Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [25th October 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz IBPS Clerk Prelims in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്ടോബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലികവിവരങ്ങൾ
October 1st week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/10/12180441/Weekly-Current-Affairs-1st-week-October-2021.pdf”]

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ഏത് ഉത്തരചിത്രം ചോദ്യ ചിത്രത്തെ  പൂർത്തിയാക്കും?

Reasoning Quiz in Malayalam|For IBPS Clerk Prelims [25th October 2021]_30.1

Read more:Reasoning Quiz on 23rd October 2021

 

Q2. ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പേപ്പർ മടക്കി താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ പഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. നൽകിയ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് തുറക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ദൃശ്യമാകുമെന്ന് കണ്ടെത്താമോ ?

Reasoning Quiz in Malayalam|For IBPS Clerk Prelims [25th October 2021]_40.1

Read more:Reasoning Quiz on 22nd October 2021

 

Q3. MN എന്ന ലൈനിൽ ഒരു കണ്ണാടി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ ശരിയായ ചിത്രം ഏത് ഉത്തരമാണ്?

Reasoning Quiz in Malayalam|For IBPS Clerk Prelims [25th October 2021]_50.1

Read more:Reasoning Quiz on 21th October 2021

 

Q4. നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ഏതാണ് ഇനിപ്പറയുന്നവയുടെ അർത്ഥവത്തായ ക്രമം?

  1. ഇല
  2. പഴം
  3. തണ്ട്
  4. വേരുകൾ
  5. പുഷ്പം

(a)4, 1, 3, 5, 2

(b) 4, 3, 1, 2, 5

(c) 4, 3, 1, 5, 2

(d) 3, 4, 1, 5, 2

 

Q5.

Reasoning Quiz in Malayalam|For IBPS Clerk Prelims [25th October 2021]_60.1

(a) 64

(b) 54

(c) 42

(d) 35

 

Q6. പ്രീതി രാഹുലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്തു. ദിവ്യയോളം സ്കോർ ചെയ്തു യമുന. ലോകിത മഞ്ജുവിനേക്കാൾ കുറവ് സ്കോർ ചെയ്തു. രാഹുൽ യമുനയേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്തു. മഞ്ജുവിന് ദിവ്യയെക്കാൾ കുറവ് സ്കോർ ചെയ്തു. ആരാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കോർ നേടിയത്?

(a) രാഹുൽ

(b) ലോകിത

(c) മഞ്ജു

(d) യമുന

 

Q7. . KEDGY യെ EKDYG എന്ന് കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ലൈറ്റ് എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യും?

(a)  ILHTG

(b) ILGHT

(c)  ILGTH

(d) THGIL

 

Q8. പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കുന്ന തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ശരിയായ ബദൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

6, 17, 39, 72, ?

(a)  116

(b) 127

(c)  94

(d) 83

 

Q9. തന്നിരിക്കുന്ന ബദലുകളിൽ നിന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യ ജോഡി കണ്ടെത്തുക

(a) 28-16

(b) 30-20

(c) 46-36

(d) 53-43

 

Q10. തന്നിരിക്കുന്ന ഇതരങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുബന്ധ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

പ്രാണികൾ: കീടശാസ്ത്രം: : പാമ്പുകൾ : ?

(a) അഗ്രോളജി

(b) ഒഫിയോളജി

(c) മൈക്കോളജി

(d) സെറ്റോളജി

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”സെപ്റ്റംബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക ക്വിസ് – പ്രധാനപ്പെട്ട 250  ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

September Month” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/10/05112952/Formatted-Monthly-CA-Question-and-Answers-September-2021-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Reasoning Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1.Ans. (d)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam|For IBPS Clerk Prelims [25th October 2021]_70.1

S2.Ans. (a)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam|For IBPS Clerk Prelims [25th October 2021]_80.1

S3.Ans. (c)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam|For IBPS Clerk Prelims [25th October 2021]_90.1

S4.Ans. (c)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam|For IBPS Clerk Prelims [25th October 2021]_100.1

S5.Ans. (d)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam|For IBPS Clerk Prelims [25th October 2021]_110.1

S6.Ans. (b)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam|For IBPS Clerk Prelims [25th October 2021]_120.1

S7.Ans. (c)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam|For IBPS Clerk Prelims [25th October 2021]_130.1

S8.Ans. (a)

Sol.  The given number series is based on the following pattern:

Reasoning Quiz in Malayalam|For IBPS Clerk Prelims [25th October 2021]_140.1

S9.Ans. (a)

Sol. Except 28–16, in all other pairs, the difference between the two numbers is 10.

30 – 20 = 10, 46 – 36 = 10, 53 – 43 = 10 But, 28 – 16 = 12

 

S10.Ans. (b)

Sol. Entomology is that branch of science which deals with insects.

Similarly, the scientific study of snakes is called ophiology.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Reasoning Quiz in Malayalam|For IBPS Clerk Prelims [25th October 2021]_150.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!