Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   English Quiz

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് (English Quiz For SBI Clerk Mains 2021 [8th August 2021]

SBI ക്ലർക്ക് മെയിൻസ് 2021 ലെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ്(English Quiz For SBI Clerk Mains 2021) . ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=” ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021″ button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/09/03105820/Monthly-Current-Affairs-August-2021-in-Malayalam.pdf”]

 

English Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Directions (1-10): Read the following passage carefully and answer the questions given below them. Certain words/phrases have been printed in bold to help you locate them while answering some of the questions.

India’s water crisis is clear and present, with implications for the health of the entire population. According to the Composite Water Management Index developed by Niti Aayog, 70% of the water resources are identified as polluted. This is based primarily on data supplied by States for calculating the index. If the water accessible to millions is contaminated, the problem is infinitely worse than that of availability. The system of ratings for States is based on their performance in augmenting water resources and watersheds, investing in infrastructure, providing rural and urban drinking water, and encouraging efficient agricultural use. It presumes that this ‘hall of fame’ approach will foster “competitive and cooperative federalism”. What emerges from the early assessment is that States such as Gujarat, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Punjab and Telangana have initiated reforms for judicious water use, while populous ones such as Uttar Pradesh and Bihar have failed to respond to the challenge.

Tamil Nadu, which has a middling score, does well on augmentation of water sources, but is abysmally poor in ensuring sustainable use for farming. The trends that the data reflect of high to extreme stress faced by 600 million people call for speedy reforms. Two areas that need urgent measures are augmentation of watersheds that can store more good water, for use in agriculture and to serve habitations, and strict pollution control enforcement. In this context, the Committee on Restructuring the Central Water Commission and the Central Ground Water Board, chaired by Mihir Shah, has called for a user-centric approach to water management, especially in agriculture. It advocates decentralisation of irrigation commands, offering higher financial flows to well-performing States through a National Irrigation Management Fund. Clearly, awarding an index rank should help advance such schemes, making States feel the need to be competitive. Yet, such approaches may not resolve seemingly intractable inter-State river disputes.

As the Cauvery issue has demonstrated, State governments would rather seek judicial intervention than be accused of bartering away the rights to a precious resource under a shared, cooperative framework. Groundwater extraction patterns need to be better understood through robust data collection; less than 5% of about 12 million wells are now under study. Steady urbanisation calls for a new management paradigm, augmenting sources of clean drinking water supply and treatment technologies that will encourage reuse. Pollution can be curbed by levying suitable costs. These forward-looking changes would need revamped national and State institutions, and updated laws. A legal mandate will work better than just competition and cooperation; it would make governments accountable.

 

Q1. Which of the following statements can be inferred from the passage above?

(a) Meeting the water-related challenges posed by population growth, climate change and other factors may require the reform of institutions in charge of water management.

(b) Getting access to water which is contaminated is worse than the problem of availability of water.

(c) The global population is growing fast, and estimates show that with current practices, the world will face a 40% shortfall between forecast demand and available supply of water by 2030.

(d) Each year, more than two lakh people in India die due to water scarcity while 900 million people undergo extreme water stress due to the deprivation of water.

(e) None of the Above

Read more: English Quiz on 7th September 2021

 

Q2. Tamil Nadu has a middling score and does well on augmentation of water resources, but it lacks in

(a) Ensuring strict pollution control enforcement.

(b) Providing Rural and Urban drinking water

(c) Ensuring sustainable use for farming.

(d) Advocating proper water cleaning treatments.

(e) None of the above

Read more: English Quiz on 6th September 2021

 

Q3. As per the passage, the system of ratings for states is based on which of the following parameters?

(a) Performance in enhancing water resources and water sheds.

(b) Performance in encouraging efficient use of water in agriculture.

(c) Performance in providing rural and urban drinking water.

(d) Both (a) and (b)

(e) All are correct.

Read more: English Quiz on 4th September 2021

 

Q4. Which of the following is the most suitable title for the given passage?

(a) Water Pollution in India

(b) Augmenting Water Resources

(c) Parched or Polluted: On India’s Water Crisis

(d) Urbanization and Water Crisis

(e) Problems of Water Scarcity

 

Q5. Choose the word which is MOST SMILAR to the word given in passage

AUGMENTING

(a) Compressing

(b) Dominating

(c) Retrenching

(d) Amplifying

(e) Synchronizing

 

Q6. Choose the word which is MOST SMILAR to the word given in passage

INTRACTABLE

(a) Amenable

(b) Stubborn

(c) Docile

(d) Submissive

(e) Manageable

 

Q7. Choose the word which is MOST SMILAR to the word given in passage

BARTERING

(a) Dickering

(b) Amending

(c) Advocating

(d) Keeping

(e) Appalling

 

Q8. Choose the word which is OPPOSITE to the word given in passage

ROBUST

(a) Lively

(b) Adamant

(c) Vital

(d) Resolute

(e) Sluggish

 

Q9. Choose the word which is OPPOSITE to the word given in passage

CURBED

(a) Tamed

(b) Impediment

(c) Raged

(d) Permitted

(e) Vogue

 

Q10. Choose the word which is OPPOSITE to the word given in passage

REVAMPED

(a) Modified

(b) Varied

(c) Concentrated

(d) Managed

(e) Stabilized

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ ” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/08/04092949/MONTHLY-CURRENT-AFFAIRS-IMPORTANT-QUESTION-AND-ANSWERS-IN-MALAYALAM-JULY-2021.docx-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

 

English Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

 

S1. Ans.(b)

Sol. Refer 1st paragraph. It has beeen mentioned in the 4th line that if water accessible to millions is contaminated, the problem is infinitely worse than that of availability.

 

S2. Ans.(c)

Sol. Refer 2nd paragraph. Tamil Nadu has a middling score in water sources augmentation, but it is poor in ensuring sustainable use for farming.

 

S3. Ans.(e)

Sol. The answer can be inferred from the following lines “The system of ratings for States is based on their performance in augmenting water resources and watersheds, investing in infrastructure, providing rural and urban drinking water, and encouraging efficient agricultural use”

 

 

S4. Ans.(c)

Sol. The most appropriate title for the passage above is “Parched or Polluted: On India’s Water Crisis”.

 

S5. Ans.(d)

Sol. Augmenting: making (something) greater by adding to it; increasing.

Amplifying: enlarge upon or add detail to (a story or statement).

Compressing: express in a shorter form; abridge.

Dominating: have power and influence over.

Retrenching: reduce (something) in extent or quantity.

Synchronizing: causing to occur or operate at the same time or rate.

 

S6. Ans.(b)

Sol. Intractable: hard to control or deal with.

Stubborn: having or showing dogged determination not to change one’s attitude or position on something, especially in spite of good reasons to do so.

Amenable: open and responsive to suggestion; easily persuaded or controlled.

Docile: ready to accept control or instruction; submissive.

Submissive: ready to conform to the authority or will of others; meekly obedient or passive.

 

S7. Ans.(a)

Sol. Bartering: exchange (goods or services) for other goods or services without using money.

Dickering: engage in petty argument or bargaining.

 

 

Amending: make minor changes to (a text, piece of legislation, etc.) in order to make it fairer or more accurate, or to reflect changing circumstances.

Advocating: publicly recommend or support.

Appalling: causing shock or dismay; horrific.

 

S8. Ans.(e)

Sol. Robust: strong and healthy; vigorous.

Sluggish: slow-moving or inactive.

Adamant: refusing to be persuaded or to change one’s mind.

Vital: absolutely necessary; essential.

Resolute: admirably purposeful, determined, and unwavering.

 

S9. Ans.(d)

Sol. Curbed: restrained or keep in check.

Tamed: make less powerful and easier to control.

Impediment: a hindrance or obstruction in doing something.

Raged:   feel or express violent uncontrollable anger.

Permitted: officially allow (someone) to do something.

Vogue: the prevailing fashion or style at a particular time.

 

S10. Ans.(e)

Sol. Revamped: give new and improved form, structure, or appearance to.

Stabilized: make or become unlikely to change, fail, or decline.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് (English Quiz For SBI Clerk Mains 2021 [8th August 2021]_30.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!