Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS Clerk Prelims [23rd October 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz IBPS Clerk Prelims in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്ടോബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലികവിവരങ്ങൾ
October 1st week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/10/12180441/Weekly-Current-Affairs-1st-week-October-2021.pdf”]

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1.+ എന്നത്  –നെസൂചിപ്പിക്കുകയും, – എന്നത്× നെസൂചിപ്പിക്കുകയും, × എന്നത്നെസൂചിപ്പിക്കുകയും, / എന്നത് + നെസൂചിപ്പിക്കുകയുംചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, ഇതിന്റെസംഖ്യമൂല്യംകണ്ടെത്തുക?

60 × 20 / 40 + 8 – 4 =?

(a)18

(b) 16

(c) 23

(d) 11

Read more:Reasoning Quiz on 22nd October 2021

 

Q2.AMBER എന്നവാക്ക്CQHMB എന്ന്കോഡ്ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, GRAIN എന്നവാക്കിന്റെകോഡിലെനാലാമത്തെഅക്ഷരമാലഎന്തായിരിക്കും?

(a) P

(b) R

(c) Q

(d) T

Read more:Reasoning Quiz on 21th October 2021

 

Q3.ഇനിപ്പറയുന്ന നാല് ഓപ്ഷനുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരുപോലെയും ഒന്ന് വ്യത്യസ്തവുമാണ്. വിചിത്രമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

(a) WSPN

(b) LHEC

(c) AXTR

(d) XTQO

Read more:Reasoning Quiz on 19th October 2021

 

Q4.ഇനിപ്പറയുന്ന നാല് ഓപ്ഷനുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരുപോലെയും ഒന്ന് വ്യത്യസ്തവുമാണ്. വിചിത്രമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

(a) രാജസ്ഥാൻ: പടിഞ്ഞാറ്

(b) മണിപ്പൂർ: വടക്ക്-കിഴക്ക്

(c) അസം: തെക്ക്

(d)കേരളം: തെക്ക്

 

Q5. ഇനിപ്പറയുന്ന നാല് ഓപ്ഷനുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരുപോലെയും ഒന്ന് വ്യത്യസ്തവുമാണ്. വിചിത്രമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

(a) 216

(b) 243

(c) 1331

(d) 1728

 

Q6. ഇനിപ്പറയുന്നവാക്കുകൾയുക്തിസഹവുംഅർത്ഥപൂർണ്ണവുമായക്രമത്തിൽക്രമീകരിക്കുക.

1) പ്രോസസ്സ്ചെയ്തവസ്തുക്കൾ

2) ഫാക്ടറി

3) വരുമാനം

4) തൊഴിൽ

5) സ്ഥലം

(a) 2, 4, 5, 1, 3

(b)5, 2, 4, 1, 3

(c) 5, 24, 3, 4, 1

(d) 2, 5, 1, 4, 3

 

Q7.ചിത്രം (X) അതിന്റെ ഭാഗമായ ബദൽ ചിത്രം കണ്ടെത്തുക.

Reasoning Quiz in Malayalam|For IBPS Clerk Prelims [23rd October 2021]_30.1

(a)1

(b)2

(c)3

(d)4

 

Q8. ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്കുകൾ യുക്തിസഹവും അർത്ഥപൂർണ്ണവുമായ ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുക.

  1. ജനസംഖ്യ
  2. പട്ടിണി
  3. മരണം
  4. ദാരിദ്ര്യം
  5. തൊഴിലില്ലായ്മ

(a) 1, 5, 4, 3, 2

(b) 1, 5, 4, 2, 3

(c) 4, 1, 5, 2, 3

(d) 5, 4, 3, 2, 1

 

Q9. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമവാക്യം ശരിയാക്കാൻ ഏത് രണ്ട് അടയാളങ്ങളാണ് പരസ്പരം മാറ്റേണ്ടത്?

14×33÷ 11-4+2 = 4

(a) –& ×

(b) ÷ & +

(c) × & ÷

(d)× & +

 

Q10. ഒരു കോഡ് ഭാഷയിൽ, ലോജിക് എന്നത് GOCIL എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ആ ഭാഷയിലെ പോലെ WORDS എങ്ങനെ എഴുതപ്പെടും?

(a) DORSW

(b) RSWOD

(c) SDROW

(d) ROSDW

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”സെപ്റ്റംബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക ക്വിസ് – പ്രധാനപ്പെട്ട 250  ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

September Month” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/10/05112952/Formatted-Monthly-CA-Question-and-Answers-September-2021-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Reasoning Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(d)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam|For IBPS Clerk Prelims [23rd October 2021]_40.1

S2. Ans.(c)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam|For IBPS Clerk Prelims [23rd October 2021]_50.1

S3. Ans.(c)

Sol.      Except (c), all are following (–4), (–3), (–2), pattern.

 

S4. Ans.(c)

Sol. Assam : North-East

 

S5. Ans.(b)

Sol. Except (b), all are Cube.

 

S6. Ans.(b)

Sol. Space, Factory, Employment, Processed Material, Income

 

S7. Ans.(b)

 

S8. Ans.(b)

Sol. Population → Unemployment → Poverty → Starvation → Death

 

S9. Ans.(a)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam|For IBPS Clerk Prelims [23rd October 2021]_60.1

S10. Ans.(d)

Sol.

Reasoning Quiz in Malayalam|For IBPS Clerk Prelims [23rd October 2021]_70.1

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Reasoning Quiz in Malayalam|For IBPS Clerk Prelims [23rd October 2021]_80.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!