ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് (English Quiz)|For KPSC And HCA [7th October 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   English Quiz

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് (English Quiz)|For KPSC And HCA [7th October 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ്(English Quiz For KPSC & HCA) . ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

English Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Directions (1-10): In the following questions, four words are given out of which only one is correctly spelt. Find that correctly spelt word.

                    

Q1.

(a)Desintegrate

(b)Primarrily

(c)Fantacy

(d)Emergence

Read more: English Quiz on 6th October 2021

 

Q2.

(a)Succumb

(b)Sucumb

(c)Sucuumb

(d)saccumb

Read more: English Quiz on 5th October 2021

 

Q3.

(a)Subsequent

(b)Resillient

(c)Tummult

(d)Juridictions

Read more: English Quiz on 1st October 2021

 

Q4.

(a)Foreseable

(b)Vociferrous

(c)Compliance

(d)Coincidance

 

Q5.

(a)Grieviance

(b)Savagery

(c)Comorbedity

(d)Sanaguine

 

Q6.

(a)Cumalatively

(b)Cogniziance

(c)Empowernment

(d)Unprecedented

 

Q7.

(a)Formiadable

(b)Contingant

(c)Alliance

(d)Bureucratic

 

Q8.

(a)Repurcussions

(b)Repercassions

(c)Reparcussions

(d)Repercussions

 

Q9.

(a)Repression

(b)Intrigueng

(c)Promulgtion

(d)Vulnarable

 

Q10.

(a)Ambivalance

(b)Migrents

(c)Exemption

(d)Reservouirs

 

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

English Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(d)                                                                     

Sol. The correct answer is option d.

The word, ‘Emergence’ is spelt correctly.

Remaining words are –

Desintegrate – Disintegrate

Primarrily – Primarily

Fantacy- Fantasy

 

S2. Ans.(a)

Sol. The correct answer is option a.

The word, ‘Succumb’ is spelt correctly.

 

S3. Ans.(a)

Sol. The correct answer is option a.

The word, ‘Subsequent’ is spelt correctly.

Remaining words are –

Resillient- Resilient

Tummult- Tumult

Juridictions – Jurisdictions

 

S4. Ans.(c)

Sol. The correct answer is option c.

The word, ‘Compliance’ is spelt correctly.

Remaining words are –

Foreseable – Foreseeable

Vociferrous – Vociferous

Coincidance – Coincidence

 

S5. Ans.(b)

Sol. The correct answer is option b.

The word, ‘Savagery’ is spelt correctly.

Remaining words are –

Grieviance- Grievance

Comorbedity – Comorbidity

Sanaguine- Sanguine

 

S6. Ans.(d)

Sol. The correct answer is option d.

The word, ‘Unprecedented’ is spelt correctly.

Remaining words are –

Cumalatively- Cumulatively

Cogniziance – Cognizance

Empowernment – Empowerment

 

S7. Ans.(c)

Sol. The correct answer is option c.

The word, ‘Alliance’ is spelt correctly.

Remaining words are –

Formiadable – Formidable

Contingant    – Contingent

Bureucratic   – Bureaucratic

 

S8. Ans.(d)

Sol. The correct answer is option d.

The word, ‘Repercussions’ is spelt correctly.

 

S9. Ans.(a)

Sol. The correct answer is option a.

The word, ‘Repression’ is spelt correctly.

Remaining words are –

 

Intrigueng- Intriguing

Promulgtion – Promulgation

Vulnarable- Vulnerable

 

S10. Ans.(c)

Sol. The correct answer is option c.

The word, ‘Exemption’ is spelt correctly.

Remaining words are –

Ambivalance  – Ambivalence

Migrents- Migrants

Reservouirs- Reservoirs

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ഇംഗ്ലീഷ് ക്വിസ് (English Quiz)|For KPSC And HCA [7th October 2021]_50.1
LDC Mains Express Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?