Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   English Quiz

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് (English Quiz)|For KPSC And HCA [29th November 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ്(English Quiz For KPSC & HCA) . ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

October 2021″ button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/01172757/Monthly-Current-Affairs-PDF-October-Month-2021-in-Malayalam.pdf “]

English Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Directions (1-3): In the question given below the parts of the sentence which are highlighted are grammatically correct. Choose that part of the sentence which is not highlighted and is grammatically incorrect. Ensure that the meaning of the statement remains unchanged.

 

Q1. In proposing to ask the judicial and administrative authorities to accord legal sanction to regulated betting on sports event etc, the Law Commission has exposed the politically-correct but morally-hypocritical stance taken by those in power but out of touch with prevailing reality.

(a) In proposing to ask the judicial and administrative authorities

(b) to regulated betting on sports event etc

(c) the politically-correct but morally-hypocritical stance

(d) taken by those in power but out of touch with prevailing reality

(e) No error

Read more: English Quiz on 27th October 2021

 

Q2. In the aftermath of the global financial crisis, financial-sector executives may not have been held fully to account for their actions, but the outcry surely contributed to the “shareholder spring” that began in 2012, with investors rejecting executive pay packages and paid more attention to corporate governance issues.

(a) financial-sector executives may not have been held fully

(b) to account for their actions, but the outcry surely contributed

(c) to the “shareholder spring” that began in 2012

(d) and paid more attention to corporate governance issues

(e) No error

Read more: English Quiz on 8th October 2021

 

Q3. Alien life in the universe may be much more common than thought, say scientists analysed the oldest known fossil microorganisms which indicate that life on Earth began as far back as 3.5 million years ago.

(a) Alien life in the universe may be

(b) say scientists analysed

(c) the oldest known fossil microorganisms

(d) which indicate that life on Earth began

(e) No error

Read more: English Quiz on 7th October 2021

 

Directions (4-6): Rearrange the following sentences to form a meaningful paragraph and then answer the questions that follow.

 

Q4. (A) The nature of threats is such that they continue to evolve all the time.

(B) Both the 2001 terror attack in New York and the November 2008 attack in Mumbai were one of a kind with few parallels at the time.

(C) Anticipating an attack of this nature remains in the area of an “intelligence gap” rather than an “intelligence failure”.

(D) The real problem is that when dealing with terrorism and terror networks, no two situations in the actual world are identical.

(E) Most experts explain an intelligence gap as one denoting an absence of intelligence output while an intelligence failure is one where, based on available evidence, no warning was issued.

(F) Even while the IS has gained a great deal of prominence due to its brand of violence, other terror networks have continued to be no less active.

 

If the sentence (D), “The real problem is that when dealing with terrorism and terror networks, no two situations in the actual world are identical.” is the first sentence of the paragraph, then which of the following sentences does not fit into the paragraph formed after rearranging other sentences?

(a) A

(b) E

(c) C

(d) B

(e) F

 

Q5. (A) A number of viruses, malware and cryptoworms are also being developed in the JavaScript, which gives the attackers cross-platform options.

(B) The attacks aren’t limited to mobile phones and e-Pads.

(C) While Windows operating systems were the most vulnerable to cyberattacks, a number of Android threats have been reported in the last couple of years, including potent crypto-ransomware attacks on Android devices.

(D) In 2016, the first known Ransomware, named KeRanger, targeting Mac users was also reported.

(E) All devices, including televisions that use Android, are also potentially vulnerable.

(F) The Mirai botnet malware affected 2.5 million home router users and other Internet of Things devices.

 

If the sentence (C), “While Windows operating systems were the most vulnerable to cyberattacks, a number of Android threats have been reported in the last couple of years, including potent crypto-ransomware attacks on Android devices.” is the first sentence of the paragraph, then what is the sequence of other sentences after rearrangement?

(a) DEFAB

(b) BEDFA

(c) BADFE

(d) AFBED

(e) ADBEF

 

Q6. (A) Funding varies with the political climate: there will be money to buy equipment but no certainty that resources will flow for all the years needed to ensure significant results.

(B) But, Mr. Bhattacharjee says, “Working with hands is not encouraged among scientists. The words used in Indian labs are: one needs hands to do experiments, not brains.”

(C) To succeed, experiments require at least two conditions: guarantees of long-term funding and scientists’ collaboration with each other.

(D) Lab assistants are the hands, while scientists avoid what they regard as mere manual labour.

(E) Experimental science “is very poor in India”.

(F) And collaboration is a social process, not an intellectual one.

(G) It involves, among other things, physical labour together with others.

 

If the sentence (F), “And collaboration is a social process, not an intellectual one.” is the fourth sentence of the paragraph, then which of the following options indicates the follow-up sentence i.e the FIFTH sentence of the coherent paragraph so formed?

(a) A

(b) C

(c) G

(d) B

(e) D

 

Directions (7-8): In questions given below there are two statements, each statement consists of two blanks. You have to choose the option which provides the correct set of words that fits both the blanks in both the statements appropriately and in the same order making them meaningful and grammatically correct.

 

Q7. (1) However ____________ and dictatorial Mr. Mugabe’s regime had been, a coup will remain a coup irrespective of what the plotters call it, raising questions of ______________ about the new government.

(2) When change in the court is made rapidly, and when attacks on the court become a bad habit of this ______________  government, the court loses _____________.

(a) inept, legitimacy

(b) inferior, inquisition

(c) consummate, licitness

(d) incompetent, Ingenuity

(e) Pertinent, lawfulness

 

Q8.

(1)  We must declare that, in our deliberate judgement, no man ought to be admitted into a participation in civil privileges with ourselves, who dares, contrary to our opinion of the __________ of such ______________, to invoke, in his closet, the intercession of saints between himself and his makers.

 

(2) The spirit of Vedic worship is pervaded by a devout belief in the _____________ of _______________ and sacrificial offering.

(a) contemplation, citation

(b) Plausibility, incursion

(c) malaise, intercession

(d) potency, bestiality

(e) efficacy, invocation

 

Directions (9-10): Each of the following questions has a paragraph from which one sentence has been deleted. From the given options, choose the one that completes the paragraph in the most appropriate way.

 

Q9. Unchecked and unfiltered, screen-time can be dangerous for kids. It has clear health implications, in that it can affect sleep, or prevent kids from engaging in physical activity, thereby contributing to India’s rising childhood obesity rates. ________________________________. And studies have shown that young children who are screen users exhibit higher rates of aggression. Online apps and games, which are created with the specific intent to attract and hook their users, are particularly addictive for kids.

(a) It can exacerbate mental health issues, and perpetuate social isolation.

(b) Context is about how they’re engaging with what they’re watching.

(c) Devices, alone, are not going to teach our children empathy.

(d) We are lucky to live in a time when we have these tools, now we just have to learn how to use them.

(e) Technology is vital to kids’ future achievement and a necessary part of their education.

 

Q10. The Odiyas drew first, but the taste of defeat hangs heavy as lead on Odisha’s palate. In 2014, Jagannath scholar AsitMohanty had submitted a 100-page report to the state government stating that the rosogolla was cited in the Odiya Ramayana of Balaram Das and had been offered to the state’s gods six centuries ago. __________________________________________________. Had they not proselytised the rosogolla the world over? They have literally weaponised it — along with guns, knives and explosives, notices in Kolkata’s airport explicitly ban rosogollas from baggage.

(a) And anyway, squabbling over rosogollas beats fighting over beef.

(b) Banglarrosogolla belongs in a mixed bag.

(c) The Bengalis, with whom the sweet is associated as closely as Chianti is with the Italians, were outraged at being accused of filching it later.

(d) Led by its chief minister, West Bengal is celebrating its equivalent of the return of the Kohinoor diamond or the Elgin Marbles.

(e) However, it is noteworthy that the GI is in the name of one state’s product.

 

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്‌ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക ക്വിസ് – പ്രധാനപ്പെട്ട 240  ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

October Month” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/08191706/Monthly-CA-Quiz-October-2021-1.pdf”]

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

English Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans. (e)

Sol. There is no error in any part of the sentence as the sentence is grammatically correct. Hence (e) is the correct choice.

 

S2. Ans. (d)

Sol. There is an error in the part (d) of the sentence. The verb “paid” in the expression “and paid more attention to corporate governance issues” is incorrectly matched. It should follow the same form as in the highlighted part i.e. present participle form of the verb so used “rejecting”; thus, the correct replacement of the verb “paid” should be “paying” to make the sentence grammatically correct.  Hence (d) is the correct choice.

 

S3. Ans. (b)

Sol. There is an error in the part (b) of the sentence. There should be the inclusion of pronoun “who” that would add meaning to the sentence. The correct expression should be “say scientists who analysed”; “who” in this case refers to the scientists. Hence option (b) is the correct choice.

 

S4. Ans. (e)

Sol. If the sentence (D) is the first sentence of the paragraph, the sentences in the sequence of DABCE form a coherent paragraph which is about terrorism and the intelligence gap in anticipating such attacks. However, the sentence (A) finds no alternative to be matched with as it talks about the organization of IS and its terror networks which has no relevance from any other sentences among the given options. Hence (e) is the correct option as the sentence (F) does not belong to the paragraph so formed.

 

S5. Ans. (b)

Sol. If (C) is the first sentence, the correct sequence of other sentences after rearrangement should be BEDFA. The mention of “crypto-ransomware attacks” in the first sentence indicates that the following sentence should be (B) [The attacks…]. Sentences (B) and (E) make a clear connection. Similarly sentences (D) and (F) make another combination. Thus, sentences in the sequence of CBEDFA form a coherent paragraph which is about the cyber security against certain cyber threats these days. Hence option (b) is the correct choice.

 

S6. Ans. (c)

Sol. If (F) is the fourth sentence of the paragraph, the sentences in the sequence of ECAFGBD form a coherent paragraph which is about the experimental science and the role of collaboration in this field. There is a clear evidence that sentence (E) would be the starting sentence of the paragraph and the sentence (C) should follow (E) to form a logical chain. As the sentence (F) is the fourth sentence, it can be viewed that the sentence in the option (G) makes a connection with it. The subject “It” in this case refers to the process of “collaboration” as mentioned in the sentence (F). Thus, it should be the follow-up or fifth sentence of the paragraph. Hence (c) is the correct choice.

 

S7. Ans.(a)

Sol.

Inept means having or showing no skill; clumsy.

Pertinent means relevant or applicable to a particular matter; apposite.

Legitimacy means ability to be defended with logic or justification; validity.

Inquisition means a period of prolonged and intensive questioning.

Consummate means showing great skill and flair.

 

S8. Ans.(e)

Sol.

Efficacy means the ability to produce a desired or intended result.

Invocation means the action of invoking someone or something.

Bestiality means savagely cruel or depraved behavior.

Malaise means a general feeling of discomfort, illness, or unease whose exact cause is difficult to identify.

 

 

S9. Ans. (a)

Sol. The given paragraph is about the impact of excess use of screen or technology on kids these days. Read the paragraph carefully, it can be easily viewed that among the given options, only the sentence (a) forms the correct substitution to the provided blank space. Other options do not go with the theme of the paragraph. They alter the meaning of the paragraph. Hence (a) is the correct choice.

 

S10. Ans. (c)

Sol. Read the paragraph carefully, it is about the most famous sweet of West Bengal “rosogolla” and the conflicting scene related to it. Among the given options, only sentence (c) fits perfectly into the blank space as it follows the sentence prior to the space as well as the one following it. It brings the continuity into the meaning of the paragraph. Other options are not relevant enough to bring about a similar meaning to the paragraph. Hence (c) is the correct choice.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!