റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [21th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [21th September 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz IBPS Clerk Prelims in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. രണ്ടാമത്തെ അക്ഷര ജോഡി ആദ്യ അക്ഷര ജോടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതു പോലെ മൂന്നാമത്തെ അക്ഷര ജോടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക?

DH: HL: : GK : ?

(a)KO

(b)LO

(c)LM

(d)KL

Read more:Reasoning Quiz on 20th September 2021

 

Q2. ഇനിപ്പറയുന്ന നാല് അക്കങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ ജോഡികൾ ഒരു നിശ്ചിത രീതിയിൽ സമാനമാണ്, ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. വ്യത്യസ്തമായ നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക .

(a)6, 16

(b)6, 12

(c)24, 4

(d)12, 8

Read more:Reasoning Quiz on 18th September 2021

 

Q3. ഒരു കോഡ് ഭാഷയിൽ, ‘BADGE’ എന്നത് ‘4281410’ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഭാഷയിൽ ‘NORMS’ എന്നത് എങ്ങനെ എഴുതപ്പെടും?

(a)2832362436

(b)2430362630

(c)1415181320

(d)2830362638

Read more:Reasoning Quiz on 17th September 2021

 

Q4. തന്നിരിക്കുന്ന പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത നമ്പർ തിരിച്ചറിയുക.

2, 6, 6, 10, 8, 12, 12, 15, 14, 18

(a)15

(b)8

(c)18

(d)12

 

Q5. തന്നിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠിച്ച് അതിൽ ചോദ്യചിഹ്നം (?) മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക?

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [21th September 2021]_50.1

(a)15

(b)25

(c)22

(d)23

 

Q6. പ്രസ്താവനകൾ:

 1. എല്ലാ കസേരകളും മരമാണ്
 2. ഒരു മരവും ഫർണിച്ചർ അല്ല

നിഗമനങ്ങൾ:

I എല്ലാ കസേരകളും ഫർണിച്ചറാണ്

II ചില ഫർണിച്ചറുകൾ മരമാണ്

(a) നിഗമനം I മാത്രം പിന്തുടരുന്നു

(b) നിഗമനം I , II എന്നിവ പിന്തുടരുന്നു

(c) നിഗമനം II മാത്രമാണ് പിന്തുടരുന്നത്

(d) നിഗമനം I അല്ലെങ്കിൽ II പിന്തുടരുന്നില്ല

 

Q7. ദീപാലിയുടെ സഹോദരിയായ ഗീതാഞ്ജലിയുടെ ഭർത്താവാണ് ജയ്. ദീപാലി വിജയുടെ മകളാണ്.രോഹിത്തിന്റെ അമ്മായിയമ്മയാണ് സരിത.ഹരീഷ് ചന്ദർ ജയ് യുടെ അച്ഛനും സരിത വിജയുടെ ഭാര്യയുമാണ്.വിജയ്ക്കും സരിതയ്ക്കും രണ്ട് പെൺമക്കൾ മാത്രമാണുള്ളത്. രോഹിത് വിജയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

(a) പുത്രൻ

(b) മരുമകൻ

(c) ഭാര്യാപിതാവ്‌ / ഭര്‍തൃപിതാവ്‌

(d) പിതാവ്

 

Q8. തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലാസുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ഏറ്റവും നന്നായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വെൻ ഡയഗ്രം തിരിച്ചറിയുക

ശുക്രൻ, ഗ്രഹം, സൂര്യൻ

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [21th September 2021]_60.1

 

Q9. V, W, X, Y, Z എന്നിവ വടക്കോട്ട് അഭിമുഖമായി ഒരു നിരയിൽ ഇരിക്കുന്നു. W എന്നത് V നും X നും ഇടയിലാണ്. Y എന്നത് ഒരു അറ്റത്തുള്ള Z ന്റെ ഇടതുവശത്താണ്.X എന്നത് വരിയുടെ മധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. X- ന്റെ തൊട്ടടുത്ത വലത്തുള്ളത്  ആരാണ്?

(a)Z

(b)V

(c)W

(d)Y

 

Q10. ഒരു കുടുംബത്തിൽ, മിസ്റ്റർ ഗജനനും മിസ്സിസ് ഗജാനനും അഞ്ച് പെൺമക്കളുണ്ട് , അത്പോലെ ഓരോ മകൾക്കും ഒരു സഹോദരനുമുണ്ട്. എങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുക ?

(a)8

(b)6

(c)12

(d)10

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

Reasoning Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1.Ans. (a)

Sol.  Alphabet is increased by 4 positions.

D+4=H, H+4=L

G+4=K, K+4=O

 

S2.Ans. (b)

Sol. except option (b), all follow the logic given below-

First number × second number = 96

 

S3.Ans. (d)

Sol. ‘BADGE’ = 4281410

B × 2 = 4

A × 2 = 2

D × 2 = 8

G × 2 = 14

E × 2 = 10

In the same way,

NORMS = 2830362638

N × 2 = 28

O × 2 = 30

R × 2 = 36

M × 2 = 26

S × 2 = 38

 

S4.Ans. (a)

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [21th September 2021]_70.1

S5.Ans. (c)

Sol. 1st Column: 3 + 14 = 17 × 2 = 34

2nd Column:18 + 13 = 31 × 2 = 62

3rd Column: 27 + 22 = 49 × 2 = 98

 

S6.Ans. (d)

Sol.

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [21th September 2021]_80.1

As per the Venn diagram derived from the given statements it is clear that none of the conclusion follows.

 

S7.Ans. (b)

Sol. According to the following family chart Rohit is the son-in-law of Vijay.

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [21th September 2021]_90.1

S8.Ans. (c)

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [21th September 2021]_100.1

Sol.

 

S9.Ans. (d)

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [21th September 2021]_110.1

Sol.

Y is to the immediate right of X.

 

S10.Ans. (a)

Sol. Members in the family are: – Mr. Gajanan + Mrs. Gajanan + Five girls + One

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [21th September 2021]_120.1
LDC Mains Express Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ December 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?