Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Polity Quiz

പൊളിറ്റി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Polity Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [25th November 2021]

പൊളിറ്റി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Polity Quiz in Malayalam). പൊളിറ്റി ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊളിറ്റി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

October 2021″ button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/01172757/Monthly-Current-Affairs-PDF-October-Month-2021-in-Malayalam.pdf “]

Polity Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ഭരണഘടനയുടെപത്താംഷെഡ്യൂൾചേർക്കപ്പെട്ടത്ഏത്ഭരണഘടനാഭേദഗതിയിലൂടെയാണ്?

(a) 24 -ആംഭേദഗതിനിയമം

(b) 52 -ആംഭേദഗതിനിയമം

(c) 61ആംഭേദഗതിനിയമം

(d) 85 ആംഭേദഗതിനിയമം

Read more: Polity Quiz on 22nd November 2021

 

Q2.ഒരുവീട്ടിൽപാസാക്കിയതുംമറ്റൊരുവീട്ടിൽതീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്തതുമായഒരുബിൽപരിഗണിക്കാൻപാർലമെന്റിന്റെഇരുസഭകളുടെയുംസംയുക്തസമ്മേളനംഎത്രനാളെത്തേക്ക്വിളിച്ചുകൂട്ടാം?

(a)3മാസം

(b) 6മാസം

(c) 9മാസം

(d) 12 മാസം

Read more: Polity Quiz on 19th November 2021

 

Q3.ഒരുവ്യക്തിക്ക്എത്രവയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, സെക്ഷൻ83, IPC പ്രകാരംഭാഗികമായിഅംഗവൈകല്യമുള്ളയാളാണെന്ന്പ്രസ്താവിക്കാം?

(a) ഏഴ്വയസ്സ്മുതൽപന്ത്രണ്ട്വയസ്സ്വരെ.

(b) ഏഴ്വയസ്സ്മുതൽപത്ത്വയസ്സ്വരെ.

(c) ഏഴ്വയസ്സ്മുതൽപതിനാറ്വയസ്സ്വരെ.

(d) ഏഴ്വയസ്സ്മുതൽപതിനെട്ട്വയസ്സ്വരെ.

Read more: Polity Quiz on 13th November 2021

 

Q4.താഴെപറയുന്നവരിൽആരാണ്മൗലികാവകാശങ്ങൾ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, ആദിവാസി, ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടപ്രദേശങ്ങൾഎന്നിവസംബന്ധിച്ചഭരണഘടനാഅസംബ്ലിക്ക്കീഴിലുള്ളഒരുഉപദേശകസമിതിയുടെതലവനായത്?

(a)ജവഹർലാൽനെഹ്റു

(b) വല്ലഭ്ഭായ്പട്ടേൽ

(c) എച്ച്സിമുഖർജി

(d) മൗലാനആസാദ്

 

Q5. ഇതിൽആർക്കാണ്crpc- യുടെവ്യവസ്ഥകൾപ്രകാരംഅറസ്റ്റ്ചെയ്യാൻകഴിയാത്തത്?

(a)സ്വകാര്യവ്യക്തി.

(b) ജുഡീഷ്യൽമജിസ്ട്രേറ്റ്.

(c) എക്സിക്യൂട്ടീവ്മജിസ്ട്രേറ്റ്.

(d) സായുധസേനയിലെഉദ്യോഗസ്ഥർ.

 

Q6.ഇന്ത്യൻഭരണഘടനഅതിന്റെആത്യന്തികഅധികാരം____ ൽനിന്ന്ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്

(a)ഇന്ത്യയുടെപരമോന്നതനീതിപീഠം

(b) ഇന്ത്യയുടെപാർലമെന്റ്

(c) ഇന്ത്യയിലെജനങ്ങൾ

(d) ഇന്ത്യയുടെഭരണഘടനാഅസംബ്ലി

 

Q7.താഴെപറയുന്നവയിൽമൗലികാവകാശങ്ങളിൽഏതാണ്ഇന്ത്യൻപൗരന്മാർക്ക്ലഭ്യമായതുംഅന്യഗ്രഹജീവികൾക്ക്ലഭ്യമല്ലാത്തതും?

(a)ആവിഷ്കാരത്തിന്റെയുംസംസാരത്തിന്റെയുംസ്വാതന്ത്ര്യം

(b) നിയമത്തിന്മുന്നിൽതുല്യത

(c) ജീവന്റെയുംസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയുംസംരക്ഷണം

(d) മേൽപ്പറഞ്ഞവയൊന്നുംഅല്ല

 

Q8. ചൈനയുമായുള്ളഈസ്റ്റ്ഇൻഡ്യകമ്പനിയുടെവ്യാപാരത്തിനുള്ളകുത്തകഏത്ചാർട്ടർആക്ട്അനുസരിച്ചാണ്അവസാനിക്കുന്നത്?

(a)ചാർട്ടർആക്ട്1793.

(b) ചാർട്ടർആക്ട്1813.

(c) ചാർട്ടർആക്ട്1833.

(d) ചാർട്ടർആക്ട്1855.

 

Q9. ജുഡീഷ്യറിരൂപപ്പെടുത്തിയനിയമത്തെവിളിക്കുന്നത്?

(a) സാധാരണനിയമം.

(b) കേസ്നിയമം.

(c) റൂൾഓഫ്ലോ

(d) അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്നിയമം.

 

Q10.താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ 22 –ാമത്തെ സംസ്ഥാനമായി രൂപീകരിച്ചത്?

(a) ഗോവ

(b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്

(c) സിക്കിം

(d) തെലങ്കാന

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ഒക്‌ടോബർ  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക ക്വിസ് – പ്രധാനപ്പെട്ട 240  ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

October Month” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/11/08191706/Monthly-CA-Quiz-October-2021-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

Polity Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (b)

Sol.

[52nd Amendment Act]

Notes:
Fifty-Second Amendment Act, 1985 is popularly known as Anti-Defection Law. It provided for disqualification of members of Parliament and state legislatures on the ground of defection and added a new Tenth Schedule containing the details in this regard. The amendment was done by Rajiv Gandhi Government

 

S2. (b)

Sol.

[6 Months]

Notes:
If an ordinary bill has been rejected by any house of the parliament and if more than six months have elapsed, the President may summon a joint session for purpose of passing the bill. The bill is passed by a simple majority of a joint sitting

 

 

 S3. (a)

Sol.

Nothing is an offense which is done by a child above seven years of age and under twelve, who had not attained sufficient maturity or understanding to judge the nature and consequences of his conduct on that occasion.

S4. (b)

Sol.

[Vallabhbhai Patel]

Notes:
The Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas was headed by SardarVallabhbhai Patel. Patel presented the committee’s recommendations on political safeguards for minorities sans separate electorates which were adopted by the Constituent Assembly

S5.(d)

Sol.

An arrested persons has a right to inform a family member relative or friend about his arrest under section 60 of crpc.

An arrested persons have right not to be detained for more than 24 hrs/ without being presented before a , magistrate , it is to prevent unlawful and illigal arrests.

 

 S6. (C)

Sol.

[People of India]

Notes:
The Constitution draws its authority from the people and has been promulgated in the name of the people. This is evident from the Preamble which states “We the people of India …. do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution.” This implies that the direct authority of the people cannot be claimed or usurped by the legislature. Under the constitution, legislature is a representative body but people constitute the ultimate sovereign

 

S7. (a)

Sol.

Freedom of expression and speech. Indian had that fundamental rights available but aliens don’t have .

Because india is a democratic country. And every citizen of india has freedom to express themselves.

 

S8. (b)

Sol.

By the Charter Act of 1813 the trade monopoly of East india company comes to an end.

But the monopoly on the tea trade with China was unchanged.

 

S9.(b)

Sol.

The law framed by judiciary is called case law.

It is a law which has been established by the outcome of former case’s.

S10. (C)

Sol.

[Sikkim]

Notes:
Sikkim emerged as India’s 22nd state on 26th April, 1975. The Sikkim State day is observed on 16th May of every year because this was the day when the first Chief Minister of Sikkim assumed office

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Kerala PSC Degree Level Batch
Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!