റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz in Malayalam)_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [31st August 2021]

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [31st August 2021]: റീസണിങ് ക്വിസ് ഇൽ നിന്നും എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ഉറപ്പാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും മലയാളത്തിൽ.

ആഗസ്റ്റ് 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 4th week

 

Reasoning Quiz Questions (റീസണിംഗ് ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ )

Q1. ഒരു പദം കാണാതെ ഒരു പരമ്പര നൽകിയിരിക്കുന്നു. പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കുന്ന തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ശരിയായ ബദൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

NM, PK, SI, ?

(a) VE

(b) WF

(c) VG

(d) WG

Read more: Reasoning Quiz on 30th August 2021

 

Q2. ഒരു പദം കാണാതെ ഒരു പരമ്പര നൽകിയിരിക്കുന്നു. പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കുന്ന തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ശരിയായ ബദൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

1, 5, 30, 210, 1680, ?

(a) 15120

(b) 13440

(c) 11760

(d) 8400

Read more: Reasoning Quiz on 28th August 2021

 

Q3. MN എന്ന ലൈനിൽ ഒരു കണ്ണാടി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ ശരിയായ ചിത്രം ഏത് ഉത്തരമാണ്?

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz in Malayalam)_50.1

Read more: Reasoning Quiz on 27th August 2021

 

Q4. തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലാസുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ഏറ്റവും നന്നായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഡയഗ്രം തിരിച്ചറിയുക.

പാത്രങ്ങൾ, മഗ്ഗുകൾ, കാൽക്കുലേറ്റർ

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz in Malayalam)_60.1

Q5. ചോദ്യക്കടലാസിൽ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു കടലാസ് കഷണം മടക്കിക്കളയുകയും പഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉത്തര കണക്കുകളിൽ നിന്ന്, തുറക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ദൃശ്യമാകുമെന്ന് കണ്ടെത്തുക.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz in Malayalam)_70.1

Q6. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബദലിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരു വാക്ക് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടം സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ്. തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് മെട്രിക്സുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ബദലുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടങ്ങളെ രണ്ട് ക്ലാസുകളിലുള്ള അക്ഷരമാലകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മാട്രിക്സ് -1 ന്റെ വരികളും നിരകളും 0 മുതൽ 4 വരെയും മാട്രിക്സ്- II ന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ 5 മുതൽ 9 വരെയുമാണ് അക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മെട്രിക്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അക്ഷരത്തെ ആദ്യം അതിന്റെ വരിയും അടുത്തത് അതിന്റെ നിരയും പ്രതിനിധീകരിക്കാം, ഉദാഹരണത്തിന്, ‘F’ നെ 32, 42 മുതലായവയും ‘M’ നെ 88, 68 എന്നിവയും പ്രതിനിധീകരിക്കാം. ‘TEST’ എന്ന വാക്കിനുള്ള സെറ്റ് കണ്ടെത്തുക.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz in Malayalam)_80.1

(a) 96, 20, 34, 77

(b) 58, 30, 69, 79

(c) 76, 44, 23, 11

(d) 85, 04, 88, 33

 

Q7. രാജേഷിന്റെ അമ്മായിയപ്പന്റെ മരുമകനാണ് കിഷൻ. രാജേഷിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു അനുജത്തി ഉണ്ട്. രാജേഷിന് എങ്ങനെ കിഷനുമായി ബന്ധമുണ്ട്?

(a) അളിയൻ

(b) സഹോദരൻ

(c) പിതാവ്

(d) കസിൻ

 

Q8. MN എന്ന ലൈനിൽ ഒരു കണ്ണാടി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ ശരിയായ ചിത്രം ഏത് ഉത്തരമാണ്?

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz in Malayalam)_90.1

Q9. തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലാസുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ഏറ്റവും നന്നായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഡയഗ്രം തിരിച്ചറിയുക.

സസ്തനികൾ, നായ്ക്കൾ, മനുഷ്യർ

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz in Malayalam)_100.1

 

Q10. ചോദ്യക്കടലാസിൽ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു കടലാസ് കഷണം മടക്കിക്കളയുകയും പഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉത്തര കണക്കുകളിൽ നിന്ന്, തുറക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ദൃശ്യമാകുമെന്ന് കണ്ടെത്തുക.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz in Malayalam)_110.1

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Reasoning Quiz Solutions (റീസണിംഗ് ക്വിസ് ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(d)

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz in Malayalam)_120.1

Sol.

S2. Ans.(a)

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz in Malayalam)_130.1

Sol.

 

S3. Ans.(d)

 

S4. Ans.(a)

 

S5. Ans.(a)

 

S6. Ans.(c)

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz in Malayalam)_140.1

Sol.

 

S7. Ans.(a)

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz in Malayalam)_150.1

Sol.

S8. Ans.(d)

S9. Ans.(b)

S10. Ans.(d)

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz in Malayalam)_160.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഒക്ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ October 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?