Polity Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [13th November 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Polity Quiz

പൊളിറ്റി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Polity Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [13th November 2021]

പൊളിറ്റി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Polity Quiz in Malayalam). പൊളിറ്റി ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊളിറ്റി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

October 2021

Polity Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. _____ നിയമനിർമ്മാണം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ മുൻ അനുമതി ആവശ്യമാണ്.

(a) മണി ബിൽ

(b) സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള നികുതിയെ ബാധിക്കുന്ന ബിൽ

(c) വ്യാപാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന സംസ്ഥാന ബില്ലുകൾ

(d) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം

Read more: Polity Quiz on 8th November 2021

 

Q2. രാഷ്ട്രപതി ________ നെ നിയമിക്കുന്നില്ല.

(a) എഫ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ

(b) ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ

(c) ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളുടെ കമ്മീഷൻ
(d) UPSC

Read more: Polity Quiz on 2nd November 2021

 

Q3. _______ എന്നതിലേക്കുള്ള ഭേദഗതികൾ ഒരു സഭയിലും സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല.

(a) വാർഷിക സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവന

(b) ധനവിനിയോഗ ബിൽ

(c) ഗ്രാന്റുകൾക്കായുള്ള ആവശ്യം

(d) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയിൽ ഏതെങ്കിലും

Read more: Polity Quiz on 27th October 2021

 

Q4. _____ പാർലമെന്റിന്റെ ഒരു സാമ്പത്തിക സമിതിയല്ല.

(a) പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി

(b) എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി

(c) പബ്ലിക് അണ്ടർ-ടേക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി

(d) റൂൾസ് കമ്മിറ്റി

 

Q5. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് പൊതു പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത്?

(a) അരമണിക്കൂർ ചർച്ച

(b) ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ അറിയിപ്പ്

(c) ഹ്രസ്വകാല ചർച്ച

(d) മാറ്റിവയ്ക്കൽ പ്രമേയം

 

Q6. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം മനുഷ്യാവകാശവും മൗലികാവകാശവും ആയിട്ടുള്ളത് ?

(a) വിവരാവകാശം

(b) വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം

(c) ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം

(d) പാർപ്പിടത്തിനുള്ള അവകാശം

 

Q7. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ സൈനിക അധികാരങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത്?

(a) സായുധ സേനയുടെ പരമോന്നത കമാൻഡ്

(b) യുദ്ധമോ സമാധാനമോ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരം പാർലമെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമാണ്

(c) സായുധ സേനകളുടെ പരിശീലനത്തിനും പരിപാലനത്തിനും അംഗീകാരം നൽകാൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് പാർലമെന്റിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്

(d) രാഷ്ട്രപതി എല്ലാ നിയമനിർമ്മാണ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാണ്

 

Q8. ലോക്സഭയിൽ ഒരു മണി ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആരുടെ ശുപാർശ ആവശ്യമാണ്?

(a) ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ

(b) കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി

(c) ലോക്സഭാ നേതാവ്

(d) പ്രസിഡന്റ്

 

Q9. ലോക്‌സഭയുടെ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് പിരിച്ചുവിടാൻ ഭരണഘടന ആർക്കാണ് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്?

(a) പ്രധാനമന്ത്രി

(b) പ്രസിഡന്റ്

(c) പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി

(d) മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ

 

Q10. പ്രത്യേക യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സാമ്പത്തിക ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനുള്ള ശുപാർശകൾ _________ ആണ് നൽകുന്നത്.

(a) ധനമന്ത്രി

(b) റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

(c) ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ

(d) ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ

 

ഒക്‌ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 240 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

October Month

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

Polity Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(d)

S2. Ans.(b)

S3. Ans.(b)

S4. Ans.(d)

S5. Ans.(b)

S6. Ans.(b)

S7. Ans.(d)

S8. Ans.(d)

S9. Ans.(c)

S10. Ans.(d)

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Polity Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [13th November 2021]_50.1
Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ December 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?