദിപ്പിച്ചവികിരണംഎന്താണ്?

(a) ഇൻഫ്രാറെഡ്.

(b) അൾട്രാവയലറ്റ്.

(c) മൈക്രോവേവ്

(d) എക്സ്-റേ.

 

Q7. വ്യാജരേഖകൾകണ്ടുപിടിക്കുന്നത്എന്താണ്?

(a) അൾട്രാവയലറ്റ്രശ്മികൾ.

(b) ഇൻഫ്രാറെഡ്രശ്മികൾ.

(c) ബീറ്റകിരണങ്ങൾ.

(d) ഗാമാകിരണങ്ങൾ.

 

Q8.ഭൂതക്കണ്ണാടിഅടിസ്ഥാനപരമായിഒരു_________ ആണ്?

(a) പ്ലാനോ – കോൺകേവ്ലെൻസ്.

(b) കോൺകേവ്ലെൻസ്.

(c) കോൺവെക്സ്ലെൻസ്.

(d) സിലിൻഡ്രിക്കൽലെൻസ്.

 

Q9. ഒരുബീംബാലൻസിന്റെപ്രവർത്തനതത്വംഎന്തിന്റെപ്രിൻസിപ്പൽആണ്?

(a)മാസ്സ്.

(b) മോമെന്റം

(c) കപ്പിൾ.

(d) മൊമെന്റ്.

 

Q10. ENT ഡോക്ടർമാർഉപയോഗിക്കുന്നഹെഡ്മിറർഇവയിൽഏതാണ്?

(a)കോൺകേവ്.

(b) കോൺവെക്സ്.

(c) പ്ലെയിൻ.

(d) പ്ലാനോ-കോൺവെക്സ്.

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ ” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/08/04092949/MONTHLY-CURRENT-AFFAIRS-IMPORTANT-QUESTION-AND-ANSWERS-IN-MALAYALAM-JULY-2021.docx-1.pdf”]
To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Physics Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (b)

Sol.

 • Therm is the non SI unit of the heat, Just as the Celsius and the Fahrenheit are of the temperature.

 

S2. (C)

Sol.

 • At 373 k temperature water converts into the water vapour.

 

 S3. (b)

Sol.

 • In frequency modulation, the frequency of the signal is varied whereas amplitude is kept the constant.

S4. (a)

Sol.

 • A Rectifier is an electronic device that converts an alternating current into a. Direct current by using one or more P-N junction diodes.

 S5. (d)

Sol.

 • Rads refer to the radiation absorbed doses.
 • It is the amount of the energy carried by the radiation that gets absorbed by the body tissues.

S6.(b)

Sol.

 • Flourescent tube emits ultraviolet radiation.
 • Due to this flourescent tubes cause various health risk to the human’s.

S7. (a)

Sol.

 • Documents that are authentic, will glow when Illuminated by the ultraviolet radiation.

S8. (C)

Sol.

 • A magnifying glass is a convex lens.
 • It produces a magnified image of an object.

S9.(d)

Sol.

 • Beam balance works on the principle of the moments.
 • When Torque on both the arm’s is balanced it comes to an stable State.

S10.(a)

Sol.

 • Concave mirrors form magnified image.
 • Due to this, concave mirrors are used in the head mirror of the ENT specialists.

 

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Physics Quiz in Malayalam|For KPSC And HCA [16th October 2021]_40.1
LDC Mains Express Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!