Polity Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [29th November 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Polity Quiz

പൊളിറ്റി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Polity Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [29th November 2021]

പൊളിറ്റി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Polity Quiz in Malayalam). പൊളിറ്റി ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊളിറ്റി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

October 2021

Polity Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. 1983-ൽകേന്ദ്ര-സംസ്ഥാനബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച്കേന്ദ്രസർക്കാർനിയോഗിച്ചകമ്മീഷൻതാഴെപ്പറയുന്നവയിൽഏതാണ്?

(a) സർക്കറിയകമ്മീഷൻ

(b) ദത്ത്കമ്മീഷൻ

(c) സെതൽവാദ്കമ്മീഷൻ

(d) രാജമന്നാർകമ്മീഷൻ

Read more: Polity Quiz on 25th November 2021

 

Q2. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽഏതൊക്കെനികുതികളാണ്കേന്ദ്രഗവൺമെന്റ്ഈടാക്കുന്നത്, എന്നാൽസംസ്ഥാനങ്ങൾശേഖരിക്കുകയുംഏറ്റെടുക്കുകയുംചെയ്യുന്നു?

(a) സ്റ്റാമ്പ്ഡ്യൂട്ടി

(b) മെഡിക്കൽ, ടോയ്‌ലറ്റ്മെറ്റീരിയലുകളുടെഎക്സൈസ്തീരുവ

(c) വിൽപ്പനനികുതി

(d) a, b

Read more: Polity Quiz on 22nd November 2021

 

Q3. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെ നികുതികളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചുമത്തുന്നതും പിരിക്കുന്നതും?

(a) എസ്റ്റേറ്റ് ഡ്യൂട്ടി

(b) വിൽപ്പന നികുതി

(c) ഭൂമി വരുമാനം

(d) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം

Read more: Polity Quiz on 19th November 2021

 

Q4. കേന്ദ്രഗവൺമെന്റ്സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ളസഹായധനത്തെകുറിച്ച്പ്രതിപാദിക്കുന്നആർട്ടിക്കിൾഏതാണ്?

(a) ആർട്ടിക്കിൾ270

(b) ആർട്ടിക്കിൾ280

(c) ആർട്ടിക്കിൾ275

(d) ആർട്ടിക്കിൾ265

 

Q5. താഴെപ്പറയുന്നവരിൽആർക്കാണ്ഇന്ത്യൻരാഷ്ട്രപതിതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽപങ്കെടുക്കാൻകഴിയാത്തത്?

(a) ലോക്‌സഭയിലെയുംരാജ്യസഭയിലെയുംഅംഗങ്ങൾ.

(b) സംസ്ഥാനലെജിസ്ലേറ്റീവ്കൗൺസിൽഅംഗങ്ങൾ.

(c) യൂണിയൻടെറിട്ടറിലെജിസ്ലേച്ചർഅംഗങ്ങൾ.

(d) ഇവയൊന്നുംഅല്ല.

 

Q6. ഇനിപ്പറയുന്നആർട്ടിക്കിളിൽഏതാണ്ഉപരാഷ്ട്രപതിതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?

(a) ആർട്ടിക്കിൾ64

(b) ആർട്ടിക്കിൾ68

(c) ആർട്ടിക്കിൾ66

(d) ആർട്ടിക്കിൾ62

 

Q7.ആർട്ടിക്കിൾ78പ്രകാരംമന്ത്രിമാരുടെസമിതിയുടെഎല്ലാതീരുമാനങ്ങളുംഇനിപ്പറയുന്നവരിൽആരാണ്പ്രസിഡന്റിനെഅറിയിക്കേണ്ടത്?

(a) ആഭ്യന്തരമന്ത്രി

(b) പ്രധാനമന്ത്രി

(c) അറ്റോർണിജനറൽ

(d) ധനമന്ത്രി

 

Q8. വൈസ്പ്രസിഡൻറ് …….. യുടെഎക്സ്ഒഫീഷ്യോചെയർമാനാണ്.

(a) രാജ്യസഭ

(b) ലോക്സഭ

(c) ആസൂത്രണകമ്മീഷൻ

(d) ദേശീയവികസനകൗൺസിൽ

 

Q9.ഏത്സംസ്ഥാനത്തെഗവർണറാണ്സ്ത്രീയെനിയമസഭയിലേക്ക്നാമനിർദ്ദേശംചെയ്തത്?

(a) ജമ്മുകാശ്മീർ.

(b) സിക്കിം

(c) മണിപ്പൂർ

(d) നാഗാലാൻഡ്

 

Q10. അടുത്തിടെരാജ്യസഭയിൽനിയമിതനായഇന്ത്യയുടെമുൻചീഫ്ജസ്റ്റിസ്ആര്?

(a) എസ് .രാജേന്ദ്രബാബു.

(b) ജെ.എസ്. ഖെഹാർ.

(c) എച്ച്.എൽ. ദത്തു.

(d) രഞ്ജൻഗോഗോയ്.

 

ഒക്‌ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 240 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

October Month

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

Polity Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1.(a)

Sol.  Sarkaria Commission was set up in 1983 by the central government of India to examine the central-state relationship on various portfolios. Justice Ranjit Singh Sarkaria (Chairman of the commission), was a retired judge of the Supreme Court of India

S2. (d)

Sol-

Sol. The revenue generated from the Stamp duties and Excise duties on medical and toilet materials is imposed by the Central Government but collected and kept by the respective state government.

S3.(d)

Sol. Taxes imposed by the state government are; Sales Tax and VAT, Professional Tax, Luxury Tax, Entertainment Tax, Motor Vehicles Tax, Tax on Vehicles Entering State, Tax on Agricultural Income, Tax on Land and Buildings and Tax on Mineral Rights.

S4. (C)

Sol. Article 275 is related to Grants in aid from the Union government to certain States at the time of requirement.This fund allocation depends on the discretion of the central government. It shall be charged on the Consolidated Fund of India

 S5. (b) 

Sol.

 • In election of President of India members of loksabha ,rajyasabha, members of union territories, and state’s legislative assembly participate(d)
 • Only Members of state legislative council cannot participate.

S6.(c)

Sol. Article 66 deals with the election of the Vice-president of India

 

S7. (b)

Sol.

Prime minister of india

S8.(a)

Sol.  The Vice-President is ex-officio Chairman of the Rajya Sabha and acts as President when the latter is unable to discharge his functions due to absence, illness or any other cause.

S9. (a)

Sol.

 • Governor of Jammu and Kashmir has been conferred with the power to appoint two women as members of legislative assembly by constitution of Jammu and Kashmir.

 

S10. (d)

Sol.

 •  Former chief justice RanjanGogoihas been nominated by President Ram Nathkovind for the Rajya Sabha

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Polity Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [29th November 2021]_50.1
Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ December 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?