Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [23rd September 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [23rd September 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. തന്നിരിക്കുന്നബദലുകളിൽനിന്ന്ബന്ധപ്പെട്ടവാക്ക്/അക്ഷരങ്ങൾ/നമ്പർതിരഞ്ഞെടുക്കുക.

RM : XG : : ER : ?

(a) PK

(b) LK

(c) KL

(d) PL

Read more:Reasoning Quiz on 22th September 2021

 

Q2. തന്നിരിക്കുന്നബദലുകളിൽനിന്ന്ബന്ധപ്പെട്ടവാക്ക്/അക്ഷരങ്ങൾ/നമ്പർതിരഞ്ഞെടുക്കുക.

97 : 63 : : 67 : ?

(a) 38

(b) 56

(c) 42

(d) 45

Read more:Reasoning Quiz on 21th September 2021

 

Q3. ഒരുനിശ്ചിതകോഡ്ഭാഷയിൽ, “RIVER” എന്നത്12351″ എന്നുംRED” എന്നത്156″ എന്നുംഎഴുതിയിരിക്കുന്നു. ആകോഡ്ഭാഷയിൽDRIVER” എങ്ങനെയാണ്എഴുതിയിരിക്കുന്നത്?

(a) 612311

(b) 612531

(c) 621351

(d) 612351

Read more:Reasoning Quiz on 20th September 2021

 

Q4. “+” എന്നാൽമൈനസ്എന്നും, “x” എന്നാൽഹരിക്കുകഎന്നും, “÷” എന്നാൽപ്ലസ്എന്നും, “-” എന്നാൽഗുണനംഎന്നുംഅർത്ഥമാക്കുന്നു, എങ്കിൽ

126 x 14 + 7 – 3 ÷ 2 = ?

(a) –10

(b) –12

(c) –17

(d) –41

 

Q5. നീരജ്വടക്കോട്ട്അഭിമുഖമായിനിൽക്കുന്നു, പിന്നെഅവൻ45 ഡിഗ്രിവലത്തേക്ക്തിരിഞ്ഞ്25 മീറ്റർപോകുന്നു, തുടർന്ന്തെക്ക്കിഴക്ക്ദിശയിലേക്ക്25 മീറ്റർനീങ്ങുകയുംഅവിടെനിന്ന്25 മീറ്റർകിഴക്കോട്ട്പോകുകയുംചെയ്യുന്നു. എങ്കിൽഅവൻഇപ്പോൾതന്റെയഥാർത്ഥസ്ഥാനത്ത്നിന്ന്ഏത്ദിശയിലാണ് / സ്ഥാനത്താണ്?

(a) വടക്ക്

(b) കിഴക്ക്

(c) പടിഞ്ഞാറ്

(d) തെക്ക്

 

Q6. ഏതെങ്കിലുംഒരുബദലിൽനൽകിയിട്ടുള്ളതുപോലെഒരുവാക്ക്പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്ഒരുകൂട്ടംസംഖ്യകൾമാത്രമാണ്. തന്നിരിക്കുന്നരണ്ട്മാട്രിക്സുകളിൽകാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ബദലുകളിൽനൽകിയിരിക്കുന്നസംഖ്യകളുടെകൂട്ടങ്ങളെരണ്ട്ക്ലാസുകളിലുള്ളഅക്ഷരമാലകൾപ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മാട്രിക്സ്1 ന്റെവരികളുംനിരകളും0 മുതൽ4 വരെയുംമാട്രിക്സ്II ന്റെ5 മുതൽ9 വരെയുമാണ്അക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്.ഈമെട്രിക്സുകളിൽനിന്നുള്ളഒരുഅക്ഷരത്തെആദ്യംഅതിന്റെവരിയുംഅടുത്തത്അതിന്റെനിരയുംപ്രതിനിധീകരിക്കാം, ഉദാഹരണത്തിന്, ‘E’ യെ02, 11 എന്നിങ്ങനെയായും‘G’ യെ65, 56 എന്നിങ്ങനെയായുംപ്രതിനിധീകരിക്കാം. ‘EAGER’ എന്നവാക്കിന്റെസെറ്റ്എത്രയെന്ന്തിരിച്ചറിയുക.

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [23rd September 2021]_60.1

(a) 02,10,65,11,68

(b) 02,10,65,87,85

(c) 02,10,65,11,85

(d) 02,10,65,59,85

 

Q7. ഒരുആൺകുട്ടിയെപരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്അങ്കിത്പറഞ്ഞു, “അവൻഎന്റെമുത്തച്ഛന്റെമകന്റെമകളുടെമകനാണ്“. ആകുട്ടിഅങ്കിതുമായിഎങ്ങനെബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

(a) കസിൻ

(b) സഹോദരൻ

(c) ഭാര്യ / ഭർതൃപിതാവ്

(d) നെഫ്യു

 

Q8. MN എന്നലൈനിൽഒരുകണ്ണാടിസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നൽകിയിരിക്കുന്നചിത്രത്തിലെശരിയായചിത്രംഏത്ഉത്തരമാണ്?

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [23rd September 2021]_70.1

 

Q9. തന്നിരിക്കുന്നക്ലാസുകൾതമ്മിലുള്ളബന്ധത്തെഏറ്റവുംനന്നായിപ്രതിനിധീകരിക്കുന്നഡയഗ്രംതിരിച്ചറിയുക.

ഭൂമി, ശനി, ഗ്രഹം, നക്ഷത്രം

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [23rd September 2021]_80.1

 

Q10. ചോദ്യക്കടലാസിൽതാഴെകാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെഒരുകടലാസ്കഷണംമടക്കിക്കളയുകയുംപഞ്ച്ചെയ്യുകയുംചെയ്യുന്നു. നൽകിയിരിക്കുന്നഉത്തരകണക്കുകളിൽനിന്ന്, തുറക്കുമ്പോൾഅത്എങ്ങനെദൃശ്യമാകുമെന്ന്സൂചിപ്പിക്കുക.

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [23rd September 2021]_90.1

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

×
×

Download your free content now!

Download success!

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [23rd September 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

Reasoning Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(c)

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [23rd September 2021]_120.1

Sol.

 

S2. Ans.(c)

Sol.

9 × 7 = 63

6 × 7 = 42

 

S3. Ans.(d)

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [23rd September 2021]_130.1

Sol.

 

S4. Ans.(a)

Sol. 126 ÷ 14 – 7 × 3 + 2 = –10

 

S5. Ans.(b)

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [23rd September 2021]_140.1

Sol.

 

S6. Ans.(c)

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [23rd September 2021]_150.1

Sol.

 

S7. Ans.(d)

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [23rd September 2021]_160.1

Sol.

 

S8. Ans.(c)

 

S9. Ans.(c)

 

S10. Ans.(c)

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [23rd September 2021]_170.1
LDC Mains Express Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

 

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [23rd September 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [23rd September 2021]_200.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.