Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   General Studies Quiz

പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [10th December 2021]

മലയാളത്തിൽ KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊതു പഠന ക്വിസ് (General Studies Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). പൊതു പഠന ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

October 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [10th December 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

General Studies Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1.വിലകുറഞ്ഞ പണം അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത് ?

(a) കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള പലിശ.

(b) കുറഞ്ഞ നിലയിലുള്ള സമ്പാദ്യം.

(c) താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള വരുമാനം.

(d) കള്ളപ്പണത്തിന്റെ ആധിക്യം.

Read more: General Studies Quiz on 9th December 2021 

 

Q2.പണപ്പെരുപ്പ കാലത്ത് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നത്?

(a)കോർപ്പറേറ്റ് സേവകർ.

(b) കടക്കാർ.

(c) സംരംഭകർ.

(d) സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ.

Read more: General Studies Quiz on 8th December 2021 

 

Q3. തൊഴിലുകൾക്ക് ആര് മൂലം നികുതി ചുമത്താവുന്നതാണ് ?

(a)സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാത്രം.

(b) സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും.

(c) പഞ്ചായത്തുകൾ മുഖേന മാത്രം.

(d) കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാത്രം.

Read more: General Studies Quiz on 7th December 2021 

 

Q4.ഒരു രാജ്യത്ത് തൊഴിൽ, ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ മൂലധനം എന്നിവയുടെ സേവനങ്ങൾക്കായി ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ ആകെ തുകയെ വിളിക്കുന്നത് എന്ത് ?

(a)മൊത്തം ഗാർഹിക ഉൽപ്പന്നം.

(b) മൊത്ത ആഭ്യന്തര വരുമാനം.

(c) ദേശീയ വരുമാനം.

(d) മൊത്ത ദേശീയ വരുമാനം.

 

Q5. പലിശ നിരക്കും ഉപഭോഗ നിലവാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആദ്യമായി ദൃശ്യമാക്കിയത് ആര് ?

(a) അമർത്യ കെ സെൻ

(b) മിൽട്ടൺ ഫ്രീഡ്മാൻ.

(c) ഇർവിംഗ് ഫിഷർ.

(d) ജെയിംസ് ഡ്യൂസെൻബെറി.

 

Q6.ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലെ മിനിമം സേവിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നിരക്ക് എത്രയാണ് ?

(a) പ്രതിവർഷം 6%

(b)പ്രതിവർഷം 6.25%

(c)പ്രതിവർഷം4%

(d)പ്രതിവർഷം4.5%

 

Q7. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ കൈയിലുള്ള ഒരു ക്യാമറ ______ സാധനമാണ്.

(a) സൗ ജന്യം.

(b) ഇടനിലക്കാരൻ.

(c) ഉപഭോക്താവ്.

(d) മൂലധനം.

 

Q8. ആളുകൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, അവയുടെ വിലക്കയറ്റത്തെ വിളിക്കുന്നത് എന്ത് ?

(a) അവശ്യ സാധനങ്ങൾ.

(b) മൂലധന വസ്തുക്കൾ.

(c) വെബ്ലെൻ സാധനങ്ങൾ.

(d) ഗിഫൻ സാധനങ്ങൾ.

 

Q9. പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ?

(a) ചൈന.

(b) ജപ്പാൻ

(c) ഇന്ത്യ.

(d) പാകിസ്ഥാൻ.

 

Q10.ഇന്ത്യൻ കാർഷിക സെൻസസ് നടത്തുന്നത് ______?

(a)ഉത്പാദന രീതി.

(b) വരുമാന രീതി.

(c) ചെലവ് രീതി.

(d) ഉപഭോഗ രീതി.

 

ഒക്‌ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 240 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

October Month

×
×

Download your free content now!

Download success!

General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [10th December 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

General Studies Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1.Ans(a)

Sol.

 • Cheap money means easy availability of money that means increase in supply of money that can be done through the low rate of interest.

 

S2.Ans(c)

Sol.

 • Inflation affects the nature of wealth distribution.
 • Entrepreneur gain more than fixed cost in production during inflation due to the increase in price.

 

S3.Ans(a)

Sol.

 • Professional tax is tax levied by State government on all persons who practice any profession.

 

S4.Ans(b)

Sol.

 • The sum total of income received for service’s of labour , land , or capital in country is called as gross domestic income.
 • It is considered equal to GDP.

 

 S5.Ans(c)

Sol.

 • Irving fisher an economist was first to visualize the relationship between the rate of interest and the level of consumption.

S6.Ans(c)

Sol.

 • 4% p.a. is the current minimum saving deposit rate in india.

S7.Ans(b)

Sol.

 • Intermediary goods are input goods for further production.
 • These goods are sold in industries for resale or production of other goods.

S8.Ans(d)

Sol.

 • Giffen goods are those goods whose demand increases with increase in their price.

 

S9.Ans(a)

Sol.

 • China first introduced the concept of special economic zone in 1980.

 

S10.Ans(a)

Sol.

 • The method used in census of Indian agriculture is production method , in which data of land’s are collected which is wholly or partially used under agricultural production.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [10th December 2021]_80.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [10th December 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [10th December 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.