Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Physics Quiz

ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [17th September 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫിസിക്സ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). ഫിസിക്സ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=” ആഗസ്റ്റ്  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക  വിവരങ്ങൾ

August 2021″ button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/09/03105820/Monthly-Current-Affairs-August-2021-in-Malayalam.pdf”]

Physics Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ഈതരംഗങ്ങൾശൂന്യതയിലൂടെവഹിക്കാൻകഴിയില്ല?

(a) വെളിച്ചം.

(b) ശബ്ദം.

(c) ചൂട്.

(d) വൈദ്യുതകാന്തിക.

Read more: Physics Quiz on 1st September

 

Q2. എല്ലാചൂടുള്ളവസ്തുക്കളുംഎന്ത്പുറപ്പെടുവിക്കും?

(a) എക്സ്-റേ.

(b) ദൃശ്യമായവെളിച്ചം.

(c) ഇൻഫ്രാറെഡ്രശ്മികൾ.

(d) അൾട്രാവയലറ്റ്രശ്മികൾ.

Read more: Physics Quiz on 27th August 2021

 

Q3. കൂളിഡ്ജ്ട്യൂബ്ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻഉപയോഗിക്കുന്നത്താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്നയിൽഏതാണ്?

(a) റേഡിയോതരംഗങ്ങൾ.

(b) മൈക്രോതരംഗങ്ങൾ.

(c) എക്സ്-റേ.

(d) ഗാമാകിരണങ്ങൾ.

 

Q4. P, n- ടൈപ്പിന്റെരണ്ട്അർദ്ധചാലകങ്ങൾസമ്പർക്കത്തിൽവെക്കുമ്പോൾ, അവഎന്ത്പോലെപ്രവർത്തിക്കുന്നp-n ജംഗ്ഷൻആയിമാറുന്നു?

(a) റക്റ്റിഫയർ.

(b) ആംപ്ലിഫയർ.

(c) ഓസിലേറ്റർ.

(d) കണ്ടക്ടർ .`

 

Q5. സമയത്തിന്റെകൃത്യമായഇടവേളയ്ക്ക്ശേഷംആവർത്തിക്കുന്നചലനംഎന്താണ്?

(a) ആനുകാലികചലനം.

(b) ലളിതമായഹാർമോണിക്ചലനം.

(c) അനിയന്ത്രിതമായചലനം.

(d) വൈബ്രേറ്ററിചലനം.

 

Q6. ഒരുആന്ദോളനംപൂർത്തിയാക്കാൻപെൻഡുലംഎടുക്കുന്നസമയത്തെഎന്ത്എന്ന്വിളിക്കുന്നു?

(a) പരമാവധിവേഗത.

(b) ശരാശരിവേഗത.

(c) കാലയളവ്.

(d) സമയഇടവേള.

 

Q7. കൃത്രിമഉപഗ്രഹങ്ങളിലെആശയവിനിമയത്തിന്__________ഉപയോഗിക്കുന്നു .

(a) ഇൻഫ്രാറെഡ്തരംഗങ്ങൾ.

(b) റേഡിയോതരംഗങ്ങൾ.

(c) അൾട്രാവയലറ്റ്രശ്മികൾ.

(d) ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്മോഡുലേഷൻതരംഗങ്ങൾ.

 

Q8.വ്യാജരേഖകൾഎന്ത്വെച്ചാണ്കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്?

(a) അൾട്രാവയലറ്റ്.

(b) ഗാമ.

(c) ബീറ്റ.

(d) ഇൻഫ്രാറെഡ്.

 

Q9.ബോൾപേനഎന്തിന്റെതത്വത്തിലാണ്പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

(a)വിസ്കോസിറ്റി.

(b) ബോയിൽസ്ലോ.

(c) ഗുരുത്വാകർഷണശക്തി .

(d) ഉപരിതലടെൻഷൻ.

 

Q10. കുറഞ്ഞവേഗതയിൽഗ്ലാസിൽസഞ്ചരിക്കുന്നത്താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽഏതാണ്?

(a) ചുവന്നവെളിച്ചം.

(b) വയലറ്റ്വെളിച്ചം.

(c) പച്ചവെളിച്ചം.

(d) മഞ്ഞവെളിച്ചം.

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ ” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/08/04092949/MONTHLY-CURRENT-AFFAIRS-IMPORTANT-QUESTION-AND-ANSWERS-IN-MALAYALAM-JULY-2021.docx-1.pdf”]
To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Physics Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (b)

Sol-

 • Sound wave is a longitudinal wave. Hence it requires the material medium for it’s propagation.
 • Hence , it can not travel in the vacuum.

S2. (C)

Sol-

 • All the hot objects emits the infrared radiation.
 • This radiation cannot be seen with the naked eyes but can only be felt in the form of the heat.

 S3. (C)

 • Coolidge tube is a vacuum tube which is used in the production of x-rays.
 • X-rays are high energy EM waves.

S4. (a) 

 • A Rectifier is an electronic device that converts an alternating current into a. Direct current by using one or more P-N junction diodes.

 S5. (a)

 • Periodic motion is the motion which repeats itself after a regular interval of the time.

S6.(c)

 • Time period is the time taken by the pendulum to make the one complete oscillation.
 • It is represented by the letter T.

S7. (b)

 • Radio waves are used for the communication in artificial satellites.
 • Radio waves have the lower frequencies and lower wavelengths than microwaves.
 • Hence , they are used to transmit the signals to television and the radios.

S8. (a)

 • Documents that are the authentic, will glow when Illuminated by the ultraviolet radiation.

S9.(d)

 • Ball pen works both on the principle of the gravitational force and the surface tension.

S10.(b)

 • Speed of the light in any medium is directly proportional to the wavelength of the light.
 • As violet ray has the minimum wavelength, so it’s speed is minimum.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [17th September 2021]_30.1
Village Field Assistant Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!